Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/415

Click to flip

415 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
aan
op of om je lichaam

het is in werking

aan elkaar vast

om aan te geven wie iets krijgt
vb:ik heb een trui aan

vb:de radio staat aan

vb:de kar zit aan de auto

vb:Bas geeft de pen aan oma
aandachtig
als je goed oplet
vb:aandachtig luisterde ik naar zijn verhaal
aandoenlijk
waardoor tedere gevoelens opkomen
vb:hij deed aandoenlijk zijn best om aardig te zijn
aaneen
niet gescheiden, niet los
vb:deze letters moet je aaneen schrijven
aanstonds
over een poosje
vb:ik heb aanstonds wel even tijd voor je
aanvankelijk
in het begin
vb:aanvankelijk vond hij het goed
aanzienlijk
behoorlijk groot of veel
vb:Jan heeft een aanzienlijk bedrag op zijn rekening
absoluut
zonder beperkingen, helemaal
vb:Tina is absoluut betrouwbaar
achteraan
op de laatste plaats, bij de laatsten
vb:hij liep helemaal achteraan
achteraf
na enige tijd

niet tussen de andere mensen
vb:achteraf bekeken had je toch gelijk

vb:hij stond een beetje achteraf te kijken
achtereenvolgens
wat na elkaar komt, in volgorde
vb:hij werd achtereenvolgens Nederlands, Europees, en wereldkampioen
achterin
in het achterste gedeelte
vb:mag ik achterin zitten?
achterna
achter iets of iemand aan
vb:hij loopt haar nu al maanden achterna
achterom
naar of langs de achterkant
vb:in het dorp komen de mensen niet door de voordeur maar achterom
achterop
op de achterkant, op het achterste deel
vb:mag ik bij jou achterop zitten?
achterover
naar achteren
vb:hij viel achterover met zijn hoofd op de stoep
achteruit
naar achteren
vb:wilt u even een stapje achteruit doen?
achterwaarts
naar achteren
vb:hij deed een stap achterwaarts
achterwege
het niet meer doen
vb:wil je die opmerkingen voortaan achterwege laten?
af
ergens vandaan

er hoeft niets meer aan gedaan te worden
vb:hij loopt de trap af

vb:de trui is af
afgezien
zonder te letten op ...., zonder mee te tellen
vb:afgezien van de inktvlekken is dit een goede brief
afschuwelijk
heel erg

heel erg akelig, vies of lelijk
vb:het is afschuwelijk koud buiten

vb:deze wijn smaakt afschuwelijk
akelig
met akelig gevoel in je buik, alsof je moet overgeven

waar je liever niet mee te maken hebt
vb:ik voel me erg akelig

vb:het programma was akelig om naar te kijken
al
zelfs als

eerder dan je gedacht had

alles, zonder uitzondering
vb:al praat je nog zo zachtjes, ik hoor je toch wel!

vb:is het al zeven uur?

vb:ik heb al het werk gedaan
aldoor
de hele tijd
vb:jullie zitten aldoor maar te gapen
aldus
op deze manier
vb:we hebben aldus gedacht ....
alleen
zonder anderen, in je eentje

slechts, enkel

maar, echter
vb:deze kast heb ik helemaal alleen getimmerd

vb:ik vroeg alleen maar of ik weg mag

vb:ik wil mee, alleen het is zo donker buiten
allengs
wat langzaam maar zeker gebeurt
vb:haar ziekte wordt allengs erger
allereerst
vóór alle anderen
vb:allereerst moet de groente gewassen worden
allerminst
helemaal niet
vb:ik heb me allerminst verveeld bij die show
allesbehalve
helemaal niet
vb:hij is allesbehalve sportief
alleszins
zonder dat er iets ontbreekt
vb:zijn gedrag is alleszins te begrijpen
allicht
wat iedereen zo begrijpt
vb:heb je je paspoort bij je? Allicht!
alom
op alle plaatsen
vb:die toneelspeler is alom bekend
alsmede
net als iemand of iets anders
vb:de ouders alsmede de grootouders zijn welkom op het feest
alsnog
nog steeds, ook nu nog, toch nog
vb:als het mislukt, kun je alsnog vluchten
althans
in elk geval
vb:het gaat stormen, althans dat is voorspeld
altijd
de hele tijd

elke keer weer

in elk geval
vb:Jan moppert altijd

vb:Tina komt altijd op zondag

vb:als het regent kan ik altijd nog gaan lezen
alvast
zonder te wachten
vb:ik heb alvast de tafel gedekt
alweer
nog een keer
vb:heb je nu alweer gespijbeld?
ambtshalve
vanwege het werk, officieel
vb:ambtshalve moet ik deze kleding dragen
amper
met moeite, bijna niet
vb:ik heb zo'n pijn, dat ik amper kan lopen
anders
niet hetzelfde

op andere tijden

als het niet zo is

eigenlijk
vb:is deze trui anders dan de trui van je broer?

vb:Jan is erg stil terwijl hij anders altijd veel te vertellen heeft

vb:we kunnen gaan schaatsen of anders naar de bioscoop

vb:ben je blij? daar zie je anders niet naar uit
andersom
in tegengestelde stand of volgorde
vb:als je de tekening andersom bekijkt, zie je hoe het zit
anderszins
op een andere manier
vb:spijbelen of anderszins wordt hier streng bestraft
anderzijds
aan de andere kant
vb:enerzijds voel ik er wel voor, anderzijds ben ik toch een beetje bang
beetje
een kleine hoeveelheid

niet veel, niet zo erg
vb:heb je een beetje melk voor me?

vb:ik ben een beetje moe
belachelijk
heel erg raar
vb:wat een belachelijke broek heb je aan!
beneden
op een plaats die lager ligt

aan de lage kant
vb:de winkels zijn beneden op de begane grond

vb:beneden aan de brief stonden drie kruisjes
bepaald
het is duidelijk om wie of wat het gaat

waar je niet aan twijfelt
vb:bepaalde vruchten kun je lang bewaren

vb:jouw gevraag is bepaald storend
beslist
zonder beperkingen, helemaal

zeker dat het juist is
vb:het is beslist waar

vb:hij gaf een beslist antwoord
best
zeer goed

heus wel

eigenlijk wel
vb:dit zijn beste peren

vb:toe maar, het lukt je best

vb:ik voel me best gelukkig hier
betrekkelijk
in vergelijking met iets anders

behoorlijk, maar niet uitzonderlijk
vb:de ruimte in ons huis is maar betrekkelijk

vb:de aardbeien zijn betrekkelijk goedkoop
beurtelings
om beurten, na elkaar
vb:beurtelings gooiden we de bal tegen de muur
bij
in de buurt van

om aan te geven dat je er was

om aan te geven dat je iets toevoegt
vb:zet je schoenen maar bij de kachel

vb:ik was ook bij het feest

vb:mag ik er nog wat suiker bij?
bijeen
bij of met elkaar
vb:we zaten gezellig bijeen rond het vuur
bijna
nog net niet helemaal
vb:we zijn bijna thuis
bijvoorbeeld
er één noemen
vb:sommige vruchten kun je lang bewaren, bijvoorbeeld appels
bijzonder
niet algemeen of openbaar

