Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/69

Click to flip

69 Cards in this Set

 • Front
 • Back
treasury department
cai2zheng4bu4
财政部
make public
gong1bu4
公布
month (written)
yue4fen4
月份
export
chu1kou3
出口
volume
e2
compare
jiao4
last year
shang4nian2
上年
corresponding period
tong2qi1
同期
increase
zeng1zhang3
增长
100 million
yi4
亿
import
jin4kou3
进口
record
ji4lu4
纪录
high point
gao1wei4
高位
to increase
zeng1 fu2
增幅
to be higher than
gao1yu2
高于
economist
jing1ji4xue2jia1
经济学家
average
ping2jun1
平均
estimate
yu4ji4
预计
mainland
da4lu4
大陆
Hong Kong
Xiang1 gang3
香港
Europe
ou1zhou1
欧洲
and
yu2
joint
gong4tong2
共同
compose
zu3cheng2
组成
destination
mu4di4di4
目的地
last month
shang4yue4
上月
drop
xia4jiang4
下降
Monday
zhou1yi1
周一
to/until
zhi4
minimum wage
zui4di1gong1zi1
最低工资
standard
biao1zhun3
标准
be higher than
gao1chu1
高出
level
shui3ping2
水平
raise a salary
tiao2xin1
调薪
involve
she4ji2
涉及
full-time
quan2zhi2
全职
part-time
jian1zhi2
兼职
worker
yuan2gong1
员工
rise
shang4zhang3
上涨
value
zhi2
its
qi2
result
jie2guo3
结果
same month
dang1yue4
当月
trade surplus
mao4yi4shun4cha1
贸易顺差
reach up to
gao1da2
高达
increase sharply
meng3zeng1
猛增
second only to
jin3 ci4yu2
仅次于
consumer price index - CPI
xiao1fei4zhe3 jia4ge2 zhi1shu4
消费者价格指数
create
chuang4
since
yi3lai2
以来
central bank
zhong1yang1 yin2hang2
中央银行
beginning of the month
yue4chu1
月初
Golden Week
(guo2qing4) huang2jin1zhou1
(国庆)黄金周
to advance
jin4xing2
进行
within this year
nian2nei3
年内
raise interest rates
jia1xi1
加息
quarter
ji4du4
季度
once again
zai4ci4
再次
increase
shang4tiao2
上调
interest rates
li4lv4
利率
sales volume
xiao1liang4
销量
cow's milk
niu2ru3
牛乳
group
ji2tuan2
集团
limited liability corporation - LLC
you3xian4 gong1si1
有限公司
announce
xuan1bu4
宣布
by a certain time
jie2zhi4
截至
first half of the year
shang4ban4nian2
上半年
to achieve
shi2xian4
实现
net profits
jing4li4run4
净利润