Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/707

Click to flip

707 Cards in this Set

 • Front
 • Back
to read / to study
xià sǐ
scare (to death) / startle
shéi/shuí
who / who / whom
máo jīn
towel
wèi shēng zhǐ
toilet paper / bathroom tissue
sòng
to carry / to deliver / to send / to give (as a present) / to present (with) / to see off
zhǎo
to find / to return / to seek / to look for / to try to find / to call on (sb)
shèng dàn
Christmas / the birthday of Jesus Christ
zhù
wish / invoke / pray to / to express good wishes
kuài lè
happy / merry
shēn tǐ
health / (human) body
jiàn kāng
health
zhàn qǐ lai
stand up
jìn qù
(v) go in
chí dào
to arrive late
zāo gāo
bad / terrible / too bad / how terrible / what bad luck
sǐ jī
(computer) freeze
yī zhí
continuously / always / all along / from the beginning of ... up to ...
wén jiàn
file / document
tū rán
sudden / unexpected / abrupt
hái shi
still / or / nevertheless
qǐng
to ask / to request / to invite / please (do sth) / to treat (to a meal / etc)
bǐ jiào
compare / contrast / fairly / comparatively / relatively / quite / rather
zhuō zi
table / desk
zhāng
spread / surname / opening of a new shop / leaf / stretch / open up / look
also / too
hǎo jiǔ
quite a while
hěn
extremely / very
(a measure word) / (marker for direct-object) / to hold / to contain / to grasp / to take hold of
yǐ zi
chair
shā fā
sofa
shū fu
comfortable / feel well
kě ài
amiable / cute / lovely
ér zi
son
piào liang
beautiful / pretty / finery / presentability / swanky / prettiness
zhēn
true / genuine / real
suì
(a measure word) / year / years old
nǚ ér
girl / daughter
taxes / rent
fáng
house
fáng zi
house
zhù
to stop / to reside / to live / to dwell
jiān
space / (measure word) / among / between
wò shì
bedroom
jiù
then / to approach / only / to undertake / at once / right away / (emphasis) / to move towards
gòu
quite / rather / sufficient / enough / adequate / reach / really
fù jìn
next to / (in the) vicinity / nearby / neighboring
páng biān
side / lateral
dài
carry / show / and / lead / wear / band / belt / girdle / ribbon / area / zone / region / bring / consists of / tie / strip / strap / band / belt / with / tape
hěn jiǔ
long time / a month of Sundays
cóng / cóng
observe / from / obey / follow / from
tiān
day / sky / heaven
hé shì
suitable / fit / decent
suǒ yǐ
so / therefore / as a result
dài / dài
to support / to bear / to put on / to respect / wear / top
gāng cái
(just) a moment ago
duō
many / much / numerous / excessive / odd
dà/dài
great / eldest / deep / wide / big / huge / large / major / oldest / doctor
dǎ pái
to play mahjong or cards
kàn bu jiàn
unseen
yī dìng
certainly / surely / necessarily / fixed / particular / given / a certain (extent / etc.) / definitely
chuáng
(a measure word) / bed / couch
qǐ lái
stand up / beginning or continuing an action / upward movement
zhǐ
paper
bīng qí lín
ice cream
tuī chū
to release
shì shi
to give it a try
hàn bǎo
Hamburg (German city) / (loan.) hamburger
bīng hóng chá
iced tea
tào cān
set meal
dài zǒu
take away / to go
dāo
knife
chā zi
fork
hái yào
what else? / also want / also need / want more
fú wù yuán
waiter / waitress / server
sháo zi
ladle / spoon / scoop
pāi
to beat / to hit / to slap / to clap / to pat / to take (a picture)
zhào piàn
picture / photograph
dōng xi
thing / person
shén me
something / what? / who? / anything
dù jià
go on holiday / go on vacation
wèi shén me
why / for what reason
xià xīng qī
next week
kāi xīn
to feel happy / to have a great time / to make fun of somebody
zhè lǐ
here
kě yǐ
can / may / able to / possible
chōu yān
to smoke (a cigarette)
wài mian
outside
nǎ lǐ
where / wherever
chī
eat
xǐ huan
to be fond of / to like
nǐ ne
And you? / How about you? / what about you?