meer dan gewoon, boven het gemiddelde

nergens anders mee te vergelijken

heel erg

niet gewoon
vb:een bijzondere school heeft een eigen bestuur

vb:hij is bijzonder eigenwijs

vb:het is een bijzondere jongen, die Jan

vb:ik vind jouw gedrag bijzonder storend

vb:dat hun kinderen niet mogen zwemmen is wel bijzonder
binnen
in een ruimte
vb:het is slecht weer, we blijven binnen
binnenkort
binnen korte tijd
vb:binnenkort kopen we een nieuwe auto
blijkbaar
je kunt merken dat het echt zo is
vb:blijkbaar heeft hij veel tijd
boven
op een hogere plaats
vb:de slaapkamer is boven
bovenaan
op de bovenste plaats
vb:bovenaan de bladzijde staat zijn logo
bovendien
wat erbij komt
vb:dit boek is spannend en bovendien erg leerzaam
buiten
wat niet wordt meegerekend

niet in iets

het niet kunnen missen
vb:buiten Ahmed gaat iedereen mee

vb:het is mooi weer, we gaan naar buiten

vb:hij kan niet buiten zijn hond
circa
naar schatting, niet precies
vb:het feest begint om circa 11 uur
daar
het woord noemt een reden

op die plaats
vb:daar ik hoofdpijn heb, wil ik nu gaan slapen

vb:daar ligt een boek
daaraan
aan wat er genoemd of bedoeld is
vb:noem de snelwegen en de steden die daaraan liggen
daarbij
bij die zaak, bij dat wat genoemd is

wat erbij komt
vb:je viert je verjaardag en daarbij hoort dat je cadeautjes krijgt

vb:hij is niet slim en daarbij ook nog lui
daardoor
door die zaak, door die oorzaak
vb:er zijn pannen van het dak, daardoor lekt het
daarentegen
geeft een tegenstelling aan
vb:ik ben klein, mijn broer daarentegen is groot
daarin
in dat wat genoemd is
vb:hij is niet eerlijk, daarin heb ik me niet vergist
daarmee
met dat wat genoemd is
vb:het is een leuk spel, daarmee kun je uren zoet zijn
daarna
na dat andere
vb:poets eerst je tanden en was daarna je handen
daarnaast
naast dat wat genoemd is
vb:eerst heb je de drogist en daarnaast is de supermarkt
daarom
om die reden, vanwege die oorzaak
vb:ik kan niet slapen, daarom ga ik maar lezen
daarop
op dat wat genoemd is
vb:hij nodigde ons uit en daarop hadden we niet gerekend
daarover
over dat wat genoemd is
vb:we hadden afgesproken daarover niet meer te praten
daartoe
voor dit of dat
vb:daartoe neem je de volgende spullen ...
daaruit
uit dat wat genoemd is
vb:dit is de grabbelton; daaruit mogen alle kinderen iets pakken
daarvan
van dat wat genoemd is
vb:daarvan kun je alleen maar dromen!
daarvoor
om die reden, vanwege die oorzaak

voor dat wat genoemd is
vb:daarvoor zeg ik het je

vb:hij is niet eerlijk; ik waarschuw je daarvoor
dadelijk
zonder te wachten

over een poosje
vb:wil je dadelijk komen!

vb:wacht even, ik kom dadelijk wel
dagelijks
elke dag

gewoon, niet bijzonder
vb:ik zie hem dagelijks

vb:de dagelijkse dingen
dan
na dat andere

op die tijd

in een vergelijking
vb:eerst tanden poetsen en dan naar bed

vb:tot vanmiddag, dan praten we verder!

vb:mijn broer is groter dan mijn zus
danig
erg, zeer
vb:ik heb me danig in haar vergist
deels
voor een deel
vb:deels heeft hij wel gelijk
degelijk
wat stevig of goed in elkaar zit

wat zeker is
vb:dit is een degelijk apparaat

vb:hij is wel degelijk ziek
derhalve
om die reden, vanwege die oorzaak
vb:ik was gevallen; derhalve kon ik niet komen
desalniettemin
ondanks dat
vb:ik was doodmoe, desalniettemin bleef ik wakker
desondanks
ondanks dat
vb:ik weet dat die auto gevaarlijk is, desondanks ga ik ermee rijden
destijds
tijdstip in het verleden
vb:hij heeft me destijds gewaarschuwd
dichterbij
wat op kleinere afstand is
vb:Rome is ver weg; Parijs is veel dichterbij
dikwijls
op veel momenten, veel keren
vb:Mehmet gaat dikwijls op reis
direct
zonder te wachten

zonder omweg

waar niets tussen zit
vb:wil je direct komen?

vb:hij gaat direct van huis naar school

vb:zij woont in de directe omgeving van de binnenstad
ditmaal
(voor) deze keer
vb:ditmaal heb je gelijk
doodstil
heel erg stil
vb:het kind stond doodstil van schrik
doorgaans
de meeste keren
vb:doorgaans heeft hij gelijk
echter
geeft een tegenstelling aan
vb:Jan heeft echter weer bezwaren
eenmaal
één keer

op een bepaald moment

voorgoed
vb:ik heb haar maar éénmaal gezien

vb:als het eenmaal zover is ...

vb:als dat nu eenmaal gebeurd is, kunnen we verder
eens
op een keer

nog één keer

dezelfde mening hebben

het goed vinden, ermee akkoord gaan
vb:eens komt er een eind aan

vb:deze ruimte is eens zo groot als de vorige

vb:we zijn het weer eens met elkaar

vb:ik ben het er niet mee eens
eensklaps
snel, terwijl het niet verwacht werd
vb:eensklaps verscheen daar een politieman
eerdaags
binnen korte tijd
vb:eerdaags kom ik bij jullie langs
eerder
voor de tijd van nu

wat dichter bij de waarheid is
vb:we moeten morgen eerder weggaan

vb:hij is eerder mooi dan lelijk
eergisteren
de dag vóór gisteren
vb:eergisteren heb ik nog gezwommen
eerst
in het begin

vóór alle anderen
vb:eerst was ik erg verlegen

vb:Joop mag eerst op de schommel
eigenlijk
wat echt zo is

in de grond van de zaak, in werkelijkheid
vb:de eigenlijke oorzaak van de ramp is die kapotte motor

vb:ze doet wel boos, maar eigenlijk is ze heel aardig
eindelijk
na lang wachten, op het laatst
vb:eindelijk konden we Sinterklaas zien
elders
ergens anders, niet hier
vb:hij gaat elders zijn boodschappen doen
enerzijds
aan de ene kant
vb:enerzijds voel ik er wel voor, anderzijds ben ik toch een beetje bang
enig
er is er maar één van

een kleine hoeveelheid, een beetje

heel erg goed of leuk
vb:dat is de enige manier om het te doen

vb:ik heb wel enig vertrouwen in hem

vb:wat een enige jurk heb je aan!
enigszins
niet veel, niet zo erg
vb:de toestand is wel enigszins verbeterd
enkel
één stuks, niet samengesteld

niet meer dan dat

klein aantal
vb:wil je een enkele of een dubbele boterham?

