Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/55

Click to flip

55 Cards in this Set

 • Front
 • Back
1. Ayak bileğinin inversiyon tarzı burkulmalarında en sık asağıdaki bağlardan hangisi hasar görür?
A) Ligamentum plantare longum
B) Ligamentum talofibulare anterius
C) Ligamentum talonaviculare
D) Ligamentum deltoideum
E) Ligamentum patellae
B) Ligamentum talofibulare anterius
2. Asağıdaki kaslardan hangisinin tendonu malleolus medialis’in arkasında seyreder?
A) M. semitendinosus
B) M. tibialis anterior
C) M. flexor digitorum longus
D) M. peroneus longus
E) M. biceps femoris
C) M. flexor digitorum longus
3. Nervus trochlearis, asağıdaki kaslardan hangisinin motor inervasyonunu sağlar?
A) M. levator palpebrae superioris
B) M. rectus superior
C) M. rectus lateralis
D) M. obliquus superior
E) M. obliquus inferior
D) M. obliquus superior
4. Vena retromandibularis’i olusturan venler asağıdakilerin hangisinde birlikte verilmistir?
A) V. temporalis superficialis − V. maxillaris
B) V. temporalis superficialis − V. facialis
C) V. auricularis posterior − V. temporalis superficialis
D) V. auricularis posterior − V. occipitalis
E) V. facialis − V. maxillaris
A) V. temporalis superficialis − V. maxillaris
5. Anal kanalı besleyen ana arter asağıdakilerden hangisinin dalıdır?
A) A. mesenterica superior
B) A. epigastrica inferior
C) A. pudenda interna
D) A. pudenda externa
E) A. vesicalis inferior
C) A. pudenda interna
Modifiye radikal mastektomi ameliyatı geçirmis bir hasta, fleksiyon pozisyonundaki kolunu sabit bir objeye bastırdığında
scapulanın omurgaya doğru kaydığı ve kolunu basının üzerine kaldırarak saçını tarayamadığı görülmüstür.
Bu hastada asağıdaki sinirlerden hangisinin zedelendiği düsünülmelidir?
B) N. thoracicus longus
8. Erb-Duchenne tipi felçlere yol açan brakial pleksus zedelenmelerinde, ilgili sinirler medulla spinalisin hangi
segmentlerinden köken alır?
C5 ve C6
9. Asağıdaki yapılardan hangisi orta kulak bosluğunun ön duvarında yer alır?
E) Semicanalis tubae auditivae
10. Üretranın en dar kısmı asağıdakilerden hangisidir?
A) Pars membranacea
11. Oluklu bağlantıları (gap junction) olusturan iç zar proteinlerine ne ad verilir?
D) Konneksin
12. Langerhans hücreleri çoğunlukla asağıdaki episus zedelenmelerinde, ilgili sinirler medulla spi
dermis tabakalarının hangisinde bulunur? nalisin hangi segmentlerinden köken alır?
B) Stratum spinosum
13. Fetal dolasımda, ductus venosus hangi damarlar arasında yer alır?
D) Vena umbilicalis − Vena cava inferior
14. Asağıdaki sinyal ileti mekanizmalarından hangisi, diğerlerine göre daha yavas isler?
B) Endokrin ileti
15. Asağıdakilerden hangisi solunum membranını (hava-kan bariyeri) olusturan yapılardan biri değildir?
E) Tip II pnömosit sitoplazması
16. Pankreasın Langerhans adacıklarındaki β hücrelerinde artan ATP, hangi kanalları etkileyerek hücrede
depolarizasyona neden olur?
D) K+
17. Aort kapağı kalp periyodunun hangi evresinin baslangıcında kapanır?
E) Đzovolümetrik gevseme
18. Asağıdaki pıhtılasma faktörlerinden hangisinin eksikliğinde parsiyel tromboplastin zamanı (aPTT)
normalsınırlarda kalır?
D) Faktör VII
18. Asağıdaki pıhtılasma faktörlerinden hangisinin eksikliğinde parsiyel tromboplastin zamanı (aPTT)
normalsınırlarda kalır?
D) Faktör VII
19. Asağıdakilerden hangisi alveol bosluklarının basınçla büzüsmesini (kollaps) önleyen en önemli faktördür?
A) Tip II alveolar hücrelerden salgılanan surfaktan
20. Periferik ve viseral ağrı liflerinin medulla spinalisin aynı segmentinde bulusması, asağıdakilerden hangisinin
olusmasında rol oynar?
C) Yansıyan ağrı
21. Asağıdaki elementlerden hangisinin iyonik formunun vücutta bilinen bir fonksiyonu yoktur?
B) Đyot
22. Üre sentezinde yer alan azotların kaynağını olusturan öncü moleküller asağıdakilerin hangisinde birlikte
verilmistir?
A) Ornitin ve treonin
C) Karbamoil fosfat ve aspartat
23. Kolera ve boğmaca toksinleri hangi tip enzim aktivitesine sahiptir?
A) ADP-ribozil transferaz
24. Hidroksimetilglutaril-KoA redüktaz, asağıdakilerden hangisinin sentezlendiği metabolik yolun ana kontrol
enzimidir?
E) Kolesterol
25. Asağıdakilerden hangisi adrenal korteksten salgılanan hormonlardan biri değildir?
C) Noradrenalin
