Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/50

Click to flip

50 Cards in this Set

 • Front
 • Back
en butik (-er)
a shop or store
en försäljare (-)
a salesperson
en skärm (-ar)
screen, monitor
ett ljud (-)
sound
att satsa (-ar)
to invest
japansk
Japanese
ett märke (-n)
a brand
en kvalitet (-er)
quality
visst
certain
att vinna (vinner, vann, vunnit)
to win
Lotto
the lotttery
ett värde (-n)
a valuable (thing)
jättejobbigt = mycket jobbigt
very strenuous
gratis
free
en hemkörning
home delivery
en installation (-er)
installation
att ta med sig (tar med sig)
to take with oneself
på en gång
all at once
en avbetalning (-ar)
an installment plan
en legitimation (-er)
identification
en plånbok (-er)
wallet
en handväska (-or)
a handbag
än så länge
So far
att läsa igenom (-er)
to read through
ett köpekontrakt (-)
purchase contract
att skriva under (-er)
to sign (write ones signature)
en namnteckning (-ar)
a signature
ett garantibevis (-)
written guarantee
en garanti (-er)
warranty
kontant
cash
ett kort (-)
a card (credit card)
att visa (-ar)
to show
onödig
unnecessary
en finess (-er)
a feature
enkel (enkelt, enkla)
simple
en procent (-)
per cent
en rabatt (-er)
a discount
att ge bort (ger bort)
to give away
en hemmakväll (-ar)
an evening at home
pappledig
on paternity leave
färsk
fresh
en lax (-ar)
a salmon
en bukett (-er)
a bouquet
en ros (pl rosor)
a rose
en videobutik (-er)
a video store
Sydafrika
the Republic of South Africa
låg
low/quiet
tyst
quiet
en leksak (-er)
a toy
en nalle (pl nallar)
a teddy bear / stuffed animal