qiézi
eggplant
qiézi
eggplant
qiézi
eggplant
qiézi
eggplant
huángdòu
soybean
nánguā
pumpkin
báicài
Chinese cabbage
húluóbo
carrot
yào
to want
yǒu
to have
yǒu
to have
yǒu
to have
yǒu
to have
fānqié
tomato
yángcōng
onion
huángguā
cucumber
tǔdòu
potato
xiǎngmǎi
want to buy
shūcài
vegetables
shūcài
vegetables
shūcài
vegetables
shūcài
vegetables
not
suàn
garlic
chànggē
to sing
chàng
to sing
suíbiàn
as one pleases
yī shǒu gē
a song
Zhōngwén gē
Chinese song
yīngwén gē
English song
hǎotīng
pleasant to hear
nántīng
unpleasantsound
chōuyān
smoke a cigarette
wàimian
outside
xīyān
to smoke
wúyānqū
no-smoking area
xīyānqū
smoking area
jìnzhǐ xīyān
No smoking
yānhuīgāng
ashtray
dǎhuǒjī
(cigarette) lighter
kěyǐ
can
nǎli
where
gāi
should
shuìjiào
to sleep
xiūxi
to rest
lèi
tired
guò
after
yīhuìr
a while
suǒyǐ
so; therefore
wèntí
question
huídá
to answer
hàoqí
curious
fán
annoying
wèishénme
why
yīnwèi
because
kěshì
but
jiéhūn
to marry
bìyùntào
condom
small box
mǎi
to buy
dǎzhé
discount
bìyùn
contraception
huáiyùn
pregnant
ānquántào
condom
bǎoxiǎntào
condom
bìyùnyào
birth-control pill
shuài
handsome
xiǎohuǒzi
young man
shénjīngbìng
crazy
shǎmào
idiotic
báichī
idiot
tōngguò
to pass
gǔdǒngdiàn
antique store
méi zhǎng yǎnjing
have no eyes
cǎi
to step on
dài lǜmàozi
be a cuckold
érbǎiwu
stupid
shísāndiǎn
half-cracked
shǎguā
fool
bèndàn
idiot
chǔn
stupid; foolish; dull; clumsy
jiàn
to see
guo
/
zìsī
selfish
lǎnduò
lazy
tóngyì
to agree
hái
also
wúlǐ
rude
jiàgěi
to marry
tīngshuō
to hear told
lǎoshi
honest
cōngming
intelligent
yǒu qián
to be rich
gòuwù
shopping
hóngsè
red
chéngsè
orange
huángsè
yellow
lǜsè
green
lánsè
blue
zǐsè
purple
hēisè
black
huīsè
gray
dàdà de
really big one
xiǎoxiǎo de
really small one
tài
too
shì
to try (on)
xìngyòngkǎ
credit card
xiànjīn
cash
tài guì
too expensive
zuìdī
lowest
tàigāo
highest
jiàqian
price
xǐhuān
like
bù xǐhuān
not like
tàiyángjìng
sunglasses
jiákè
jacket
kùzi
pants
qúnzi
skirt
shàngyī
top
xiézi
shoes
qīpiàn
to cheat
shíwù
food
zhōngcān
Chinese food
fàndiàn
restaurant
càidān
menu
wàimài
for delivery
diǎncài
to order food
xuǎnzé
to choose
ròu
meat
mǐfàn
rice
spicy
tiánde
sweet
xiánde
salty
tāng
soup
zhǔcān
main dish
tiándiǎn
dessert
dāndiǎn
one portion
jīròu
chicken
niúròu
beef
zhūròu
pork
yēcài
broccoli
shēngcài
lettuce
hújiāo
peppers
dǎbāo
doggy bag
zhàngdān
the bill
cóngbù
never
chūqù
to go out
wán
to play
zǒngshì
always
túshūguǎn
library
yǒushí
sometimes
xiàoyuán
campus
jiǔbā
bar
tōngcháng
often
guàngjiē
go shopping
jīngcháng
often
dǎ lánqiú
play basketball
kàn diànyǐng
watch movie
míngpiàn
business card
dài
to carry
liánxì
to contact
dìzhǐ
address
liánxì fāngshì
contact method
shǒujī
cell phone
cháng liánxì
to keep in frequent contact
bǎochí liánxì
to keep in touch
zuìjìn
recently
shíjiān
time
huā
to spend
zuò
to ride
zuò
to ride
zuò
to ride
zuò
to ride
dìtiě
subway
dǎdī
take a taxi
zǒulù qù
to go on foot
dǔchē
traffic jam
gǎn shíjiān
hurry up (to do sth.)
