Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/22

Click to flip

22 Cards in this Set

 • Front
 • Back
nín
贵 姓
guì xìng
xìng
jiào
什 么
shén me
名 字
míng zì
shì
先 生
xiān shēng
对 不 起
duì bù qǐ
没 关 系
méi guān xì
wèi
shéi
教 授
jiào shòu
zhè
同 志
tóng zhì
王 丽
Wáng Lì
史 密 斯
Shǐmìsī
格 林
Gélín
布 朗
Bù Lǎng
张 林
Zhāng Lín
李 平
Lǐ Píng