vb:we hadden daar enkel regen

vb:we hebben enkele kinderen ondervraagd
enzovoort
als je stopt met opsommen
vb:ze hebben kippen, konijnen, honden, enzovoort
evenmin
ook niet
vb:Jan gaat niet op vakantie en zijn kinderen evenmin
eventjes
korte tijd
vb:ik ben eventjes weg hoor!
evenwel
geeft een tegenstelling aan
vb:ik ben dik, mijn zus evenwel is erg dun
fijntjes
slim en een beetje spottend
vb:hij glimlachte fijntjes
flink
nogal groot

wie zich goed houdt als hij iets vervelends meemaakt

erg, zeer
vb:dat is al een flinke jongen

vb:hij is erg flink geweest

vb:het was flink koud buiten
er
van die dingen of van die mensen

op die plaats

zonder vaste betekenis
vb:hoeveel snoepjes? ik wil er drie

vb:zo mensen, we zijn er

vb:er is telefoon voor je
eraan
wat vastzit aan wat je noemt of bedoelt
vb:kijk eens naar het prijskaartje dat eraan zit
erbij
bij dat wat je noemt of bedoelt
vb:het boek ligt op de kast; kun je erbij?
ergens
op een of andere plaats

op een bepaalde manier
vb:ze wonen ergens hier in de buurt

vb:ergens mag ik hem wel
erin
in wat je noemt of bedoelt
vb:waar is je tas; zitten de sleutels erin?
ermee
met wat je noemt of bedoelt
vb:er kan niets gebeuren, of hij bemoeit zich ermee
ernaar
naar wat je noemt of bedoelt
vb:de mug zoemde rond en ik sloeg ernaar
erop
op wat je noemt of bedoelt
vb:het ijs is sterk; je kunt erop lopen
erover
over wat je noemt of bedoelt
vb:de bank is kaal, we leggen het kleed erover
eruit
uit wat je noemt of bedoelt
vb:het pak viel om en de melk stroomde eruit
ervan
van wat je noemt of bedoelt
vb:het stuk dat ervan afgebroken is
ervandoor
niet (meer) aanwezig
vb:haastig ging hij ervandoor
ervoor
voor wat je noemt of bedoelt
vb:de deur kon niet open; de bank stond ervoor
etcetera
als je stopt met opsommen omdat de rest duidelijk is
vb:we kochten broodjes, beleg, limonade, etcetera
even
deelbaar door twee

net zo, in gelijke mate

korte tijd

een klein stukje
vb:8 is een even getal

vb:mijn zus en ik zijn even zwaar

vb:ik moet even mijn handen wassen

vb:hij is even in de dertig
gaarne
met plezier
vb:ik zal gaarne aan uw verzoek voldoen
gauw
binnen korte tijd

met grote vaart
vb:het zal nu wel gauw gebeuren

vb:ga nou gauw!
gedeeltelijk
voor een deel
vb:het werk is gedeeltelijk klaar
gedurende
terwijl het gebeurt
vb:gedurende de wedstrijd werd er luid gezongen
geenszins
helemaal niet
vb:ik wil geenszins ontkennen dat je gelijk hebt
geheel
alle delen bij elkaar

zonder dat er iets ontbreekt
vb:deze verzameling vormt een geheel

vb:hij was geheel in het zwart gekleed
gerust
rustig omdat je niet bang hoeft te zijn

zonder bezwaar
vb:hij ging gerust slapen

vb:kom gerust eens koffiedrinken!
geweldig
heel erg

heel erg goed of leuk
vb:ze hebben een geweldig groot huis

vb:het was een geweldig feest
gewoon
wat veel voorkomt of gebruikt wordt

nou eenmaal
vb:hij heeft gewoon griep, niets bijzonders!

vb:dat vind ik gewoon lekker
gewoonlijk
de meeste keren
vb:gewoonlijk is hij wel op tijd
gezamenlijk
bij of met elkaar
vb:zullen we gezamenlijk naar de kerk gaan?
gisteren
de dag vóór vandaag
vb:ze zijn niet vandaag vertrokken, maar gisteren al
graag
met plezier

begerig of gretig
vb:dat wil ik graag voor je doen

vb:Paul is een grage eter
grotendeels
in het bijzonder, in hoofdzaak
vb:die onvoldoende is grotendeels je eigen schuld
haastig
het snel iets willen doen
vb:Rustig, jij bent altijd veel te haastig!
eveneens
net als iemand of iets anders
vb:Gerard heeft eveneens een sportwagen
evengoed
op dezelfde manier

het maakt niets uit

toch maar mooi
vb:meisjes hebben evengoed recht op een opleiding als jongens

vb:als je hem niet gebruikt kun je die computer evengoed weggooien

vb:het was dan wel geen opzet, maar ik zit evengoed met de schade
halverwege
op de helft ervan
vb:halverwege de reis werd ik ziek
hard
niet goed in te drukken

krachtig, overduidelijk te horen

streng en zonder medelijden

moeilijk of zwaar

hevig of krachtig

waar bewijzen voor zijn

met veel kalk erin

met grote vaart

heel erg
vb:het vriest, dus de grond is hard

vb:die harde muziek komt van boven

vb:de minister neemt harde maatregelen

vb:dat is erg hard voor hem

vb:er stond een harde wind

vb:de harde cijfers tonen aan dat hij gelogen heeft

vb:het water is hier hard

vb:hij rijdt veel te hard

vb:je hebt je rust hard nodig
hardop
zó dat anderen het kunnen horen
vb:ze las het verhaal hardop voor
hartstikke
heel erg
vb:ik ben hartstikke blij met die nieuwe fiets
heden
de tegenwoordige tijd

op deze dag
vb:dit verhaal speelt niet in het verleden maar in het heden

vb:heden is het feest
heel
zonder dat er iets ontbreekt

niet gebroken, gebarsten of gescheurd

erg, zeer

zonder cijfers achter de komma
vb:deze puzzel is nog heel

vb:alle kopjes zijn stuk, maar die ene is nog heel

vb:daar ben ik heel blij mee

vb:556 is een heel getal
heen
naar toe

de weg ernaar toe
vb:waar gaat hij heen?

vb:heen ga ik wel lopen
helaas
jammer genoeg
vb:helaas had ik geen paraplu bij me
helemaal
zonder dat er iets ontbreekt

om aan te geven dat het ver weg is
vb:het brood was helemaal op

vb:ik moest helemaal naar Zaandam!
herhaaldelijk
elke keer weer
vb:hij was herhaaldelijk gewaarschuwd
hier
op deze plaats

naar de spreker toe
vb:hier woont de koningin

vb:kom eens hier
hierbij
bij dat wat genoemd is
vb:ik heb mijn mening gegeven en hierbij wil ik het laten
hierdoor
door deze zaak, door het genoemde
vb:Het regende. Hierdoor konden we niet naar school
hierover
over dat wat genoemd is
vb:ik heb veel meegemaakt; hierover wil ik u vertellen
hoe
op welke manier

om te vragen naar aantal of grootte
vb:hoe start ik die computer?

