Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/19

Click to flip

19 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Pehea ka iʻa?
How's the fish?
ʻOno ka iʻa.
The fish is delicious.
ʻOno kēia iʻa liʻiliʻi.
This little fish is delicious.
he hale hou
a new house
E hana hou!
Do it again!
Hana au me Nani.
I work with Nani.
Hana maikaʻi ʻo ia.
He/She works well.
ʻo Leo a me Keola
Leo and Keola
ka ʻīlio a me ka pōpoki
the dog and the cat
he ʻīlio a me he pōpoki
a dog and a cat
Mākaukau ka mea ʻai a hauʻoli ka ʻīlio.
The food is ready and the dog is happy.
"Uē ka lani, ola ka honua."
The sky weeps, the earth lives.
Auē!
Woops! Oh oh! Oh boy! Ho! Wow!
akā
but
i kēia lā
today (on this day)
i kēia manawa
now (at this time)
me aʻu
with me
me ia
with him/her
E ʻai ʻoe.
You should eat. Eat.