Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/30

Click to flip

30 Cards in this Set

 • Front
 • Back
å vente
to wait
å smile
to smile
å trenge
to need
å finne
to find
å arbeide
to work
å spise
to eat
å ha
to have
å stå
å stå opp
to stand
to wake up
å legge
Hun legger kl. ti.
to go to bed
She goes to bed at 10:00.
å bo
to live (where/place)
å snakke
to speak
å lese
to read
å kunne
to be able to (can) Jeg kan...
å like
to like
å begynne
to start / begin
å spille
to play (game or sport)
å gå
to go / to attend
å sove
to sleep
å vekker
Hun vekker Gunnar kl. sju.
to wake up
She wakes Gunnar up at 7 a.m.
å komme
to come
å få
to get (to have)
å ville
Jeg vil spise lunsj med deg.
to want to
I want to eat lunch with you.
å bruke
to use
å ta
to take
å handle
to shop
å betale
to pay
å spørre
to ask
å prøve
to try
å besøke
to visit
å kjøpe
to buy