Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/68

Click to flip

68 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Vilket ursprung har psoas major?
Ventrala delen: Ambitus eminens, disci intervertebrales T12-L5, psoasarkaderna, Dorsala delen: 5 stråk från proc. transversi L1-L5.
Var fäster psoas major?
Trochanter minor
Vad har psoas major för funktion?
Flexion och lite utåtrotation av höftled, flexion av columna lumbalis.
Vilket ursprung har iliacus?
Fossa iliaca
Var fäster iliacus?
Trochanter minor
Vad har iliacus för funktion?
Flexion och lite utåtrotation av höftleden, flexion av columna lumbalis.
Vilket ursprung har rectus femoris?
Spina iliaca anterior inferior (SIAI), limbus acetabuli.
Var fäster rectus femoris?
Främre bladet i quadricepssenan som övergår till lig. patella och fäster på tuberositas tibiae.
Vilken funktion har rectus femoris.
Flexion, Extension av knäleden.
Vilka muskler består M. iliopsoas av?
Iliacus, psoas major, psoas minor.
Vilket ursprung har sartorius?
Spina iliaca anterior superior (SIAS).
Var fäster sartorius?
Pes anserinus.
Vilken funktion har sartorius?
Flexion, utåtrotation. Flexion och inåtrotation av underbenet.
Vilka muskler fäster på pes anserinus?
sartorius, gracilis, semi tendinosus.
Vilket ursprung har pectineus?
Pecten ossis pubis
Var fäster pectineus
linea pectinea
Vilken funktion har pectineus?
Adduktion och flexion av höften.
Vilket ursprung har gluteus maximus?
Bakom linea glutea posterior, ligg. sacrotuberale et sacroiliaca dorsalia, os sacrum och os coccygis.
Var fäster gluteus maximus?
Distala fibrer: tuberositas glutea, Proximala fibrer: tractus iliotibialis.
Vilken funktion har gluteus maximus?
Extension, utåtrotation, ab- och adduktion, kontroll av bäckenställningen.
Vilket ursprung har semitendinosus?
tuber ischiadicum
Var fäster semitendinosus?
Pes anserinus, distalt om gracilis.
Vilken funktion har semitendinosus?
Extension, inåtrotation och adduktion. Flexion och inåtrotation av underbenet.
Vilket ursprung har semimembranosus?
tuber ischiadicum
Var fäster semimembranosus?
Crus horisontale: posteriort medialsidan av condylus medialis tibiae. Crus verticale, crus obliquum: bakre delen av kapseln.
Vilken funktion har semimembranosus?
Extension och adduktion. Flexion och inåtrotation av underbenet.
Vilket ursprung har biceps femoris?
Caput longum: tuber ischiadicum, Caput breve: linea aspera labium laterale, septum intermusculare laterale
Var fäster biceps femoris?
Caput fibulae.
Vilken funktion har biceps femoris?
Extension, adduktion och utåtrotation. Flexion och utåtrotation av underbenet.
Vilket ursprung har gluteus medius?
Mellan linea glutea anterior och posterior, fascia lata
Var fäster gluteus medius?
Trochanter majors laterala sida
Vilken funktion har gluteus medius?
Abduktion, utåt- och inåtrotation, kontroll av bäckenlutning.
Vilket ursprung har gluteus minimus?
Laterala ytan av höftbenet mellan linea glutea inferior och anterior.
Var fäster gluteus minimus?
Trochanter majors främre kant
Vilken funktion har gluteus minimus?
Abduktion, inåtrotation
Vilket ursprung har tensor faciae latae?
Spina Iliaca Anterior Superios (SIAS)
Var fäster tensor faciaè latae?
Tractus iliotibialis till condylus lateralis tibiae.
Vilken funktion har tensor faciae latae?
Abduktion, inåtrotation.
Vilket ursprung har piriformis?
Anteriort av os sacrum mellan och lateralt om foramina sacralia pelvina.
Var fäster piriformis?
Övre kanten av trochanter major.
Vilken funktion har piriformis?
Utåtrotation.
Vilket ursprung har adductor magnus?
Från ramus ossis pubis till tuber ischiadicum.
Var fäster adductor magnus?
Adduktorkomponenten: mediala läppen av linea aspera, Extensorkomponenten: tuberculum adductorium.
Vilken funktion har adductor magnus?
Adduktion, extension.
Vilket ursprung har adductor longus?
Anteriort på os pubis under tuberculum pubicum.
Var fäster adductor longus?
Mediala läppen av linea aspera.
Vilken funktion har adductor longus?
Adduktion, flexion.
Vilket ursprung har adductor brevis?
Ramus inferior ossis pubis.
Var fäster adductor brevis?
Mediala läppen av linea aspera.
Vilken funktion har adductor brevis?
Adduktion, flexion.
Vilket ursprung har gracilis?
Ramus inferior ossis pubis.
Var fäster gracilis?
Pes aserinus.
Vilken funktion har gracilis?
Adduktion, flexion.
Vilket ursprung har obturatorius internus?
Medialsidan av membrana obturatoria och benkammen.
Var fäster obturatorius internus?
Medialsidan av trochanter major.
Vilken funktion har obturatorius internus?
Utåtrotation.
Vilket ursprung har gemellus superior?
Spina ichiadica.
Var fäster gemellus superior?
Övre kanten av obturatorius internus-senan.
Vilken funktion har gemellus superior?
Utåtrotation.
Vilket ursprung har gemellus inferior?
Över tuber ischiadicum.
Var fäster gemellus inferior?
Nedre delen av obturatorius internus-senan.
Vilken funktion har gemellus inferior?
Utåtrotation.
Vilket ursprung har quadratus femoris?
Lateralkanten av tuber ischiadicum.
Var fäster quadratus femoris?
Crista intertrochanteria.
Vilken funktion har quadratus femoris?
Utåtrotation.
Vilket ursprung har obturator externus?
Lateralsidan av membrana obturatoria, rami ossis ischii
Var fäster obturator externus?
Fossa trochanteria.
Vilken funktion har obturator externus?
Utåtrotation.