Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/30

Click to flip

30 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Går det bra?
How are you?
Hva heter du?
What is your name?
Jeg heter...
My name is...
Hva heter hun/han?
What is her/his name?
Hva gjør du nå (i dag)?
What are you doing now (today)
Hva gjorde du i går?
What did you do yesterday?
Hva skal du gjøre i morgen?
What are you going to do tomorrow?
Hvor kommer du fra?
Where do you come from?
Nå kom du til Norge?
When did you arrive in Norway?
Hva studerer du?
What are you studying?
Hva skal du gjøre i kveld?
What will you do tonight?
Hva koster den/det?
How much does it cost?
Hvor gammel er du?
How old are you?
Jeg er ... år gammel.
I am ... years old
Når har du fødselsdag?
When is your birthday?
Jeg har du fødselsdag den...
My birthday is...
Når er du født?
When were you born?
Jeg er født den...
I was born...
Hvilken dag er det i dag?
Which day is it today?
Hvilken dag er det i morgen?
Which day is it tomorrow?
Hvilken dag var det i går?
Which day was it yesterday.
Hvot mye er klokka?

Hva er klokka?
What time is it? (2)
Jeg tar den/det!
I'll take it!
Den/Det er for dyrt.
It is too expensive.
Har du vært i London?
Have you been to London?
Ja, jeg har vært i London en gang.
Yes, I have been to London one time.
Nei, jeg har ikke (aldre) vært i Namibia.
No, I have not (never) been to Namibia.
Hvor bor du?
Where do you live?
Jeg bor i Hamar.
I live in Hamar.
Jeg vet ikke.

Jeg forstår ikke.
I don't know. (2)