Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/23

Click to flip

23 Cards in this Set

 • Front
 • Back
å ligge
to be laying down
Jeg ligger og leser ei bok.
I am laying down and reading a book.
å legge
to lie down (go to bed)
Jeg legger kl. halv tolv.
I go to bed at 11:30.
å sitte
to sit
å står
to stand
å sove
to sleep
å sovne
to fall asleep
Hun sover fra kl. ti til sju.
She sleeps from 10:00 to 7:00.
Han sovner i klassen alltid.
He always falls asleep in class.
å vaske, å vaske opp
to wash, to wash up
å se
to watch
å se på TV
to watch TV
å sende
to send
å tenke, å tenke på
to think, to think about...
å sykle
to cycle
å fortelle, å fortelle om
to tell, to tell about
å lete, å lete etter...
to look for
å lengte
to long for
å lengte hjem
to long for home
å treffe
to meet
å bære
to carry
å gå på kino
to go to the cinema (movies)