• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/57

Click to flip

57 Cards in this Set

 • Front
 • Back
hur många av alla bilresor är kortare än 5km?
nästan hälften
hur långa är de flesta bilresor i tätorter?
3km
hur många varv/min högst skall man nå när man ökar farten bestämt?
högst 3000v/min
hur kan man köra eco (5)?
- hoppa över växlar
- planera körning
- undvik broms och stopp
- motorbromsa tidigt
- håll jämn hastighet
hur ska man köra en bil som är utrustad med bränsleinsprutning och varmkörd katalysator?
öka farten bestämt och växla tidigt till de högsta växlarna
hur länge sk aman använda motorvärmare när det är
1) 10 grader
2) o grader
3) -15 grader
1) 30 min
2) 60 minuter
3) 90 minuter
varför är svanenmärkning av däck miljövänlig (6)?
- miljöanpassad produktion
- miljöanpassed råmaterial
- säkerhet och livslängd
- rullmotstånd
- bullernivå
- återvinning av däcket
vad innebär in kallstart (2)?
- ökad bränsleförbrukning
- ökade utsläpp av hälsoskadliga avgaser
vad ska man tänka på om man har takräcke eller montage på bilen?
luftmoståndet!

montera av det då det inte används så man minskar motståndet
nämn saker förutom takräcke/montage som också ökar luftmotstånd (5)?
- öppna sidorutor
- öppen taklucka
- breda hjul
- bakspoiler
- stänkskydd
vilket cancerframkallande ämna innehåller många gamla däck?
HA oljor
vilka däck enligt EU ska vara fria från HA oljor?
de som tillverkas från den 1a januari.
hur högt tryck ska man ha i däcken för att minska bränsleförbrukningen?
10-15% högre än vad instruktionsboken anger
vad är regummerade däck?
begagnade däck försedda med en ny slitbana - ett bra miljöval kanske till priset av sämre köregenskaper
varför är regelbunden service av bilen viktig för miljön?
för att det minskar bränsleförbruningen och därmed skadlig miljöpåverkan

ju äldre bilen är desto oftare behövs service
varför behöver man ta bilen på service?
för fortsatt garanti

höjer också säkerheten
vilka tvättprodukter ska man undvika använda?
kallavfettningsmedel
var ska man helst tvätta sin bil?
i gör det själv hall som är utrustad med särskild reningsanläggning
vilka avfall från biltvättning är miljöfarliga avfall som ska lämnas in på kommunens miljöstation?
oljefilter och olja
varför är det bra att vaxa bilen regelbundet?
smuts fastnar inte på samma sätt som på en ovaxad bil
hur mycket ökar bränsleförbrukning om man använder en bil med automatisk växellåda?
0-20%
hur mycket ökar bränsleförbrukning med takbox?
10%
hur mycket ökar bränsleförbrukningen med luftkonditionering på?
5-10%
hur mycket ökar bränsleförbrukningen med 4hjulsdrift?
5%
vad menas med 3 litersbilen?
att den förbrukar mindre än 3liter/100km
vad gör en katalysator?
den omvandlar 80-95% av de skadliga ämnena i avgaserna till i huvudsak koldioxid och vatten
vad är katalysatorns arbetstemperatur?
400-600 grader C

fungerar därför inte alls vid kallstart
varför ska man undvika höga varvtal på motorn?
för att då orkar inte katalysatorn med och utsläppen ökar
vilka utsläpp är det man tänker på i anseende med miljöklassning av nya personbilar (4)?
- kväveoxider
- kolväten
- kolmonoxid
- partiklar (dieselbilar)
vad bedöms inte när bilarna miljöklassas?
bränsleförbrukning och därmed utsläppen av koldioxid
vilka bilar tillhör miljöklass E1?
de som drivs med el från batterier
vilka bilar tillhör miljöklass hybrid?
de som drivs med el från batterier eller förbränningsmotor
vad beräknas fordonskatten för en ny personbil på?
koldioxid vid blandad körning: välj därför en mindre och bränslesnålare bil i bästa miljöklass!
vilka bilar enligt fordonskattebefrialse är miljöbilar (4)?
- snåla bensin eller dieseldrivna bilar
- hybrider
- bilar som drivs med alternativbränslen såsom etanol eller gas
- elbilar
hur mycket koldioxid/km får bensin- och dieselbilar inklusive hybrider släppa ut.
max 120g/km
vad är skillnaden mellan förbränning av fossilt bränsle och förbränning av biobränsle?
fossilt bränsle: blir tillskott av koldioxid

biogas: samma mängd koldioxid som förbrukas av växten före skörd bildas vid förbränning: alltså inget överskott utan ett kretslopp
vilken miljöklass tillhör bensinen i sverige?
miljöklass 1
vad innebär att diesel som säljs på bensinstationerna är av miljöklass 1?
att utsläppen av
rök
kolväten
svavel
kväveoxider minskar och luftkvaliteten förbättras
varför är dieselmotorn inte miljövänlig?
för att den släpper ut högre halter av kväveoxid och 2-3 ggr mer kolväten än en bensinmotor med katalysator
varför bidrar dieselfordon i större utsträckning till smogbildning?
eftersom partikelutsläppen är 10-15ggr större jämfört med dem från en bensinbil
om man köper en ny dieselbil, vilken sort ska man då välja?
en med partikelfilter och av miljöklass 2005 PM
vilka tillhör fossila bränslen (3)?
bensin
diesel
naturgas
vilka tillhör biobränslen (2)?
etanol
biogas
vilka föroreningar lagras i naturen eller sprids i luften pga bränsleanvändning (7)?
- koldioxid
- kolmonoxid
- kolväten
- kväveoxider
- marknära ozon
- sot och partiklar
- buller
hur mycket står biltrafiken för de total utsläppen av koldioxid?
30%
hur kan man minska utsläpp av kolmonoxid? hur påverkar den kroppen?
genom användning av katalysator

minskar blodets syerupptagande --> trötthet och koncentrationssvårigheter

påverkar centrala nervsystemet och kan vara livshotande i stora doser
vad har kolväten för effekt på kroppen?
orsakar cancer och kan påverka arvsanlagen
vad gör kväveoxider till naturen?
försurar mark och vatten

bidrar till övergödning av sjöar, kustområden och hav

medför påverkan av vår arvsmassa, luftvägar och slemhinnor
vilka ämnen (2) bildar marknära ozon?
kolväten och kväveoxider
när är halterna av marknära ozon högst? varför är den miljöfarlig?
under sommaren pga vädret

den är miljöfarlig för att den leder till minskande skördar och skadade skogar
vad kan höga halter av sot och partiklar medföra (3)?
luftvägsbesvär
nedsatt andningsfunktion
risk för cancersjukdomar
förutom partiklar från diesel, var kan de också komma från?
vägslitage från dubbdäck
hur påverka buller människor?
stör nattsömnen
medverkar stressrelaterade sjukdomar
medför också infraljud som kan skapa koncentrationssvårigheter
vad kan växthuseffekten leda till (4)?
- snabba väderomslag och fler naturkatastrofer
- polarisarna smälter
- ozonhålet blir större
- många djurarter får svårt att överleva
hur många personbilar finns i Sverige?
4 miljoner
hur många mil/år kör vi i genomsnitt i Sverige? hur mycket motsvarar detta i CO2 utsläpp?
1400 mil/år

= 2800kg CO2/år släpps ut (om varje bil förbrukar 8,5l bensin/100km)
hur fungerar en hybrid bil i
1) landsvägskörning
2) stadstrafik?
1) körs på bränsle och laddar upp batteriet

2) elmotorn används för att undvika utsläpp