26. Asağıdakilerden hangisinin lipid membranlardan geçis katsayısı diğerlerine göre daha yüksektir?
E) Su
27. Karnitinin hücredeki görevi asağıdakilerden hangisidir?
C) Yağ asitlerinin mitokondri iç zarından matrikse tasınması
28. Fibrinojendeki fibrinopeptidlerde bulunan ve fibrinojenin fibrin gibi agregat olusturmasını engelleyen yapılar
asağıdakilerin hangisinde verilmistir?
E) Aspartat, glutamat ve tirozin sülfatlar
29. Protein kinaz A nın aktive olmasını sağlayan ikincil haberci molekül asağıdakilerden hangisidir?
D) cAMP
30. Asağıdakilerden hangisi steroid hormon reseptörü tayininde kullanılan yöntemlerden biri değildir?
E) Reseptörün enzimatik aktivitesini ölçmek
31. Asağıdaki serum enzimlerinden hangisi karaciğer dısındaki dokulardan da salınır?
A) Alkol dehidrogenaz
B)* Aspartat aminotransferaz
C)* Kolinesteraz
D) Arjinaz
E) Ornitin transkarbamoilaz
32. Asağıdaki enzimlerden hangisinin kalıtsal eksikliğinde glikojen normal yapıya sahip değildir?
A) Glikojen fosforilaz
B) Glukoz-6-fosfataz
C) α -1,4-glukozidaz
D)** 1,4→1,6 transglukozilaz
E) Fosfofruktokinaz
33. Yağ dokusu tarafından sentezlenen, nöropeptid Y sentezini baskılayarak yiyecek tüketiminin kontrolünde rol
alan protein molekülü asağıdakilerden hangisidir?
A) MSH
B) Leptin**
C) POMC
D) Termogenin
E) Ghrelin
34. Karaciğer dısındaki dokuların reseptör aracılı olarak aldıkları tek lipoprotein türü asağıdakilerden hangisidir?
A) Silomikronlar
B) VLDL
C) IDL
D) LDL**
E) HDL
35. Oksijen bağlaması ile ilgili asağıdaki ifadelerden hangisi yanlıstır?
C) Ortamda CO2 arttıkça hemoglobinin oksijene afinitesi artar.
36. Bilirübin sentezindeki öncül molekül asağıdakilerden hangisidir?
A) Biliverdin
37. Kronik alkolizm tedavisinde kullanılabilen disülfiram, vücutta hangi bilesiğin derisiminde artısa neden olur?
D) Asetaldehit
38. Kursun zehirlenmesini belirlemek için asağıdakilerden hangisinin analizi yapılmalıdır?
C) Kan
39. Asağıdakilerden hangisi timidilat sentazın inhibitörüdür?
B) Fluorourasil
40. Bir hastaya, benzoik asit veya fenilasetik asitin intravenöz olarak verilmesinin amacı asağıdakilerden
hangisidir?
D) Amonyak derisimini düsürmek
41. Bakteri sporlarının ısıya dayanıklılığı, dehidrate olmaları yanında, spor protoplastında bulunan hangi madde ile
sağlanmaktadır?
B) Kalsiyum dipikolinat
42. Aerobik Gram(-) bakterilerde aminoglikozid grubu antibiyotiklere karsı direnç gelisiminden en sık sorumlu olan
faktör asağıdakilerden hangisidir?
C) Modifiye eden enzim sentezi
43. Asağıdaki bakterilerden hangisine bağlı olarak gelisen enfeksiyonların tedavisinde β-laktam grubu
antibiyotiklerin kullanımı uygun değildir?
B) Mycoplasma pneumoniae
44. Doğurganlık çağındaki kadınlarda hastane dısında gelisen akut sistitin en sık etkeni asağıdakilerden
hangisidir?
A) Escherichia coli
45. Streptococcus türleri ile Staphylococcus türlerinin ayırt edilmesinde en sık kullanılan test asağıdakilerden
hangisidir?
A) Koagülaz testi
B) Katalaz testi**
C) Üreaz testi
D) Oksidaz testi
E) Basitrasin testi
46. Gastrointestinal sistemde hastalık olusturabilen asağıdaki mikroorganizmalardan hangisi bakteriyemiye en sık
neden olur?
E) Salmonella typhi
47. Asağıdaki bakterilerden hangisinin kapsülü D-glutamik asit ünitelerinden olusan polipeptid yapısındadır?
A) Bacillus anthracis
48. Otuz yasında bir kadın hastaya alt üriner sistem enfeksiyonu nedeniyle ampisilin baslanmıstır. Tedavinin besinci günü
hastada ates ve günde 7-8 kere olan kanlı diyare ortaya çıkmıstır.
Bu durumda ilk düsünülmesi gereken mikroorganizma asağıdakilerden hangisidir?
A) Bacteroides fragilis
B) Salmonella typhi
C) Proteus mirabilis
D) Clostridium difficile**
E) Campylobacter jejuni
50. Üretral akıntı yakınmasıyla gelen bir hastada, akıntıdan yapılan Gram boyamada bol nötrofil saptanmıs ancak bakteri
görülememistir. Sitolojik incelemede intrasitoplazmik inklüzyon cisimcikleri gözlenmistir.
Bu hastada etken olarak öncelikle asağıdaki mikroorganizmalardan hangisi düsünülmelidir?
A) Candida albicans
B) Chlamydia trachomatis**
C) Coxiella burnetii
D) Treponema pallidum
E) Neisseria gonorrhoeae
51. Asağıdaki antiviral ajanlardan hangisi etkisini viral polimerazı inhibe etmek yoluyla göstermez?
A) Vidarabin
B) Zidovudin**
C) Gansiklovir
D) Foskarnet
E) Trifluridin