• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/53

Click to flip

53 Cards in this Set

 • Front
 • Back
That student is in town.
Aia kēlā haumāna ma ke keona.
My school is on this street.
Aia koʻu kula i kēia alanui.
Her teacher is at the store.
Aia kona kumu ma ka hale kūʻai.
I am here at school.
Aia au ma ʻaneʻi i ke kula.
My uncle is over there.
Aia koʻu ʻanakala ma ʻō.
His name is on the paper.
Aia kona inoa ma ke pepa.
You are at the luau today.
Aia ʻoe ma ka lūʻau i kēia lā.
The book is on the table.
Aia ka puke ma ke pākaukau.
Lahela is at that school.
Aia ʻo Lahela ma kēlā kula.
Kaʻoha is in her car.
Aia ʻo Kaʻoha i kona kaʻa.
Sheʻs over there with him.
Aia ʻo ia ma ʻō me ia.
Kaimukī is on Oʻahu.
Aia ʻo Kaimukī i Oʻahu.
Maka is with me over here.
Aia ʻo Maka me aʻu ma ʻaneʻi.
Leimomi is with you over there.
Aia ʻo Leimomi me ʻoe i ʻō.
She is with her friend in town.
Aia ʻo ia me kona hoa aloha ma ke kaona.
San Francisco is in California.
Aia ʻo Kapalakiko ma Kelponi.
Teacher, where are you?
E ke kumu, aia i hea ʻoe?
I am at school, son.
Aia au ma ke kula, e ke keiki.
Your aunty is at the store, Mele.
Aia kou ʻanakē ma kēlā hale kūʻai, e Mele.
Aunty Lei is with her father.
Aia ʻo ʻAnake Lei me kona makua kāne.
Kevin, where is Kāwika?
E Kevin, aia i hea ʻo Kāwika?
How are you, friend?
Pehea ʻoe, e ka hoa?
Same as usual, Linda.
ʻO ia mau nō, e Linda.
Is your mother on the porch?
Aia kou makuahine ma ka lānai?
The lei of the teacher.
Ka lei o ke kumu.
That little girl over there.
Kēlā kaikamahine ma ʻō.
This student in the car.
Kēia haumāna i ke kaʻa.
My father in Kahoʻolawe.
Koʻu makua kāne ma Kahoʻolawe.
The flower in this lei here
Ka pua i kēia lei maʻ aneʻi.
My home in San Francisco.
Koʻu hale i Kapalakiko.
The school teacher with that book.
Ke kumu kula me kēlā puke.
My name is Lāieikawai.
ʻO Lāieikawai koʻu inoa.
I am here.
Aia ua ma ʻaneʻi.
This lei with my mother.
Kēia lei me koʻu makuahine.
Is the house over there?
Aia ka hale ma ʻō?
What is the name of your uncle?
ʻO wai ka inoa o kou ʻanakala?
The flower is on that table.
Aia ka pua ma kēlā pākaukau.
E Keola, aia i hea ʻoe?
Keola, where are you?
Aia au ma ka hale kūʻai.
I am at the store.
Aia o Kāneʻohe, ma ʻo Koʻolau Poko.
Kāneʻohe is in Koʻolau Poko
Aia kou lei kona ʻanakē.
Your lei is with his aunt.
Kevin, where is Kawika?
E Kevin, aia i hea ʻo Kāwika?
How are you, friend?
Pehea ʻoe, e ka hoa? (also hoa aloha)
Same as usual, Linda.
ʻO ia mau nō, e Linda.
Is your mother on the porch?
Aia kou makuahine ma ka lānai?
The lei of the teacher.
Ka lei o ke kumu.
That little girl over there.
Kēla kaikamahine ma ʻō.
This student in the car.
Kēia haumāna i ke kaʻa.
My father in Kahoʻolawe.
Koʻu makua kāne ma Kahoʻolawe.
The flower in this lei here.
Ka pua i kēia lei ma ʻaneʻi
My home in San Francisco.
Koʻu hale i Kapalakiko.
The school teacher with that book.
Ke kumu kula me kēlā puke.
My name is Laīekawai.
ʻO Laīekawai koʻu inoa.