vb:hoe vaak ben je in Turkije geweest?
hoofdzakelijk
in het bijzonder, in hoofdzaak
vb:ze verkopen daar hoofdzakelijk varkensvlees
iets
niet veel, niet zo erg

als je niet weet of wil zeggen waar het precies over gaat
vb:we zijn iets te laat

vb:ik ga iets voor mijn vriend kopen
ietwat
niet veel, niet zo erg
vb:zij kijkt ietwat scheel
ijlings
met grote vaart
vb:hij heeft ijlings zijn spullen ingepakt
immer
elke keer weer
vb:het is immer hetzelfde
immers
toch zeker

er wordt een reden of argument genoemd
vb:ik heb het je immers beloofd!

vb:zout is gezond, alle mensen hebben immers zout nodig
in
niet (als woorddeel, ook im of il)

geeft een richting aan

in de mode

richting van buiten naar binnen

geeft tijdstip of tijdsduur aan

geeft een plaats aan
vb:informeel, immobiel, illegaal

vb:we gingen het bos in

vb:lange rokken zijn weer in

vb:doe de suiker maar in de koffie

vb:in het najaar vallen de blaren

vb:Jan is in de slaapkamer
inclusief
wat erbij hoort
vb:die prijs is inclusief BTW
inderdaad
om aan te geven dat het zo is of dat je dat ook vindt
vb:bent u mijnheer Jansma? inderdaad
indertijd
in die vroegere tijd
vb:indertijd stond er naast de kerk een school
ineens
in één keer

snel, terwijl het niet verwacht werd
vb:moet ik alles ineens betalen?

vb:ineens stond hij voor ons
inmiddels
in die tijd
vb:toen ik aankwam was Jos inmiddels vertrokken
intussen
in die tijd

ondanks dat
vb:ik was af, doe jij intussen boodschappen?

vb:het is bloedheet en intussen heb jij de verwarming nog aan
ja
om aan te geven dat het goed is
vb:wil je koffie? ja graag
juist
zoals het moet

in tegenstelling tot wat je zou denken

waar een goede reden voor is
vb:dit antwoord is juist

vb:ik vind witlof niet vies, maar juist lekker

vb:het is juist dat hij je straft, want je was ongehoorzaam
kennelijk
je kunt merken dat het echt zo is
vb:Bas heeft kennelijk genoeg gegeten
kort
met een kleine lengte

wat weinig tijd kost
vb:zij heeft kort haar

vb:dat is een korte film
kortom
kort gezegd
vb:kortom, we hebben er genoeg van
laatst
waar niets of niemand meer op volgt

het kortst geleden

nog maar korte tijd (geleden)
vb:vandaag is de laatste schooldag van het jaar

vb:de laatste tijd heb ik veel hoofdpijn

vb:laatst kwam ik Willem tegen
lang
met een grote lengte

met een bepaalde lengte

wat een hele tijd duurt

met een bepaalde tijd
vb:mijn broer is erg lang

vb:hij is wel twee meter lang

vb:we hebben lang gepraat

vb:een schooljaar lang heeft hij gespijbeld
langs
evenwijdig aan

voorbij, via

op bezoek
vb:de huizen langs het park moeten weg

vb:we liepen langs de Hema

vb:kom je nog eens langs?
languit
met de hele lengte die iemand heeft
vb:ze viel languit in de modder
langzamerhand
wat langzaam maar zeker gebeurt
vb:je moet mij toch zo langzamerhand wel kennen
later
na enige tijd

na veel tijd
vb:later heb ik hem nog gesproken

vb:later ga ik trouwen en neem ik tien kinderen
lekker
wat goed smaakt

prettig en aangenaam

gezond en fit

als je plezier hebt om het verdriet van iemand anders
vb:wat een lekkere appel is dat!

vb:die bloemen ruiken lekker

vb:ik voel me vandaag niet lekker

vb:jij mag lekker niet mee!
liever
met meer voorkeur
vb:ik wil liever een kopje thee
linksaf
een weg aan de linkerkant ingaan
vb:je moet hier linksaf
louter
enkel en alleen
vb:ik doe dit louter voor mijn plezier
maar
geeft een tegenstelling aan

niet meer dan dat
vb:hij is wel aardig, maar ook een beetje gek

vb:hij heeft maar twee kinderen
machtig
heel groot, leuk, fijn, veel

met heel veel invloed

wat je maag snel vult

heel erg
vb:we hadden een machtige reis!

vb:deze dictator is erg machtig

vb:dit vette gebak is erg machtig

vb:ik vind zo'n toneelstuk machtig mooi
maximaal
de grootste hoeveelheid die toegestaan is
vb:je mag maximaal 3 tabletten per dag nemen
mede
onder andere
vb:het komt mede door hem dat het zo goed gaat
mee
met iemand of iets

wat gunstig voor je is
vb:wil jij ook met ons mee naar de bioscoop?

vb:ze heeft haar knappe gezicht mee
meer
naast dat wat al genoemd is

vaker

nog iets erbij, een grotere hoeveelheid dan gewoonlijk

groot water, dat niet stroomt, omgeven door land
vb:wie waren er nog meer?

vb:dat moet je meer doen!

vb:ik kreeg meer geld dan vorige week

vb:we gaan naar het meer van Genève
meestal
de meeste keren
vb:hij gaat meestal om tien uur naar bed
met
iets of iemand erbij
vb:we gaan met Peter naar het strand
meteen
zonder te wachten

op hetzelfde moment
vb:hij kwam meteen op ons af

vb:ik wil nog een Cola en meteen even afrekenen
min
dat je het tweede getal af moet trekken van het eerste

weinig betekenend

slecht of gemeen

wat negatief is, minder dan nul

weinig
vb:zeven min drie is vier

vb:ben ik soms te min voor jou?

vb:dat is een minne streek

vb:het was min tien graden buiten

vb:hij wilde zo min mogelijk huilen
minder
niet zoals een andere keer

niet zoveel als anders

niet zo vaak als anders
vb:het is vandaag minder druk op straat

vb:ik heb minder winst gemaakt dit jaar

vb:jij moet eens wat minder spijbelen!
minimaal
de kleinste hoeveelheid die verplicht is
vb:je moet minimaal 3 tabletten per dag innemen
minst
het kleinste aantal
vb:ik heb weinig boeken, Theo heeft er minder, maar Jan het minst
minstens
in elk geval
vb:er waren minstens honderd mensen op dat feest
misschien
wat kan gebeuren
vb:misschien is hij het vergeten
mogelijk
wat kan gebeuren
vb:mogelijk kan ik je helpen
morgen
tijd vanaf zonsopgang tot de middag

de dag na vandaag
vb:'s morgens sta ik vroeg op

vb:morgen kom ik op bezoek
na
later dan

met uitzondering van
vb:de biologieles komt na de sportles

vb:op een tientje na heb ik alles betaald
naderhand
na enige tijd
vb:naderhand was ik het toch wel met hem eens
nadien
na dat andere
vb:nadien heb ik hem niet meer gehoord
nagenoeg
nog net niet helemaal
vb:dat jasje is nagenoeg nieuw
namelijk
er wordt een reden of argument genoemd

