Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/35

Click to flip

35 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
mai
hither
Hunekuhi
aku
thither
Henekuhi
aʻe
upwards, obliquely, short indirect movements away
Hunekuhi
iho
downwards
Hunekuhi
no
for
ʻAmi
na
for, initial ʻami in the pepeke kālele ʻākena
ʻAmi
ka ʻaumakua
family god, spirit
Kikino
ka ʻelemakule
old man
Kikino
ka inoa hope
last name
Kikino
ka haupia
coconut pudding
Kikino
ka halekaʻa
garage
Kikino
ka heua
number
Kikino
ke kahuna
priest, skilled person, expert
Kikino
ke kalaka
truck
Kikino
ke kipikua
pick
Kikino
ke kūʻaiemi
sale
Kikino
ka luahine
old lady
Kikino
ka mahikō
sugar plantation
Kikino
ka meawaʻuniu
coconut grater
Kikino
ka mīkini
machine
Kikino
ka paila
pile
Kikino
ka pahuleka
mail box, address
Kikino
ka pākeke
bucket
Kikino
ka papa
class
Kikino
ka wainiu
coconut milk/water
Kikino
ka hiki
arrive
Hehele
ka launa
meet socially, socialize
Hehele
ka haʻi
inform, tell, reveal
Hamani
ka hoʻolauna
introduce
Hamani
ke kono
invite
Hamani
ka noʻonoʻo
think up, consider, ponder
Hamani
ka pulu
husk coconut
Hamani
ka ʻuī
squeeze out
Hamani
ka waʻu
grate, as coconut meat
Hamani
ka wehe
open, tgake off
Hamani