Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/72

Click to flip

72 Cards in this Set

 • Front
 • Back
blåser (å blåse)
blow/blows
fiske
fish
finner frem (å finne frem)
get out/gets out
fotograferte (å fotografere)
took photos
kameraet (et)
the camera
kysten (en)
the coast
lenger
further
med det første
soon/in the foreseeable future
merkelig
strange
mistet (å miste)
lost
Polarsirkelen
the Arctic Circle
samboere (en samboer)
live-in partners
skilt
separated
snødekte (snødekt)
snow-covered (plural)
solbrune (solbrun)
sun-tanned
sør
south
tenke seg
imagine
tidevannsstrøm (en)
tidal current
tilby
offer
traff (å treffe)
met
trives (å trives)
thrive(s)/like(s) to be
utrolig
incredibly
viser (å vise)
show/shows
angre (å angre)
regret
fri
free
gled fra hverandre (å gli)
drifted apart
halv
half
stemmen (en stemme)
the voice
studielån (et)
study loan
utlandet
abroad
alvor
seriousness
av og til
now and then
betingelse (en)
condition
drog (å dra)
went
eldre
older
forandret seg (å forandre seg)
changed
forskjeliige (forskjellig)
different
fosser (å fosse)
surge
frem og tilbake
to and fro
fremtiden (en)
the future
i hvert fall
in any case
klokere (klok)
wiser
kystriksveien
the coastal main road
lurer på (å lure på)
wonder/wonders
nydelig
beautiful
planer (en plan)
plans
rart
strange
riksveien (en)
the main/national road
spøk (en)
joke
strømmet (å strømme)
stream
stykke (et)
bit/piece
søvn (en)
sleep
umulige
impossible (plural)
vannmassene (en vannmasse)
the masses of water
Hvor er Vinmonopolet?
Where is the wine monopoly shop?
Hvor er nærmeste Vinmonopol?
Where is the nearest wine monopoly shop?
Hvor mye koster en flaske rødvin?
How much does a bottle of red cost?
Hva koster en flaske hvitvin?
What is the price of a bottle of white wine?
Hvor kan jeg kjøpe øl?
Where can I buy beer?
Jeg trives i Guildford...
I am happy in/like to be in...
Han trives på hytta.
He enjoys staying at the cabin.
Tiden vil vise...
Time will show/time will tell.
Nyt livet!
Enjoy life!
Aldri i livet!
Not on your life!
Fra spøk til alvor.
Let us be serious/'from joking to seriousness'/joking apart
Jeg gleder meg til...
I am looking forward to...
Jeg ser frem til...
I am looking forward to...
Jeg er glad i deg.
I am fond of you/I love you.
Jeg elsker deg!
I love you!
nederst i
at the bottom of
pensjonat (et)
guesthouse
skynde dere (å skynde seg)
hurry