Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/1033

Click to flip

1033 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
a
a1
ai3
short not tall
ai4
love
爱人
ai4ren
spouse
安静
an1jing4
quiet
安排
an1pai2
arranged
ba
suggestion
ba1
eight
ba3
to take
ba3
to take
爸爸
ba4ba
father
bai2
white
bai3
hundred
bai3
seam
ban1
team
ban1
move
ban4
half
ban4
to do
办法
ban4fa3
means
办公室
ban4gong1shi4
office
半天
ban4tian1
a long time
帮助
bang1zhu4
assistance
bao3
satisfied
bao4
surround
bao4
report
bei1
cup
杯子
bei1zi
cup
bei3
north
北边
bei3bian1
the northern side / area
bei4
fold
bei4
to cover
ben3
this
本子
ben3zi
book
bi3
ratio
bi3
pen
比较
bi3jiao4
to compare
比赛
bi3sai4
competition
必须
bi4xu1
to need
bian1
side
bian4
change
bian4
a time
变成
bian4cheng2
to change into
变化
bian4hua4
change
biao3
distribution
表示
biao3shi4
to show
表现
biao3xian4
expression
表演
biao3yan3
performance
表扬
biao3yang2
to praise
bie2
to leave
别的
bie2de
别人
bie2ren
other people
bing4
ailment
不错
bu2cuo4
not bad
不但
bu2dan4
not only
不要
bu2yao4
not to want
不用
bu2yong4
need not
bu4
no
bu4
diffuse
部分
bu4fen
part
不久
bu4jiu3
not long after
不如
bu4ru2
not equal to
不同
bu4tong2
difference
ca1
rubbing brush stroke in painting
cai2
ability
cai4
dish
参观
can1guan1
to inspect
参加
can1jia1
to participate
操场
cao1chang3
playground
cao3
grass
ceng2
floor
cha2
tea
cha2
to investigate
cha4
difference
chang2
always
chang2
length
常常
chang2chang2
frequently
chang3
courtyard
chang4
sing
chao2
North Korea
che1
car
车站
che1zhan4
bus station
cheng2
city walls
cheng2
to become
成绩
cheng2ji1
result
城市
cheng2shi4
city
chi1
to eat
迟到
chi2dao4
to arrive late
chou1
to take out
chu1
to go out
出发
chu1fa1
to start out
出来
chu1lai2
to come out
出去
chu1qu4
to go out
出现
chu1xian4
appearance
出租汽车
chu1zu1qi4che1
taxi
除了_以外
chu2le_yi3wai4
穿
chuan1
to wear
chuan2
boat
chuang1
window
窗户
chuang1hu
window
chuang2
bed
chui1
blast
chun1
spring time
春天
chun1tian1
spring season
ci2
words
磁带
ci2dai4
magnetic tape
词典
ci2dian3
dictionary
ci4
time
cong2
from
从前
cong2qian2
formerly
从_到_
cong2_dao4_
从_起
cong2_qi3
cuo4
mistake
错误
cuo4wu4
error
da3
to hit
打算
da3suan4
plan
da4
big
大概
da4gai4
roughly
大家
da4jia1
everybody
大声
da4sheng1
volume
大学
da4xue2
university
dai4
Daimler
dai4
band
代表
dai4biao3
representative
大夫
dai4fu
doctor
但是
dan4shi4
but
dang1
to be
dang1
to be
当然
dang1ran2
natural
dao1
knife
dao3
bankrupt
dao4
to go
dao4
direction
道理
dao4li3
reason
de
de
de
to have to
de2
to have to
得到
de2dao4
to get
得很
dehen3
dei3
to have to
deng1
lamp
deng3
and other
deng3
and other
di1
to lower
di4
di4
the
弟弟
di4di
younger brother
地方
di4fang
place
dian3
point
dian3
point
dian3
point
点心
dian3xin
light refreshments
点钟
dian3zhong1
dian4
electricity
电车
dian4che1
trolleybus
电灯
dian4deng1
electric light
电话
dian4hua4
telephone
电视
dian4shi4
television
电影
dian4ying3
movie
diao4
fall
diu1
lose
dong1
east
dong1
winter
东边
dong1bian1
the east side
冬天
dong1tian1
winter
