Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/17

Click to flip

17 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
o insulă
an island
O insulă este o bucată de pământ (plot of land) mai mică decât un continent care este înconjurată (surrounded) complet de ape.
un copac (m)
a tree
apă
water
o piatră
a stone, rock
plin de pietre = rocky
nor
nori (n)
cloud
cu capul în nori = in the clouds
un lac (n)
a lake
un iaz (n)
pond
un foc (n)
a fire, a blaze
încendiu (n) provocat
arson
ploaie (f)
rain
ploios = rainy
a ploua = to rain
un curcubeu (n)
a rainbow
arc-en-ciel
zăpadă (f)
snow
bulgăre de zăpadă = snowball
a ninge = to snow (ning, ningi, ninge... a nins, ningea, să ningă)
un viscol (n)
a snowstorm
un râu (n)
river I
un fluviu (n)
river II
iarbă (f)
grass
o floare
a flower
în floare = in bloom