te weten
vb:hij is uit zijn huis gezet, hij betaalde de huur namelijk niet

vb:er zijn drie koningen, namelijk .....
natuurlijk
wat iedereen zo begrijpt

alles wat te maken heeft met de natuur

precies als in de werkelijkheid
vb:Jan heeft natuurlijk weer een 10 voor dat proefwerk

vb:ik hou van een natuurlijke versiering met de kerst

vb:zij speelt die rol heel natuurlijk
nauwelijks
met moeite, bijna niet

nog maar korte tijd (geleden)
vb:ik kon het nauwelijks geloven

vb:ik was nauwelijks thuis toen de bel ging
neer
naar beneden
vb:de wip gaat op en neer
nergens
op geen enkele plaats

van niets of niemand
vb:het kind was nergens te vinden

vb:hij trok zich nergens iets van aan
net
zonder afwijkingen naar boven of beneden

schoon en verzorgd

nog maar korte tijd (geleden)
vb:ik eet net zoveel als jij

vb:Joop is een nette jongen

vb:hij is net in dienst bij die baas
niet
geeft ontkenning aan
vb:hij kan niet komen
niets
geen ding

helemaal niet

wat niet bestaat

geen geld
vb:ik heb niets van hem gekregen

vb:dat bevalt me niets

vb:hij kwam uit het niets tevoorschijn

vb:we hebben niets verdiend
niettemin
ondanks dat
vb:het stormde behoorlijk, niettemin ging hij op de fiets weg
nihil
geen geld
vb:de opbrengst was nihil
niks
geen ding
vb:kijk maar, ik heb niks in mijn tas
nimmer
op geen enkel tijdstip
vb:hij heeft me nimmer gewaarschuwd
nochtans
ondanks dat

geeft een tegenstelling aan
vb:?

vb:je hebt het gezegd, maar ik ben het nochtans vergeten
nodeloos
zonder dat het nodig is
vb:wij hebben ons nodeloos zorgen gemaakt
nog
opnieuw

tot op dit ogenblik

wat over is
vb:wilt u nog thee?

vb:ben je er nog?

vb:er zijn nog drie chocolaatjes
nogal
behoorlijk, maar niet uitzonderlijk
vb:ik ben nogal verkouden
nogmaals
nog een keer
vb:hij heeft me nogmaals bedrogen
noodgedwongen
omdat er geen andere mogelijkheid was
vb:noodgedwongen ben ik te voet naar huis gegaan
nooit
op geen enkel tijdstip

in geen enkele situatie, in geen geval
vb:hij heeft nooit geschaatst

vb:dat mag je nooit doen!
normaliter
wat veel voorkomt of gebruikt wordt
vb:normaliter maak ik daar geen punt van
nou
op dit moment
vb:ik wil het nou weten!
nu
de tegenwoordige tijd

op dit moment

in deze tijd
vb:het verhaal speelt in het nu

vb:ik wil het nu van je weten

vb:het hier en nu
ogenblikkelijk
zonder te wachten
vb:maak ogenblikkelijk dat je wegkomt
ogenschijnlijk
het lijkt echt, maar dat is niet zo
vb:hij is ogenschijnlijk gezond, maar dat klopt niet
oké
uitroep waarmee je laat weten dat je akkoord gaat

in orde
vb:oké, dan zien we elkaar op de Dam

vb:alles is hier oké
om
rond iets

langer dan gebruikelijk of nodig

verstreken, achter de rug

een andere kant op

op het tijdstip van

vanwege

met het doel
vb:hij doet een ketting om

vb:we reden een heel eind om

vb:het duurde lang voor het kwartier om was

vb:hij gooit het stuur om

vb:ik kom om acht uur

vb:hij staat bekend om zijn grappen

vb:ik doe dit om jou te helpen
omheen
rondom iets
vb:een tafel waar vier stoelen omheen staan
omhoog
naar boven
vb:de prijzen gaan de laatste tijd alleen maar omhoog
omlaag
naar beneden
vb:de prijs van de koffie gaat weer omlaag
omver
met de onderkant boven
vb:de hond liep het kleine kind omver
omwille
omdat het nodig of goed is
vb:omwille van de vrede moet je nu maar toegeven
onder
op een plaats die lager ligt

te midden van

naar beneden

terwijl het gebeurt

aan de lage kant
vb:een kelder zit onder de grond

vb:zij komt nooit onder de mensen

vb:hij dook onder water

vb:onder het eten wordt niet gepraat

vb:onder aan de bladzijde staat een nummer
onderaan
op de onderste plaats
vb:onderaan de bladzijde moet uw handtekening
onderdoor
er beneden langs
vb:ga je over die plank heen? nee, ik ga er onderdoor
onderhand
in die tijd
vb:jij belooft beterschap, maar onderhand maak je dezelfde fout
onderin
in het onderste gedeelte
vb:de brief lag onderin de la
ondersteboven
met de onderkant boven

in de war, van streek
vb:de tafel lag ondersteboven

vb:hij was na het ongeluk helemaal ondersteboven
ondertussen
in die tijd
vb:terwijl ik sliep, gaf hij ondertussen het huis een beurt
onderuit
onder iets anders vandaan steken

op de grond vallen
vb:je onderjurk komt er onderuit

vb:door de botsing ging hij onderuit
onderweg
terwijl je op weg bent

nog niet aangekomen
vb:zullen we onderweg even koffiedrinken?

vb:de brief is nog onderweg
onderwijl
in die tijd
vb:ik maak het brood klaar en onderwijl pak jij onze fietsen
ongeveer
naar schatting, niet precies

in grote lijnen
vb:hij is ongeveer 1.80 meter

vb:?
onlangs
nog maar korte tijd (geleden)
vb:ik heb hem onlangs nog gesproken
onmiddellijk
zonder te wachten

waar niets tussen zit
vb:hij moest onmiddellijk komen

vb:hij woont in de onmiddellijke omgeving van het vliegveld
onophoudelijk
zonder te stoppen
vb:hij was onophoudelijk met zijn computer bezig
ontiegelijk
heel erg
vb:hij is ontiegelijk rijk
ontroerend
waardoor tedere gevoelens opkomen
vb:het toneelstuk was erg ontroerend
ontzettend
heel erg
vb:je hebt ontzettend geboft!
onverwacht
snel, terwijl het niet verwacht werd
vb:onverwacht stond hij voor mijn neus
onwel
niet in orde zijn, een beetje ziek
vb:de oude man werd onwel bij het concert
ooit
op een keer
vb:ooit zul je me dankbaar zijn
ook
net als iemand of iets anders

misschien

wat erbij komt
vb:Jan heeft ook een groot huis

vb:kun u me ook zeggen hoe laat het is?

