Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/18

Click to flip

18 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Howʻs the fish?
Pehea ka i'a?
The fish is delicious.
'Ono ka i'a.
This small fish is delicious.
'Ono kēia i'a li'ili'i.
a new house
he hale hou
Do it again! Encore!
E hana hou!
I work with Nani.
Hana au me Nani.
He/she works well
Hana maika'i 'o ia.
This small one is pretty.
Nani kēia mea li'ili'i.
Whatʻs the name of the person who works here?
'O wai kou inoa o ka mea hana ma 'ane'i.
Leo and Keola
'o Leo a me Keola
the dog and the cat

a dog and a cat
ka 'ilio a me ka pōpoki

he 'ilio a he pōpoki
The food is ready and the dog is happy.
Mākaukau ka mea'ai a hau'oli ka 'ilio.
The sky cries, the earth lives.
Uē ka lani, ola ka honua.
Oops! Oh no! Oh Boy! Oh! Wow!
Auē!
i kēia lā

i kēia manawa
today (on this day)

now (at this time)
at one of the houses
ma kekahi hale
with me

with him/her
me a'u

me ia
You should eat. Eat!
E 'ai 'oe.