Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/34

Click to flip

34 Cards in this Set

 • Front
 • Back
chopsticks
kuàizi
slow
màn
a little
shǎo
knife
dāozi
fork
chāzi
spoon
sháozi
knife and fork
dāochā
add sugar
fáng táng
add milk
jiā niúnái
add (liquid)
jiā (eg. shuǐ)
spread butter
tú niúyóu
bread
miànbāo
fruit
shuǐguǒ
greasy
yóu
rice
mǐfàn
thirsty
hungry
è
speak more (e.g. mandarin)
duō shuō
minute
fēnzhōng
late
wǎn
early
zǎo
how long
duō jiǔ
how many
duō shǎo
how tall
duō gāo
how old
duō dà
how heavy
duō zhòng
heavy
zhòng
light (weight)
qīng
young
niánqīng
sports
yùndòng
busy
māng
lazy
lǎn
i use chopsticks well
wǒ yòng kuàizi yòngde hǎo
i drive my car fast
wǒ kāi qíchē kāide kuài