vb:ik heb een hond en ook twee katten
oorspronkelijk
wat te maken heeft met het begin

niet van iemand overgenomen, niet nagemaakt
vb:oorspronkelijk was deze deur blauw

vb:dit is een oorspronkelijk kunstwerk
op
naar boven

plaats waar het is

tijd wanneer het is

er is niets over

niet in bed
vb:ik loop de trap op

vb:hij zit op de WC

vb:op dinsdag ga ik altijd tennissen

vb:de taart is op

vb:ben je nog op?
opeens
snel, terwijl het niet verwacht werd
vb:opeens ging de telefoon
oplettend
als je goed oplet
vb:oplettend keek zij om zich heen
opnieuw
nog een keer
vb:Hans is opnieuw de beste van de klas
opzij
aan de kant, uit de weg
vb:ik ging opzij voor die brommer
oudsher
van oudsher = altijd al, zolang je je kunt herinneren
vb:onze familie woont van oudsher in Noord-Holland
over
nog een keer

voorbij

van de ene kant naar de andere

wat niet gebruikt is

van de ene plaats naar de andere
vb:ik doe dat werk wel over

vb:mijn hoofdpijn is over

vb:hij liep het plein over

vb:er is nog taart over

vb:alle leerlingen zijn over naar de volgende klas
overal
op alle plaatsen

alles
vb:overal hingen vlaggen

vb:zij heeft overal verstand van
overdag
als het dag is, als het licht is
vb:overdag ben ik naar mijn werk
overeind
met een rechte houding
vb:de baby zat overeind in zijn bedje
overheen
over de bovenkant ervan

wat naar buiten uitsteekt

voorbij
vb:een tafel met een kleed er overheen

vb:de tak hing over de rand van de schutting heen

vb:er ging twee jaar overheen voor hij vrijkwam
overstag
van mening veranderd
vb:hij wilde eerst niet, maar hij is overstag gegaan
overweg
ermee om kunnen gaan
vb:ik kan niet met hem overweg
pal
zonder afwijkingen naar boven of beneden
vb:hij woont pal naast de kerk
pas
nog maar korte tijd (geleden)

niet meer dan, later dan, etc

zo dat het precies op maat is
vb:zij zijn pas getrouwd

vb:hij is pas achttien

vb:die jurk is precies pas
permanent
de hele tijd
vb:dat proces gaat permanent door
plots
snel, terwijl het niet verwacht werd
vb:plots sprong daar een vis boven het water uit
plusminus
naar schatting, niet precies
vb:er zaten plusminus tien snoepjes in de zak
prima
zeer goed
vb:ik vind het prima dat jij zo je best doet
quasi
terwijl je doet alsof
vb:ze deed quasi vrolijk
rechtdoor
verder in dezelfde richting
vb:bij de volgende kruising gaat u rechtdoor
rechtop
met een rechte houding
vb:mijn moeder kan niet meer rechtop lopen
rechtsaf
een weg aan de rechterkant in
vb:bij het stoplicht gaat u rechtsaf
reeds
eerder dan je gedacht had
vb:de eerste gasten waren reeds aangekomen
respectievelijk
wat na elkaar komt, in volgorde
vb:Wim en Pim haalden respectievelijk een 7 en een 9
rond
in de buurt van

er omheen

eerlijk en oprecht

met de vorm van een cirkel of bol

voltooid, klaar

zonder cijfers achter de komma
vb:het gebeurde rond acht uur

vb:de huizen staan rond het plein

vb:ik kom er rond voor uit

vb:de bal is rond

vb:de zaak is rond

vb:acht is een rond getal
ruim
niet precies, maar met iets erbij

groot, royaal

ruimte in een schip voor goederen
vb:er waren ruim honderd mensen

vb:op de markt heb je een ruime keus

vb:in het ruim waren de kisten opgeslagen
samen
bij of met elkaar
vb:we gaan samen naar de markt
schijnbaar
het lijkt echt, maar dat is niet zo
vb:schijnbaar toevallig kwam hij haar tegen
schoon
zonder stof, viezigheid of vlekken

mooi om te zien of te horen

het loon nadat alle premies betaald zijn

zonder beperkingen, helemaal

zonder dat er iets ontbreekt
vb:zijn je handen wel schoon?

vb:dat is schone muziek

vb:ik verdien 1400 gulden schoon

vb:je hebt schoon gelijk, hoor

vb:al het eten is schoon op
sindsdien
sinds die tijd, vanaf die tijd
vb:sindsdien heb ik hem niet meer gezien
slechts
niet meer dan dat
vb:hij heeft slechts twee paar sokken
soms
af en toe

misschien
vb:ik ga soms op de fiets naar mijn werk

vb:weet je soms hoe laat het is?
speciaal
nergens anders mee te vergelijken

in het bijzonder
vb:dat is een speciaal geval

vb:je moet speciaal op de muziek letten
spoedig
binnen korte tijd
vb:we zullen spoedig iets laten horen
spoorloos
zonder een aanwijzing achter te laten
vb:hij was spoorloos verdwenen
steeds
de hele tijd
vb:ik moet steeds aan hem denked
stellig
zeker en beslist
vb:dat is een stellige uitspraak
straks
over een poosje
vb:straks gaan we boodschappen doen
stug
wat je bijna niet kunt geloven

niet aardig; niet gemakkelijk

zonder zich af te laten leiden, niet gauw van streek

moeilijk te bewerken, moeilijk te buigen
vb:dat hij het kanaal is overgezwommen, lijkt mij een stug verhaal

vb:zij gedraagt zich erg stug tegen de vriendin van haar man

vb:hij werkt stug door

vb:dit leer is zó stug, daar krijg je geen naald doorheen
tamelijk
behoorlijk, maar niet uitzonderlijk
vb:er waren tamelijk veel mensen
te
geeft een plaats aan

meer dan goed of wenselijk is
vb:de vergadering wordt gehouden te Den Haag

vb:je eet te veel, zo word je te dik
tegelijk
op hetzelfde moment

zowel het een als het ander
vb:we kwamen tegelijk aan

vb:deze knop is tegelijk voor aan en uit
tegelijkertijd
op hetzelfde moment
vb:we hebben gewerkt, maar tegelijkertijd ook veel gekletst
tegemoet
naar iets of iemand toe
vb:de rook komt je tegemoet
tegen
het raakt iets of iemand anders aan

het wordt bestreden

nog net niet

je bent het er niet mee eens

het is niet gunstig
vb:de fiets staat tegen de muur

vb:dit tablet is tegen de hoofdpijn

vb:het is tegen zes uur

vb:ik ben tegen discriminatie

vb:alles zit hem tegen
tegenaan
als het ergens aan raakt
vb:de muur is stevig, zet het hout er maar tegenaan
tegenwoordig
van nu, van deze tijd

in deze tijd

erbij aanwezig
vb:de tegenwoordige burgemeester is een vrouw

vb:tegenwoordig heb je veel vrouwelijke burgemeesters

vb:de hele familie was tegenwoordig
telkens
elke keer weer
vb:telkens als ik haar zie, moet ik aan school denken
temeer
in het bijzonder, in hoofdzaak
vb:ik ben boos dat je niet kwam, temeer daar het een belangrijk feest was
tenminste
in elk geval

nog eens - versterkend woord
vb:deze broek is nieuw; hij is tenminste nog nooit gewassen

