Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/15

Click to flip

15 Cards in this Set

 • Front
 • Back
· Brown
咖啡色
kā feī sè
· Black
黑色
heī sè
· Blue
蓝色
lán sè
· Gold
金色
jīn sè
· Green
绿色
lǜ sè
· Grey
灰色
huī sè
· Orange
橘色
jú sè
· Pink
粉红色
fĕn hóng sè
· Purple
紫色
zĭ sè
· Red
红色
hóng sè
· Silver
银色
yín sè
· White
白色
baí sè
· Yellow
黄色
huáng sè
Striped
有條紋
yŏu tiáo wén
Clear

white, snowy, empty, blank, bright, clear, plain, pure,