Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/13

Click to flip

13 Cards in this Set

 • Front
 • Back
ʻO ka poʻahia kēia?
What day of the week is this?
ʻO ka Poʻalua kēia?
Today is Tuesday.
i ka wā hea?
when? (at which time?)
i ka Poʻakahi
on Monday
ma ka ʻaoʻao hea?
on which page?
Aia ka haʻawina ma ka ʻaoʻao hea?
The lesson is on which page?
Aia ka lūʻau i ka wā hea?
When is the luau?
ka mea hea?
which one
ʻO wau kekahi!
Me too!
Pehea ke ʻano o kēia iʻa?
What is this fish like?
ʻOno kēnā iʻa.
That fish is delicious?
He aha ke ʻano o kēia iʻa?
What kind of fish is this?
He manini kēnā iʻa.
That fish is a manini?