vb:dat is tenminste flink!
tenslotte
per slot van rekening, alles goed beschouwd

op het laatst
vb:zij kennen elkaar goed, ze zijn tenslotte vrienden

vb:tenslotte heeft hij toch toegegeven
terdege
diepgaand en uitgebreid
vb:ik heb me terdege voorbereid op dit examen
ternauwernood
met moeite, bijna niet
vb:we zijn ternauwernood aan de dood ontsnapt
terug
er vandaan

geleden

wisselgeld retour
vb:we moeten terug, het wordt donker

vb:een tijdje terug heeft hij me geld geleend

vb:heeft u terug van 100 euro?
terwijl
gelijktijdig met iets anders
vb:terwijl ik afwas, stopt Evert de kinderen in bed
tevens
net als iemand of iets anders
vb:dit gebouw is een kerk, maar het wordt tevens als bioscoop gebruikt
tevoren
voor de tijd van nu
vb:we hadden hem (van) tevoren gewaarschuwd
thans
in deze tijd
vb:thans is het tijd om maatregelen te nemen
thuis
in je woning
vb:mijn dochter moet om tien uur thuis zijn
toch
ondanks dat
vb:het regende hard, maar ik ging toch naar buiten
toe
je kunt er niet bij of in of door

als extra

heen

aansporing

als nagerecht
vb:het kind deed zijn oogjes toe

vb:hij kreeg nog geld toe voor dit karwei

vb:waar gaan we naar toe?

vb:toe, doe je schoenen eens aan

vb:wat eten we toe?
toen
na dat andere

op dat ogenblik, in die tijd

tijdstip in het verleden
vb:eerst trok ik mijn shirt aan en toen mijn trui

vb:toen droegen we korte rokken

vb:vroeger, toen we nog vaak konden schaatsen
toevallig
wat kan gebeuren

door een samenloop van omstandigheden

zoals het nu eenmaal is
vb:kom je toevallig langs een groenteman?

vb:ik heb hem toevallig ontmoet

vb:toevallig ben ik de sterkste
trouwens
daar komt nog bij; afgezien daarvan
vb:ik vind hem veel te oud; hij is trouwens ook niet aantrekkelijk
uit
afgelopen, het werkt niet meer

van je lichaam afhalen

ergens vandaan

naar buiten

van binnen naar buiten

niet langer in de mode

vanwege, op grond van
vb:het spel is uit

vb:doe je jas uit

vb:mijn vader komt uit Turkije

vb:we gaan vanavond uit

vb:ga de klas uit!

vb:wijde rokken zijn uit

vb:zij deed het uit liefde
uiteen
uit elkaar
vb:beste vrienden, hier gaan we uiteen
uiteindelijk
het verandert niet meer, voor altijd

per slot van rekening, alles goed beschouwd

op het laatst
vb:de uiteindelijke beslissing mag jij nemen

vb:laat mij maar eerst, ik ben uiteindelijk de oudste

vb:uiteindelijk kwam alles toch nog goed
uiteraard
wat iedereen zo begrijpt
vb:we blijven op oudejaarsavond uiteraard wakker tot na twaalven
uiterlijk
aan de buitenkant

op z'n laatst
vb:uiterlijk leek ze kalm, maar innerlijk was ze heel boos

vb:je moet uiterlijk vóór 30 juni inschrijven
uitermate
heel erg
vb:hij was uitermate vriendelijk
uiterst
het kan niet verder of erger

heel erg
vb:hij zat op het uiterste puntje van zijn stoel

vb:dat is uiterst vervelend
uitgerekend
wanneer ze moet bevallen

juist als dat ongelukkig uitkomt
vb:mijn vrouw is half januari uitgerekend

vb:uitgerekend op mijn verjaardag moest hij werken
uitgesproken
zonder beperkingen, helemaal
vb:ze was uitgesproken vriendelijk
uitsluitend
enkel en alleen
vb:deze schommel is uitsluitend voor kinderen
vaak
op veel momenten, veel keren
vb:ik ga vaak op vakantie naar het buitenland
van
om aan te geven wat het onderwerp is

om aan te geven waar vandaan

te beginnen bij

om aan te geven bij wie of wat het hoort

om aan te geven welk materiaal het is
vb:dit is het verhaal van een arme man

vb:ik wil kaas van de kaasboer

vb:de vergadering duurt van drie tot vijf

vb:die pen is van Theo

vb:het huis is van steen
vanavond
tijdens de tijd tussen middag en nacht
vb:vanavond gaan we uit eten
vandaag
op deze dag
vb:vandaag ben ik jarig
vandaan
afkomstig van
vb:waar kom je vandaan?
vandaar
om die reden, vanwege die oorzaak
vb:ik ben ziek, vandaar dat ik thuisblijf
vanmiddag
tijdens de uren tussen ochtend en avond
vb:vanmiddag gaan we lekker winkelen
vanmorgen
tijdens de uren tussen nacht en middag
vb:vanmorgen heb ik lekker uitgeslapen
vannacht
tijdens de uren tussen gisteravond en vanochtend

tijdens de uren tussen vanavond en morgenochtend
vb:vannacht heb ik bijna niet geslapen

vb:vannacht moet ik werken
vanochtend
tijdens de uren tussen nacht en middag
vb:heb je vanochtend wel ontbeten?
vanzelf
wat iedereen zo begrijpt

zonder hulp van iets of iemand
vb:doe je mee? vanzelf!

vb:de deur ging vanzelf dicht
vanzelfsprekend
wat iedereen zo begrijpt
vb:vanzelfsprekend neem ik een cadeautje voor je mee
vast
stevig met iets verbonden, niet beweegbaar

stevig

steeds hetzelfde

waar je niet aan twijfelt

zonder te wachten
vb:het plakband zit erg vast

vb:de zieke mag nog geen vast voedsel

vb:in deze winkel hebben ze vaste prijzen

vb:hij komt vast wel

vb:ik ga vast
veel
grote hoeveelheid, groot aantal

op veel momenten, veel keren
vb:zij hebben veel kinderen

vb:zij kijken veel televisie
veelal
de meeste keren
vb:veelal hebben meisjes kleinere voeten dan jongens
veelvuldig
op veel momenten, veel keren
vb:hij heeft haar veelvuldig bedrogen
veilig
beschermd tegen gevaar

zonder gevaar of risico
vb:in de tuin is het veilig, op straat niet

vb:er zit een veilige dop op de fles
verder
na dat andere

naast dat wat al genoemd is

de handeling wordt voortgezet

wat op grotere afstand is

wat erbij komt
vb:verder gebeurde er niets meer

vb:wat heb je me verder nog te vertellen?

