Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/10

Click to flip

10 Cards in this Set

 • Front
 • Back
What is a modularized deck?
Store moduler plasseres på en festet ramme.
What is an integrated deck?
En sammenhengende "one-piece" struktur som inkluderer alt utstyr. (ikke sammensatt av moduler)
What is a hybrid deck?
Moduler oppå et integrert dekk
Name 3 loading conditions that have to be considered in relation to weight estimating/control.
Tørrvekt
Løftevekt/Krokvekt
Testvekter
Operasjonsvekt og Levevekt(Bruksvekt?)
What is meant by dry weight?
Tørrvekt vil si vekten av platformkomponentene i tørr, installert tilstand. Uten innhold. Deles i 3 deler: Utstyr, Bulk og konstruksjonsstål
What is meant by operating weight?
Operasjonsvekt er tørrvekt pluss innhold. Operasjonsvekten med alle overliggende operasjonsvekter danner den påkrevde dekkapasiteten for plattformen/skipet.
What are the 3 main components of dry weight?
Tørrvekt:
Bulk
Utstyr
Konstruksjonsstål
What is meant by weight allowance?
En vektøkelse som kompenserer for vekten av objekter som ikke kan spesifiseres i tidligere stadier i prosjektet. Beregnes som en prosent av basevekten.
What is meant by weight contingency?
Vekt som legges til, basert på erfaring, på grunn av usikkerheter og mulige uforutsigbare tilsynekomster eller design.
What is meant by management weight reserve?
Management weight reserve er en mengde i tonn som kan benyttes til å innlemme designendringer, påkrevd av prosjektledelsen.