东西
dong1xi
thing
dong3
understand
dong4
to move
动物
dong4wu4
animal
dou1
all
du2
to read
duan3
lack
duan4
锻炼
duan4lian4
take exercise
dui4
couple
dui4
couple
对不起
dui4buqi3
I'm sorry
dun4
duo1
much
duo1
much
duo1
much
多么
duo1me
how
多少
duo1shao
how much
饿
e4
hungry
而且
er2qie3
also
儿子
er2zi
son
er4
two
fa1
hair
发烧
fa1shao1
to have a fever
发生
fa1sheng1
to happen
发现
fa1xian4
discovery
发展
fa1zhan3
development
法语
fa3yu3
French language
fan1
flip
翻译
fan1yi4
translation
反对
fan3dui4
opposition
fan4
food
饭店
fan4dian4
restaurant
方便
fang1bian4
convenient
方法
fang1fa3
method
方面
fang1mian4
side
方向
fang1xiang4
direction
房间
fang2jian1
room
访问
fang3wen4
to visit
fang4
to release
放假
fang4jia4
to go on vacation
fei1
to fly
非常
fei1chang2
unusually
飞机
fei1ji1
airplane
fen1
minute
fen1
minute
分钟
fen1zhong1
minute
feng1
to confer
feng1
wind
丰富
feng1fu4
to enrich
夫人
fu1ren
lady
服务
fu2wu4
service
服务员
fu2wu4yuan2
waiter
辅导
fu3dao3
to coach
附近
fu4jin4
in the vicinity
父亲
fu4qin1
father
复习
fu4xi2
reviewal
复杂
fu4za2
complex
负责
fu4ze2
to be responsible
gai1
to deserve
gai3
fasification
改变
gai3bian4
change
干净
gan1jing4
cleanlily
gan3
to dare
感到
gan3dao4
think that
感冒
gan3mao4
common cold
感谢
gan3xie4
thanks
gan4
dry
干部
gan4bu4
cadre
gang1
hard
钢笔
gang1bi3
fountain pen
刚才
gang1cai2
just
gao1
high
高兴
gao1xing4
happy
gao3
to do
告诉
gao4su
to tell
哥哥
ge1ge
older brother
ge1ge
song
ge4
ge4
each
各种
ge4zhong3
all kinds
gei3
to give
gen1
base
gen1
heel
geng4
more
工厂
gong1chang3
factory
公共汽车
gong1gong4qi4che1
bus
公斤
gong1jin1
kilogram
公里
gong1li3
kilometer
工人
gong1ren2
worker
工业
gong1ye4
industry
公园
gong1yuan2
park
工作
gong1zuo4
work
gou4
to reach
姑娘
gu1niang
girl
故事
gu4shi
story
gua1
blow of the wind
gua4
hang
guan1
to close
关系
guan1xi
relations
关心
guan1xin1
attention
guan3
house
广播
guang3bo1
broadcast
gui4
expensive
贵姓
gui4xing4
what is your name
guo2
country
国家
guo2jia1
nation
guo4
to pass
guo4
to pass
过来
guo4lai2
to manage
过去
guo4qu4
in the past
过去
guo4qu4
in the past
哈哈
ha1ha1
haw-haw
hai2
to return
还是
hai2shi4
still to be
孩子
hai2zi
child
hai3
ocean
寒假
han2jia4
winter vacation
han3
call
汉语
han4yu3
Chinese language
汉字
han4zi4
Chinese character
hao3
good
hao3
good
好吃
hao3chi1
deliciousness
好处
hao3chu
benefit
好看
hao3kan4
good-looking
好像
hao3xiang4
as if
hao4
number
he1
my goodness
he2
to blend
he2
river
合适
he2shi4
suitable
hei1
black
黑板
hei1ban3
blackboard
hen3
really
hong2
bonus
hou4
after
后边
hou4bian1
behind
忽然
hu1ran2
suddenly
hu2
lake
互相
hu4xiang1
each other
hua1
flower
hua1
flower
hua4
picture
hua4
dialect
画儿
hua4r
picture
化学
hua4xue2
chemistry
huai4
bad
欢迎
huan1ying2
welcome
huan4
to return
huan4
to change
huang2
yellow
hui2
to return
hui2
to return
回答
hui2da2
to answer
回来
hui2lai2
return
回去
hui2qu4
return
hui4
meeting
hui4
meeting
会话
hui4hua4
Dialog
huo2
alive
活动
huo2dong4
activity
活儿
huo2r
火车
huo3che1
train
或者
huo4zhe3
or
ji1
fowl
基本
ji1ben3
basic
机场
ji1chang3
airport
基础
