• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/12

Click to flip

12 Cards in this Set

 • Front
 • Back
himlakroppar
sol, måne, planeter

I universum finns många _______________.
iakttagelser
sådant man ser/ resultat av undersökningar

Många vittnen gjorde _____________ vid inbrottet.
exakt
precis

En astrolog behöver veta ___________ när du är född.
period
en tid som kan vara några år

Tonåren kan vara en ganska jobbig _____________ i livet.
tursam
ger tur

Jag hade en ____________ dag. Jag vann 100 000 kronor på Lotto!
bekymmer
problem

Små barn - små ____________
Stora barn - stora ______________ säger ett svenskt ordspråk.
1. änka
2. änkling
1. En kvinna vars man är död
2. En man vars fru är död
Min mormor är ____________ och min farfar är _______________. Deras partner är döda.
författare
person som skriver böcker

Moa Martinsons andra man Harry, var också _____________.
dikter
En ganska kort text (med rytm och rim)

Harry Martinson är känd för sina _____________.
tvungen
när man måste göra en sak

Hon har inga pengar kvar, så hon är _____________ att arbeta.
symbol
En bild som har en speciell betydelse

Detta är en ____________ för handikappade.
värre
mer dålig

Det var svårt i mitt hemland för 5 år sedan, men nu är det ännu _________.