Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/23

Click to flip

23 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
to be intelligent, smart
ke akamai
'a'ano
to be cold
ke anuanu
'a'ano
to be happy, fun
ka hau'oli
'a'ano
to be new
ka hou
'a'ano
to be old, ancient
ke kahiko
'a'ano
to be famous
ke kaulana
'a'ano
to be small
ka li'ili'i
'a'ano
to be ready
ka mākaukau
'a'ano
to be tired
ka māluhiluhi
'a'ano
to be sick
ka ma'i
'a'ano
to be pretty, beautiful
ka nani
'a'ano
to be large, plenty
ka nui
'a'ano
to be huge, enormous
ka nunui
'a'ano
to be correct
ka pololei
'a'ano
to be ugly
ka pupuka
'a'ano
to be hot
ka wela
'a'ano
to be quick, fast, swift
ka 'āwīwī
'a'ano
to be fragrant
ka 'a'ala
'a'ano
to be black
ka 'ele'ele
'a'ano
to be comfortable, nice, pleasant, kind
ka 'olu'olu
'a'ano
to be somewhat sick, not feeling well
ka 'ōma'ima'i
'a'ano
to be green
ka 'ōma'oma'o
'a'ano
to be delicious, good (tasting)
ka 'ono
'a'ano