ji1chu3
base
鸡蛋
ji1dan4
egg
机会
ji1hui4
opportunity
机器
ji1qi4
machine
ji2
to quicken
集合
ji2he2
congregation
ji3
jostle
ji3
several
ji4
lodge at
ji4
mark
计划
ji4hua4
plan
技术
ji4shu4
technology
继续
ji4xu4
to continue
jia1
home
jia1
plus
家庭
jia1ting2
family
jian1
between
坚持
jian1chi2
to support
检查
jian3cha2
inspection
简单
jian3dan1
simple
jian4
bashful
jian4
item
健康
jian4kang1
health
见面
jian4mian4
meeting
建设
jian4she4
construction
jiang1
river
将来
jiang1lai2
the future
jiang3
speech
jiao1
to deliver
jiao1
teach
jiao3
a kick
jiao3
angle
饺子
jiao3zi
jiao4
to call
jiao4
to call
教室
jiao4shi4
classroom
教育
jiao4yu4
education
jie1
connecting
jie1
street
接着
jie1zhe
jie2
festival
结果
jie2guo3
result
节目
jie2mu4
program
节日
jie2ri4
holiday
结束
jie2shu4
to finish
姐姐
jie3jie
older sister
解决
jie3jue2
resolution
jie4
excuse
介绍
jie4shao4
introduction
jin1
catty
今年
jin1nian2
this year
今天
jin1tian1
today
jin3
tight
紧张
jin3zhang1
tension
jin4
advance
jin4
near
进来
jin4lai2
incoming
进去
jin4qu4
to enter
进行
jin4xing2
to advance
精彩
jing1cai3
wonderful
经常
jing1chang2
everyday
经过
jing1guo4
经济
jing1ji4
economy
精神
jing1shen2
spirit
经验
jing1yan4
experience
jiu3
long time
jiu3
nine
jiu3
wine
jiu4
old
jiu4
at once
橘子
ju2zi
orange
ju3
to lift
ju4
sentence
句子
ju4zi
sentence
觉得
jue2de
to think
决定
jue2ding4
resolution
咖啡
ka1fei1
coffee
卡车
ka3che1
truck
kai1
to open
开始
kai1shi3
beginning
开玩笑
kai1wan2xiao4
badinage
开学
kai1xue2
school opens
kan4
to see
看病
kan4bing4
see a doctor
看见
kan4jian4
to see
考试
kao3shi4
exam
ke1
科学
ke1xue2
science
咳嗽
ke2sou
cough
ke3
thirsty
可能
ke3neng2
possibility
可是
ke3shi4
but
可以
ke3yi3
can
ke4
gram
ke4
quarter
ke4
class
课本
ke4ben3
textbook
客气
ke4qi
polite
课文
ke4wen2
text
空气
kong1qi4
air
kou3
mouth
口语
kou3yu3
spoken language
ku1
to cry
ku3
ADVB
kuai4
piece
kuai4
fast
困难
kun4nan
difficulty
la
la1
to pull
lai2
to come
lan2
blue
篮球
lan2qiu2
basketball
劳动
lao2dong4
labour
劳驾
lao2jia4
lao3
old
老师
lao3shi1
teacher
le
lei4
tired
leng3
cold
li2
distant from
离开
li2kai1
to leave
li3
mile
li3
mile
里边
li3bian1
礼物
li3wu4
gift
立刻
li4ke4
immediately
例如
li4ru2
for example
历史
li4shi3
history
利用
li4yong4
utility
lia3
联系
lian2xi4
connection
连_都_
lian2_dou1
lian3
face
练习
lian4xi2
exercise
凉快
liang2kuai
nice and cold
liang3
two
liang4
liang4
light
liao3
了解
liao3jie3
understanding
ling2
zero
领导
ling3dao3
leader
liu2
leave message
liu2
to flow
留念
liu2nian4
留学生
liu2xue2sheng1
exchange student
liu4
six
lou2
building
lu4
road
录音
lu4yin1
sound recording
luan4
chaos
旅行
lv3xing2
travel
绿
lv4
green
ma
aahhh
ma
妈妈
ma1ma
mama
麻烦
ma2fan
trouble
ma3
horse
马上
ma3shang4
at once
mai3
to buy
mai4
sale
man3
Manchurian
满意
man3yi4
satisfaction
man4
slow
mang2
busy
mao2
hair
帽子
mao4zi
hat
mei2
to end
没关系
mei2guan1xi
it doesn
没意思
mei2yi4si
没有
mei2you3
not to have
mei3
each
妹妹
mei4mei
younger sister
men
s
men2
door
门口
men2kou3
doorway
mi3
meter
米饭
mi3fan4
cooked rice
面包
mian4bao1
bread
面条儿
mian4tiao2r
