• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/22

Click to flip

22 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Ja
Yes
Nei
No
Vær så snill.
Please.
Takk.
Thank you.
Vær så god.
You're welcome.
Unnskyld.
Excuse me.
Beklager.
I am sorry.
God morgen.
Good morning.
God kveld.
Good evening.
God natt.
Good night.
Snakker du engelsk?
Do you speak English?
Finnes det noen her som snakker engelsk?
Does anyone here speak English?
Jeg snakker bare litt norsk.
I only speak a little Norwegian.
Hva heter du?
What is your name?
Jeg heter Kristina.
My name is Kristina.
Hvordan har du det?
How are you?
Takk, jeg har det bra.
I'm fine, thank you.
Det er så hyggelig å treffe deg.
I am very glad to meet you.
Jeg forstår ikke.
I don't understand.
Hva sa du?
What did you say?
Kan du snakke saktere?
Can you speak more slowly?
Jeg forstår det veldig godt.
I understand perfectly.