vb:na de pauze werkt hij verder

vb:Rotterdam is verder dan Den Haag

vb:verder kocht ik nog een nieuwe broek
vermoedelijk
zoals op grond van bepaalde aanwijzingen gedacht kan worden
vb:hij is de vermoedelijke dader van de moord
verschrikkelijk
heel erg of heel veel

heel erg akelig, vies of lelijk
vb:we hebben verschrikkelijk gelachen

vb:het was verschrikkelijk weer
veruit
met een groot verschil
vb:zij was veruit de beste
vervolgens
na dat andere
vb:we drinken een borrel en vervolgens gaan we lekker eten
vlak
wat bij een vak of hobby hoort

met een oppervlak zonder bobbels

waar niets tussen zit

zonder hoogte- of dieptepunten
vb:op het financiële vlak heeft hij niets te vertellen

vb:Nederland is een vlak land

vb:vlak na zijn verjaardag moest hij op reis

vb:haar stem klonk erg vlak
vol
zonder dat er iets ontbreekt

het bevat zoveel dat er niets bij kan
vb:zij wacht al een vol uur

vb:de beker zit helemaal vol
volkomen
zonder beperkingen, helemaal
vb:hij heeft volkomen gelijk
voor
aan de voorkant ervan

eerder dan

wie het krijgt

welk doel het heeft

in plaats van

waar je een voorstander van bent

beter of verder dan anderen
vb:de auto staat altijd voor het huis

vb:ik was voor jou aan de beurt

vb:dit boek is voor jou

vb:dit is geld voor de trein

vb:dit is een kwartje voor de moeite

vb:ik ben voor Ajax

vb:ik ben drie lessen voor
vooraan
op de eerste plaats, bij de eersten
vb:zij zat bij de voorstelling helemaal vooraan
vooraf
voor iets anders, van tevoren
vb:we eten soep vooraf
vooral
in het bijzonder, in hoofdzaak
vb:vooral in de zomer is het hier druk
voorbij
verstreken, achter de rug

verder, langs

verder dan
vb:in de voorbije jaren is veel gebeurd

vb:de bus komt voorbij de school

vb:voorbij de kerk moet u linksaf slaan
voorgoed
voor altijd
vb:hij gaat voorgoed terug naar zijn land
voorheen
voor de tijd van nu
vb:voorheen stond hier een dikke boom
voorlopig
wat geldt voor een beperkte periode
vb:we nemen een voorlopige beslissing
voornamelijk
in het bijzonder
vb:we hebben voornamelijk over vroeger gepraat
voorover
naar voren en naar beneden
vb:je zit te veel voorover als je schrijft
voort
de handeling wordt voortgezet
vb:we moeten voort, vader!
voortdurend
de hele tijd
vb:we hebben hem voortdurend gewaarschuwd
voorts
na dat andere
vb:voorts liet hij de foto van zijn vrouw zien
vooruit
naar voren
vb:hij deed twee stappen vooruit
voren
in de richting van de voorkant
vb:wilt u naar voren komen?
vreselijk
heel erg of heel veel

heel erg akelig, vies of lelijk
vb:heb jij ook zo'n vreselijke dorst?

vb:ik vond het vreselijk op school
vrij
kunnen gaan en staan waar je wilt

door niets of niemand beperkt of gehinderd

niet in gebruik of besproken

als je niet naar het werk of naar school hoeft

het niet hebben

niet verlegen, niet stijf
vb:hij zat in de gevangenis, maar nu is hij weer vrij

vb:de weg was versperd maar nu is hij weer vrij

vb:is deze tafel nog vrij?

vb:ik ben vandaag vrij

vb:de zieke is vrij van koorts

vb:zij gaf iedereen een zoen, ze is erg vrij
vrijwel
nog net niet helemaal
vb:de baby heeft vrijwel de hele nacht gehuild
vroeger
voor de tijd van nu
vb:mijn opa vertelt graag van vroeger
waar
precies als in de werkelijkheid

op welke plaats
vb:het is een waar gebeurd verhaal

vb:waar woon je?
waarachtig
zonder beperkingen, helemaal

wie de waarheid spreekt en niet bedriegt
vb:dat is waarachtig een hele klus!

vb:het is waarachtige liefde
waarlijk
precies als in de werkelijkheid
vb:ze kan waarlijk goed spelen
waarom
om welke reden
vb:waarom wil je niet met ons mee?
wanneer
geeft een tijdstip aan

geeft een voorwaarde aan, in het geval dat

geeft een tijd, dag, maand enz. aan
vb:wanneer je komt, is het alweer lente

vb:wanneer Jan mee gaat, ga ik ook mee

vb:wanneer kom je: dinsdag of woensdag?
wat
niet veel, niet zo erg

als je niet weet of wil zeggen waar het precies over gaat

heel erg

als je laat blijken dat je geschokt bent

als je verwijst naar iets uit de hoofdzin

als je naar iets vraagt
vb:hij is nog wat klein

vb:ik heb maar wat gezegd

vb:ze zijn er wàt gelukkig mee

vb:wat naar voor je!

vb:is er nog iets wat ik voor je kan doen?

vb:wat wil je weten?
weer
opnieuw

temperatuur, bewolking, neerslag en wind
vb:je hebt weer een koekje gepakt!

vb:het is mooi weer vandaag
weinig
klein in hoeveelheid, hoogte of aantal

bijna niet
vb:er zaten weinig mensen in de trein

vb:we gaan weinig uit
wel
behoorlijk, maar niet uitzonderlijk

gezond, in orde

bevestigen dat het zo is
vb:het was wel leuk op dat feestje

vb:ze voelt zich niet wel

vb:Jan gaat niet mee, Piet wel
weleens
af en toe
vb:mijn zus draagt weleens een lange rok
weliswaar
je geeft het toe, maar brengt er ook iets tegenin
vb:deze route is weliswaar korter, maar niet mooier
wellicht
wat kan gebeuren
vb:wellicht heeft Jan een pen voor je
werkelijk
precies als in de werkelijkheid
vb:hij noemt zich Leo, maar dat is niet zijn werkelijke naam
zachtjes
stil, rustig
vb:zachtjes lopen, de baby slaapt!
zeer
heel erg

wat een vervelend gevoel in je lichaam geeft
vb:hij was zeer vriendelijk

vb:ik heb een zere vinger
zelden
bijna nooit
vb:ik kom zelden in de stad
zelfs
anders dan je zou denken
vb:zelfs in de winter heeft hij het warm
zo
op deze manier

over een poosje

net als

geeft een voorwaarde aan, in het geval dat

als iets uit de werkelijkheid

in die mate
vb:dat moet je zo doen

vb:ik kom zo

vb:zo vader zo zoon

vb:zo nodig kom ik helpen

vb:zo iemand ontmoet je niet vaak

vb:hij is al zo groot als zijn vader
zodanig
in die mate
vb:het sneeuwde zodanig dat ik niet weg durfde
zodoende
door dat te doen
vb:ik heb geen brood gehaald, zodoende hebben we niets te eten
zoëven
nog maar korte tijd (geleden)
vb:ik heb hem zoëven nog gezien
zojuist
nog maar korte tijd (geleden)
vb:we hebben zojuist een auto gekocht
zolang
gedurende die tijd
vb:ga jij zolang maar televisie kijken
zoveel
die hoeveelheid
vb:ik heb nog nooit zoveel gegeten
zover
over een bepaalde afstand, tot een bepaald punt
vb:zover als je kon zien was water
zowel
niet alleen .... maar ook
vb:zowel de ouders als de kinderen gingen mee op schoolreis
zuiver
geen namaak

enkel en alleen

helemaal zoals het hoort
vb:dat is zuiver goud

vb:zuiver vanwege de centen wil hij niet mee

vb:hij spreekt zuiver Nederlands