xīmén
west gate
chūlai
to come out
wǎng
to go towards
hónglǜdēng
traffic light
chāoshì
supermarket
fāngxiàng
direction
shízìlùkǒu
intersection
jìn
nearly
cóng... dào...
from... to...
yòu
once again
kàndào
to see
guò
to pass
dōngnán
southeast
dōngběi
northeast
xīnán
southwest
xīběi
northwest
duìmiàn
opposite
qiánmian
front
hòumian
rear
cóng
from
yóujú
post office
wǎng
to go toward
dōng
east
dào
to arrive at
dì yī
the first
ge
zài
again
qián
front
zuǒbiān
left
jǐngdiǎn
scenic spot
yǒumíng
famous
jīntiān wǎnshang
tonight
dào...qù
to go to
dào cāntīng
to go to restaurant
gēn
with
yòng
to use
bùyàojǐn
unimportant
jiāo
to teach
yī shuāng kuàizi
a pair of chopsticks
xué
to study
huì yīdiǎn
to meet a bit
to hold
shuǐzhǔyú
boiled fish
wēilà
a little spicy
zhōnglà
medium spicy
zhònglà
extra spicy
spicy; hot
chéngdù
degree
yīyàng
same
xuǎn
to choose
zhōngděng
medium
huòzhě
or
tèbié
especially
xíng
all right
làjiāo
hot chili pepper
làjiàng
hot sauce
tián
sweet
numb
xiānglà
spicy
língshí
snack
lājī shípǐn
junk food
rèliàng
calories
yíngyǎng
nutrition
jiànkāng
healthy
cāoxīn
to worry about
dàng
to regard as
běnlái
originally
yītiāndàowǎn
all day long
bāozhuāng
packaging
yòurén
enticing
chán
gluttonous
yīdàduī
a big pile
bǐnggān
biscuit; cookie
yǒuhài
harmful
Chángchéng
Great Wall
Gùgōng
The Forbidden City
Yíhéyuán
Summer Palace
Wàitān
the Bund
Bīngmǎyǒng
Terracotta Soldiers
Dōngfāng Míngzhū
the Oriental Pearl Tower
Xīhú
West Lake (in Hangzhou)
Jīnmào Dàshà
Jinmao Tower
qù guo
to have been to
shǒudū
capital
zhōngxīn
center
yǒushénme bù yīyàng
to have what differences
kàn guo
to have seen
chī guo
to have eaten
wán guo
to have played
tīng guo
to have heard
lái guo
to have been to
zhème
so, such, like this
guòjiǎng
to over-praise, flatter
xūyào
to need
qiānxū
modest
zhīqián
before
zìxué
study on one’s own, self-study
zuǒyòu
about
bàn nián zuǒyòu
about half a year
chàbuduō bàn nián
about half a year
chādeyuǎn
not by a long shot
liúlì
fluent
fāngfǎ
method
xiàng nǐ qǐngjiào
seek advice from you
tuō
to take off
tuōxié
slippers
gānjìng
clean
xiǎoyìsi
small token of kindly feelings
xīwàng
to hope
kèqi
polite
hǎojiǔ bùjiàn
long time no see
lái le
to come
jìn
to enter
xūyào
need
lǎopéngyou
old friend
shàngzuò
seat of honor
zāogāo
awful
sījī
driver
kāi
to drive
cūxīn
careless
fùzérèn
responsible
zhùyì
to pay attention
guīzé
rule
cónglái méi
never
shōudào
receive
fádān
fine
chāosù
speeding
shènzhì
even
chuǎng
to run
hóngdēng
red light
biàn
to change
gānggāng
just now, a moment ago
gǎo cuò
mistake sth. for sth. else
bù shúliàn
not experienced
wēixiǎn
danger
néng
to be able
shàngbān
to go to work
bù shūfu
uncomfortable
gǎnmào
to catch cold, common cold
