Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/12

Click to flip

12 Cards in this Set

 • Front
 • Back
förvånad
överraskad, när man plötsligt känner att något inte är alls som man trodde

Jag blev så __________ när jag fick veta att min snälla granne var en tjuv.
märker
ser

Jag ____________ att du är trött. Ska du inte sova en stund?
inte många

Bara några __ människor hade kommit till kyrkan.
döpa
ge någon (ett litet barn) ett namn i en ceremoni i kyrkan

De ska _______ min lilla kusin i helgen.
trosuppfattning (en)
olika tankar om vad det betyder att tro på Gud

Anna från Polen och Ahmed från Irak har olika ______________.
mångkulturellt
ett samhälle med många kulturer

Sverige håller på att bli ett ______________ samhälle.
objektiv
neutral

En lärare måste försöka vara ____________ och inte tvinga sina elever att tycka som de.
vidsynthet
när man accepterar många olika åsikter
tolerans
när man accepterar att andra tycker (och gör) saker som man själv inte tycker (och gör)
Det är viktigt att olika religioner visar ____________ mot varandra.
konfirmerar _____ sig
När ungdomar i 14 års ålder väljer att läsa mer om kristendomen. När studierna är klara ____________ de ___ (säger ja till Gud och kristendomen)
gudstjänst
Ett möte i kyrkan där prästen ber, talar om Gud och man sjunger tillsammans.

I vår kyrka är det ______________ nästan varje söndag.
en ceremoni
en högtidlig stund i kyrkan

Det var en vacker ____________ i kyrkan när Tom och Eva gifte sig.