Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/30

Click to flip

30 Cards in this Set

 • Front
 • Back
x skimrar [²sj'im:rar] skimrade skimrat skimra verb
I. lysa i flera färgnyanser /shimmer, glimmer, gleam, shine, glitter
stänk [steng:k] stänket stänk stänken noun
s5. droppe, skvätt (also figuratively) /der Troppen/splash
svall [sval:] svallet svall svallen noun
s5. häftig vågrörelse (i vatten) (also figuratively) /der Schwall/ swell, surge
stäv [stä:v] stäven stävar noun
s2. fartygs för- eller akterända / stem or stern post
dyna [²d'y:na] dynan dynor noun
s1. kudde /cushion
spolar x [²sp'o:lar] spolade spolat spola(!) verb
I. skölja, spruta (vatten) (på) /spüren /flush, rinse, sluice, wash
yr|vaken [²'y:rva:ken] -vaket -vakna adj.
adj. som just har vaknat och ännu är yr; nymornad /dazed with sleep; newly awakened
lättar [²l'et:ar] lättade lättat lätta(!) verb
I. avta /lift
köl [cö:l] kölen kölar
s2. båts understa del /der kile/ keel /竜骨
ögnar igenom x[²'öng:nar] ögnade ögnat ögna(!) verb
I. hastigt se el. läsa /glance (skim) through
Spelet gick ut på att
ゲームは....を目的とした。
villrådig [²v'il:rå:dig] adj.
adj. osäker om hur man ska handla /at a loss
rycker ner/upp/ut/loss B/x [r'yk:er] ryckte ryckt ryck! rycka verb
IIb. hastigt dra ur läge /pull, tug, snatch
Månen fick nog.
月は疲れた。
lä [lä:] noun
(sida där man har) skydd mot vinden /shelter, lee
spröd [sprö:d] sprött spröda adj.
adj. lätt brytbar, skör /spröd /brittle, delicate, frail /もろい
låga [²l'å:ga] lågan lågor noun
s1. flamma, eldslåga / flame
flagnar [²fl'a:gnar] flagnade flagnat flagna verb
vI. lossna i flagor /flake (scale) off /剥離する
tuva [²t'u:va] tuvan tuvor noun
s1. liten (gräsbeväxt) upphöjning i marken /tussock /草むら
sol|katt [²s'o:lkat:] -katten -katter noun
/s3. solreflex från spegel reflection of the sun
duns [dun:s] dunsen dunsar noun
s2. (dov) smäll (av något som faller tungt)/ thud /ゴツン、
ドシンという音
knopp [knåp:] knoppen
s2. outslagen blomma, skott /bud
svordom [²sv'o:r_dom:] svordomen svordomar noun
s2. förstärkande uttryck som betecknar något tabubelagt/ swearword, oath, curse
oavgjord [²'o:a:vjo:r_d] oavgjort oavgjorda adj.
adj. inte avgjord, utan någon segrare/ undecided
skurk [skur:k] skurken skurkar noun
s2. kriminell person, bedragare/ der Schurke/ scoundrel, villain, bad guy /悪党
skyller (x) på B/y/att+SATS skyllde skyllt skyll! skylla verb
IIb. ge (någon) skulden / blame
förskingrar [försj'ing:rar] förskingrade förskingrat förskingra(!) verb
I. göra av med pengar som man har fått ansvar för, förslösa /使い込む:散らす
ridå -n;-er
s3. förhänge (för teaterscen o.d.)
svep -et;=
s5. den cylindriska plåten i en ångpanna el. cistern / sweep; raid
utskällning [²'u:tsjel:ning] utskällningen utskällningar noun
mängd av förebråelser / telling-off