yǐngxiǎng
to affect
qíngxù
mood
hǎohāo
nicely
shēngbìng
sick
kànbìng
to see a doctor
fāshāo
to have a fever
mǎnyì
be content
núlì
diligent
bùtài
not very
yīnggāi
should
duō
more
hǎoxiàng
seem to be
xiàbān
to get off work
āiyā
good gracious
bànfǎ
way;method
jīhū
almost
liǎnsè
complexion
bàngōngshì
office
shétóu
tongue
de
huāxīn
promiscuous
kělè
cola
míngcí
noun
dòngcí
verb
zúqiú
soccer
yínglì
profit, to profit
fākuáng
crazy
tóuzī
investment, to invest
hái
still
huǒchē
train
fēngjǐng
scenery
míngshèng
place famous for its scenery or historic interest
gùjū
former residence
lǚxíngtuán
tour group
dǎoyóu
tour guide
shāngyè zhōngxīn
business center
biànlìdiàn
convenience store
lǎojiā
native place
Hénán
Henan
Zhèjiāng
Zhejiang
An1huī
Anhui
Jiāngxī
Jiangxi
Fújiàn
Fujian
jiāojiè
to border
rénkǒu
population
fādá
developed
rénjūn
per capita
jùtǐ
specific
tèchǎn
specialty
jade
xìngfú
fortunate
gǔchéng
ancient city
shuǐxiāng
water town
hǎoshān hǎoshuǐ
beautiful mountains and bodies of water
dàngzhēn
to take seriously
qìsè
complexion
yèjì
accomplishment
rènzhēn
diligent
tuīgěi
to pass off
jìnbù
progress
shēncái
figure
bǎochí
to maintain
qiàomén
key
fúxiàng
showing good fortune
kuā
to praise
shēngzhí
to promote
pāi mǎpì
to suck up
shuō hǎohuà
to speak favorably of
jīngshen
vigor
jīngshen
vigor
jīngshen
vigor
jīngshen
vigor
dié
DVD
guóchǎn
domestically produced
yǎn
to act
diànshìjù
television drama
yāsuō
to compress
season
jìnhuò
to stock
tiāo
to choose
gào
to report
mòshōu
to confiscate
yǐwéi
to think mistakenly
dàobǎn
pirated
gànmá
whatever for
qiānwàn
absolutely
zhèngbǎn
legal
tǎojiàhuánjià
to bargain
lǎobǎn
boss
dàfang
generous
jīngcháng
frequently
qǐng
to treat
yuángōng
employee
chīfàn
to eat a meal
yùnqi
luck
xiǎoqì
stingy
cónglái bù
never
bàgōng
to go on strike
tiáowèiliào
seasoning
jiàngyóu
soy sauce
vinegar
fàng
to put
dàsuàn
garlic
máyóu
sesame oil
zhǒng
type; kind
tiáoliào
seasoning
fānqiéjiàng
ketchup
hújiāofěn
pepper
yán
salt
dàn
plain; light
shìjiè shàng
in the world
jiān
pointy; sharp
rúguǒ
if
to stab
fēnglì
sharp
chuīniú
to boast
chéngshi
honest
in
yī kuài qián
1 RMB
yī jiǎo qián
1 jiao
yī fēn qián
1 fen
qǐnshì
dormitory
hùxiāng
each other
jiàorén
to greet people
chán
greedy
xiǎnlǎo
to appear old
duànliàn
to exercise
tiānxià
world
dǒngshì
sensible
bàifǎng
to pay a visit
zuòkè
to be a guest
yìchéng
agenda
tóngshì
colleague
shìchǎng fēnxi
market analysis
shìchǎng tuīguǎng
marketing
xiāoshòu
sales
shìchǎng bù
marketing department
xiāoshòu bù
sales department
jìhuà
to plan
jítǐ
group
tǎolùn
discussion
wèndá
question and answer
fābiǎo
to give
yìjiàn
opinion
jiéshù
to conclude
zǒngjié bàogào
summary report
yánsù
serious
zǒngcái
CEO
