Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/105

Click to flip

105 Cards in this Set

 • Front
 • Back
abide
zůstávat, přebývat, yůstat věrný
abstain
zdržet se, vyvarovat se, nepít
abundance
velké množství, spousta, nadbytek, blahobyt, hojnost
blameless
nevinný, čistý, bezúhonný
blessed
požehnaný, blažený, blahoslavený
burden
břemeno, břimě,těžký osud, obtížit, naložit na, zatěžovat
care
péče, starost, pečovat, starat se, dbát, stát o
change
změna, změnit, měnit, výstřídat
command
nařízení, příkaz, přikázání, napomenutí
commission
pověření, zplnomocnění, svěření, zakázka
deliverer
osvobiditel, vysvoboditel
destruction
zničení, zkáza, záhuba
difference
rozdíl, rozdílnost, odlišnost
divide
dělit, rozdělit, oddělit
encourage
povzbuzovat, dobat odvahu, sebedůvěru, vyzývat, doporučovat
eternal
věčný, neustálý, nekonečný
exalt
vyvýšit, povýšit, velebit, vynašet, povsnašet, vysoko, postavený, exaltovaný, vyvýšen, nadšen
explain
vysvětlit, objasnit, ospravedlnit
fault
vina, provínění, chyba, závada
fellowship
společentství, společná účast, družnost, kamarádství, přatelství, společnost, společenský styk
follower
stoupence, přívrženec, následovník
foreknow
předvídat
forgive
odpouštět, smířit se, prominout
fulfilment
naplnění, splnění, vyplnění, vykonání, provedení
guilty
vinný, provinilý, vinen
heal
vylečit, hojit, hojit se, smírit
holiness
svatost, posvátost
incarnate
vtělený, ztělesnění
influence
vliv, působeni, autorita, ovlivnit, mit vliv
inspired
vnuknuti, vdechnutý
intercession
zásah, přimluva, prosba, zakrok
join
spojit, připojit, setkat se, přidat
justification
ospravedlnění
justify
ospravedlnovat, omluvit, opravnovat,
limit
hranice, meze, limit, omezit, ohraničit
longsuffering
trpělivost
intercession
zásah, přimluva, prosba, zakrok
intercession
zásah, přimluva, prosba, zakrok
intercession
zásah, přimluva, prosba, zakrok
lukewarm
vlažný, lhostejný, netečný
join
spojit, připojit, setkat se, přidat
join
spojit, připojit, setkat se, přidat
join
spojit, připojit, setkat se, přidat
maturity
zralost, vyspělost, dospělost
justification
ospravedlnění
meaningful
významný, hodnotný, důležitý, zaměrný, civěledomý
justification
ospravedlnění
justification
ospravedlnění
justify
ospravedlnovat, omluvit, opravnovat,
limit
hranice, meze, limit, omezit, ohraničit
justify
ospravedlnovat, omluvit, opravnovat,
meek
mírný, poddajný, trpělivý, pokorný
justify
ospravedlnovat, omluvit, opravnovat,
intercession
zásah, přimluva, prosba, zakrok
limit
hranice, meze, limit, omezit, ohraničit
obedience
poslušnost, podřizenost
longsuffering
trpělivost
offer
nabídka, nabízet, obětovat, přinášet oběti
join
spojit, připojit, setkat se, přidat
longsuffering
trpělivost
limit
hranice, meze, limit, omezit, ohraničit
lukewarm
vlažný, lhostejný, netečný
maturity
zralost, vyspělost, dospělost
justification
ospravedlnění
longsuffering
trpělivost
persecute
pronásledovat, obtěžovat
lukewarm
vlažný, lhostejný, netečný
justify
ospravedlnovat, omluvit, opravnovat,
personality
osobnost, známá osoba, osobitost
maturity
zralost, vyspělost, dospělost
lukewarm
vlažný, lhostejný, netečný
meaningful
významný, hodnotný, důležitý, zaměrný, civěledomý
limit
hranice, meze, limit, omezit, ohraničit
maturity
zralost, vyspělost, dospělost
redemption
vykoupení, spása, obrození, vysvobození
meaningful
významný, hodnotný, důležitý, zaměrný, civěledomý
meek
mírný, poddajný, trpělivý, pokorný
longsuffering
trpělivost
meek
mírný, poddajný, trpělivý, pokorný
lukewarm
vlažný, lhostejný, netečný
meaningful
významný, hodnotný, důležitý, zaměrný, civěledomý
obedience
poslušnost, podřizenost
maturity
zralost, vyspělost, dospělost
obedience
poslušnost, podřizenost
offer
nabídka, nabízet, obětovat, přinášet oběti
meaningful
významný, hodnotný, důležitý, zaměrný, civěledomý
offer
nabídka, nabízet, obětovat, přinášet oběti
meek
mírný, poddajný, trpělivý, pokorný
persecute
pronásledovat, obtěžovat
meek
mírný, poddajný, trpělivý, pokorný
persecute
pronásledovat, obtěžovat
personality
osobnost, známá osoba, osobitost
obedience
poslušnost, podřizenost
obedience
poslušnost, podřizenost
personality
osobnost, známá osoba, osobitost
redemption
vykoupení, spása, obrození, vysvobození
offer
nabídka, nabízet, obětovat, přinášet oběti
offer
nabídka, nabízet, obětovat, přinášet oběti
redemption
vykoupení, spása, obrození, vysvobození
persecute
pronásledovat, obtěžovat
persecute
pronásledovat, obtěžovat
personality
osobnost, známá osoba, osobitost
personality
osobnost, známá osoba, osobitost
redemption
vykoupení, spása, obrození, vysvobození
redemption
vykoupení, spása, obrození, vysvobození