Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/9

Click to flip

9 Cards in this Set

 • Front
 • Back
I. Group

II. Temporary

III. Former
I. Kumpulan / Kelompak/ Segelintir

II. Semantara

III. Bekas
I. Remove

II. Across

III. Soldier
I. Memecat / Menyingkirkan

II. Merentangi

III. Askar
I. Information

II. Hiding

III. Challenge
I. Penerangan / Maklumat

II. Bersembunyi

III. V-Makcabar/N-Cabaran
I. Continue

II. Respond

III. Insurgents
I. Meneruskan, Menyambung

II. Menjawab

III. Pemberontak
I. Violence

II. Terrorist

III. Criticize
I. Keganasan

II. Pengganas

III. Mengkritik
I. Violent

II. Situation

III. Mask (verb)
I. Sengit

II. Keadaan

III. Menopengi / Menyelindung
I. Mask (noun)

II. Shoot (verb)

III. Grow
I. Topeng

II. Menembak

III. bertambah, berkembang, menaman, tumbuh
I. Anything

II. Protect / Cover

III. Recently
I. Apa apa saja

II. Melindung

III. Baru baru ini
I. Government

II. Canon
I. Kerajaan

II. Meriam