dǒngshìzhǎng
chairman of the board
rénshìbù
human resources department
yànhuì
banquet
jiā
home
gōngyù
apartment
fángzi
house
mén
door
jiājù
furniture
fángjiān
room
chuānghu
window
kètīng
living room
diànshì
TV
chángshāfā
couch
shūjià
bookshelf
dēng
light
chúfáng
kitchen
yǐzi
chair
zhuōzi
table
bīngxiāng
refrigerator
lūzi
stove
pánzi
dishes
xǐshǒujiān
bathroom
cèsuǒ
toilet
lìnyù
shower
wòshì
bedroom
chuáng
bed
yīchú
dresser
zhuōzi
desk
diànnǎo
computer
qǐng
please
xièxie
thank you
shì
yes
búshì
no
xiǎng
would like to
bùxiǎng
would not like to
I
wǒmen
we
you
tāmen
they
he
she
nǐshì
you are
hot
lěng
cold
è
hunry
thirsty
tíng
stop
zǒu
go
lái
come
zuǒ
left
yǒu
right
yìzhí zǒu
go straight
děngdài
to wait
zhèlǐ
here
nàlǐ
there
zhège
this
nàge
that
zhèxie
these
nàxie
those
xià
down
kāi
to open
guān
to close
piào
ticket
yùdìng
to reserve
nálái
to bring
qǔzǒu
to take
jiàshǐ
to drive
màn
slow
kuài
fast
zǐxì
careful
bāngzhù
help
líkāi
to leave
dàodá
to arrive
zuótiān
yesterday
jīntiān
today
míngtián
tomorrow
zǎoshàng
morning
wǎnshàng
night
yǒuduōshǎo
how much is there
tài duō
too much
bú gòu
not enough
gèng duō
more
gèng shǎo
less
líng
0
yuēhuì
date
ài
love
kuàilè de
happy
xīngfèn de
excited
nánguò de
sad
shēngqì de
angry
chǎojià
to quarrel
kùnhuò de
confused
shīluò de
frustrated
nánpéngyou
boyfriend
nǚpéngyou
girlfriend
qiánnányǒu
ex-boyfriend
qiánnǚyǒu
ex-girlfriend
fūfù
couple
jiéhūn
marriage
hāizi
children
liànài
to fall in love
xìnrèn
to trust
fēnshǒu
to break up
lājīxiāng
garbage bin
to cry
piàn
to deceive; to cheat; to fool
chūshēng
to be born
shēng háizi
to give birth to a child
zhǎngdà
to grow up
tuìhuò
to return merchandise
qiántiān
the day before yesterday
gāng
just
huài le
broken
tuì
to return; to refund
fāpiào
receipt
wàng dài
to forget to bring
huàn
to exchange
xiū
to repair
zhìliàng
quality
tóusù
to make a complaint
shòuhòu fúwù
after-sale service
zhāng
measure word for flat object (paper etc.)
how many
liàng
measure word for transportation
qìchē
car
jiàn
measure word for clothing etc.
yīfu
clothing
shuāng
pair, measure word for eyes etc.
kuàizi
chopsticks
běn
measure word for books etc.
shū
book
yī zhāng zhuōzi
a table
yī zhāng zhàopiàn
a photo
yī zhāng chēpiào
a train ticket; a bus ticket
yī zhāng xìnyòngkǎ
a credit card
yī jiàn shì
a thing, an event, an affair
yī shuāng xiézi
a pair of shoes
yī shuāng jiǎo
a pair of feet
yī shuāng shǒu
a pair of hands
yī shuāng yǎnjing
a pair of eyes
yī běn zìdiǎn
a dictionary
yī běn zázhì
a magazine
yī liàng zìxíngchē
a bicycle
Dàojiào
Taoism
Fójiào
Buddhism
liǎnghuíshì
two entirely different matters
yǎngshēng
to keep in good health
jìtuō
to place
miào
Buddhist temple
dàoguàn
Taoist temple