Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/16

Click to flip

16 Cards in this Set

 • Front
 • Back
reverberant
la ce capitol al psih e folosit ?
memorie
tomsa
fenomene reverberante intre MLD si MSD
stolnici
cicuite reverberante( inchise) la memoria imediata
cite faze(etape) are Memoria
3
memorizarea( intiparirea)
1pastrarea
2reactualizarea( 3recunoasteresi reproducere)
pastrarea sau
conservarea
reactualizarea e de un singur tip sau doua
reactualizarea e de 2 feluri
recunoastere si re_producere
memorarea sau ..
poate fi de cite feluri
memorare intiparire engramare fixare
de 2 feluri voluntara sau involuntara
( implica sau nu
intentia de a memora)
tomsa pag 22
memorarea voluntara
poate fi de cite.. forme
fctie de ce ..

distingem in cadru memoriei voluntare
2 forme
fctie de intelegerea(gindirea logica)a ce se memoreaza
mecanica si logica
ce inseamna memorie mecanica ?
absenta intelegerii

fara interventia gindirii logice
ce insemna 'logica',
gindirea logica din cadrul memoriei logice ..pe ce se bazeaza..

identificarea'logicii' a ce se memoreaza inseamna
pe intelegere

identificarea logicii'= legaturi cauzale ,
asemanari/deosebiri
memoria mecanica dar voluntara se bazeaza pe ce
repetitie
pe simpla repetitie

nue durabila nue productiva necesita mult timp
Tomsa
cite tipuri de memorare sint
fctie de productivitate
care productiva si care nu ?
ele de fapt
interactioneaza permanent
si se completeaza reciproc sau nu?
2 tipuri de memorare
productiva e memorarea logica neproductiva e cea mecanica
sint inegal productive
Tomsa
da interactioneaza permanent si se completeaza reciproc
la reactualizare
deosebirea intre recunoastere si re_producere care e ?
reproducerea se realizeaza in absenta obiectului memorat
recunoasterea in prezenta ob mem
de regula
o reproducere consolideaza ce ?
pastrarea
imediata
de regula o fixare consolideaza ce?
pastrarea ( conservarea)
dar nu imediata ca saus:)
curent se distinge intre
care memorie ...si care memorie

prima o determina pe a doua
a doua deriva din prima a dica a locului si epocii in care traim
social_istorica si
Personala

personal aderiva din social istorica
social_istorica o determina pe personala
dupa continut
distingem intre
memorie de care si
memorie de care
sub raportul continutului cite tipuri
4
afectiva
cognitiva
senzoriala
motrica
criteriul
duratei si functiei
distingem cite tipuri de Memorie si care
fctie asigura continuitatea cui fiecare
prescurtarea ...initiale
3
imediata
scurta( mijlocie)
lunga
AVC Actiune Viata Constiinta
imediata asigura continuitatea actiunii
scurta continuitatea vietii cotidiene
lunga continuitatea constiintei
continuitatea si stabilitatea