Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/16

Click to flip

16 Cards in this Set

 • Front
 • Back
wat bevindt zich precentraal?
de motor cortex
wat bevindt zich in de premotor area?
frontaal eye field + movement, broca (voluntairy speech)
wat bevindt zich prefrontaal?
maintenance and execution of abstract thought, reasoning + inhibition (orbito-frontaal en dorso-lateraal)
wat bevindt zich niet in de frontaal cortex, maar is wel betrokken bij uitvoerende functies?
het anterior cingulate network
wat zijn kenmerken van een pseudodepressie?
apatie, geen iniatief, onverschillig, droefheid
wat zijn kenmerken van pseudopsychopathie?
zorgeloos, druk, snel geirriteerd, geen sociale tact
welke tekortkomingen kunnen aan het licht komen bij patiënten met een prefrontaal-lesie? (14)
organisatorisch, planning, error monitoring, hypothese formulatie, response shifting, motorisch gedrag, sensorisch, flexibiliteit, fluency, initiëren van gedrag, sociaal/moreel oordeel,remming, manisch depressief, normaal IQ
welke functies worden uit gevoerd door de dorsolateraal prefrontaal kwab?
integratie en organisatie van sensorische input, response facilitatie, regulatie en selectie van probleem oplossen gedrag, adaptatieve strategieën, bewegingsprogramma's
welke stoornissen ontstaan door en dorsolateraal prefrontaal lesie?
gevoelig voor afleiding, orde problemen,doelloos gedrag, depressie-like, angsten.
wat zijn de belangrijkste functies van de orbitofrontaal kwab?
maakt verbinding met het limbisch systeem: sociaal (on)aangepast gedrag (geen tact, niet adequaat, seksueel, compulsief gedrag, hyperactief)
wat is de functie van de anterior cingulate cortex?
medieert gemotiveerd gedrag, aandacht sturing.
welke test kunnen gedaan worden om beperkingen te detecteren?
mazes, WCST, Stroop, Trailmaking, Tower of London, fluency tasks, Meander tasks, social judgement tests, BADS
wat word gestest met de WCST
met de wisconsin card sorting test wordt gekeken naar flexibiliteit
wat wordt getest met de Stroop test?
kleur preceptie/verwerkig, woord fluency
wat wordt getest met de Tower of London test?
planning en herinnering van volgordes van bewegingen, monitoring
waarop en hoe test BADS?
behavioral assessment of the dysexecutive syndrome test via een vragenlijst op het oplossen van dagelijkse problemen (20 items)