民族
min2zu2
nation
明年
ming2nian2
next year
明天
ming2tian1
tomorrow
名字
ming2zi
name
母亲
mu3qin1
mother
目前
mu4qian2
current
na
which
na
battle cry
na2
to hold
na3
which
哪里
na3li3
where
na4
that
na4
that
那个
na4ge
that one
那里
na4li
there
那么
na4me
that
那么
na4me
that
那些
na4xie1
those
那样
na4yang4
that kind
nan2
south
nan2
male
nan2
problem
南边
nan2bian1
ne
nei4
内容
nei4rong2
content
neng2
to be able
能够
neng2gou4
to be capable of
ng
a groaning sound
ni3
you
你们
ni3men
you
nian2
year
年级
nian2ji2
grade
年纪
nian2ji4
age
年轻
nian2qing1
young
nian4
read aloud
nin2
you
niu2
ox
牛奶
niu2nai3
milk
农村
nong2cun1
village
农民
nong2min2
peasant
农业
nong2ye4
agriculture
努力
nu3li4
great effort
暖和
nuan3huo
warm
nv3
female
女儿
nv3er2
daughter
pa2
crawl
pa4
to be afraid
pai1
pat
排球
pai2qiu2
volleyball
pai4
clique
旁边
pang2bian1
lateral
pao3
to run
跑步
pao3bu4
double-time
朋友
peng2you
friend
peng4
to touch
批评
pi1ping2
criticism
啤酒
pi2jiu3
beer
pian1
sheet
便宜
pian2yi
inexpensive
pian4
sheet
piao4
ticket
漂亮
piao4liang
pretty
ping2
bottle
苹果
ping2guo3
apple
po4
broken
qi1
seven
qi2
to ride
qi3
to start
起床
qi3chuang2
to get up
起来
qi3lai2
汽车
qi4che1
car
汽水
qi4shui3
soda
qian1
thousand
铅笔
qian1bi3
lead pencil
qian2
money
qian2
before
前边
qian2bian1
qian3
shallow
qiang2
wall
qiao2
bridge
qing1
light
清楚
qing1chu
clear
青年
qing1nian2
youth
qing2
clear
情况
qing2kuang4
circumstances
qing3
to ask
请假
qing3jia4
vacate
请问
qing3wen4
may I ask
qiu1
autumn
秋天
qiu1tian1
autumn
qiu2
ball
取得
qu3de2
to acquire
qu4
to go
去年
qu4nian2
last year
quan2
whole
全部
quan2bu4
complete
全体
quan2ti3
all
确实
que4shi2
indeed
然后
ran2hou4
after
rang4
to let
re4
heat
热情
re4qing2
fondness
ren2
person
人们
ren2men
people
人民
ren2min2
people
任何
ren4he2
any
认识
ren4shi
knowledge
认为
ren4wei2
to believe
认真
ren4zhen1
serious
ri4
Japan
日语
ri4yu3
Japanese language
日子
ri4zi
day
容易
rong2yi4
easy
rou4
meat
san1
three
散步
san4bu4
to walk
shan1
mountain
商店
shang1dian4
store
shang4
to climb
shang4
to climb
上边
shang4bian1
upside
上课
shang4ke4
to attend class
上来
shang4lai2
上去
shang4qu4
上午
shang4wu3
morning
上学
shang4xue2
to go to school
shao3
to reduce
社会
she4hui4
society
shei2
who
shen1
deep
身体
shen1ti3
body
什么
shen2me
what
sheng1
sound
生产
sheng1chan3
manufacture
生词
sheng1ci2
new word
声调
sheng1diao4
tune
生活
sheng1huo2
life
生日
sheng1ri
birthday
声音
sheng1yin1
voice
sheng3
province
sheng4
have as remainder
胜利
sheng4li4
victory
师傅
shi1fu
master
shi2
ten
十分
shi2fen1
fully
时候
shi2hou
time
时间
shi2jian1
time
实践
shi2jian4
practice
食堂
shi2tang2
dining hall
实现
shi2xian4
to achieve
使用
shi3yong4
use
shi4
thing
shi4
to be
shi4
market
shi4
test
世界
shi4jie4
world
事情
shi4qing
affair
shou1
to receive
收拾
shou1shi
to put in order
shou3
hand
手表
shou3biao3
wristwatch
首都
shou3du1
capital
shu1
to transport
shu1
book
舒服
shu1fu
comfortable
shu2
familar
shu3
number
shu4
tree
数学
shu4xue2
mathematic
shuang1
two
shui3
water
水果
shui3guo3
fruit
水平
shui3ping2
level
shui4
doss
睡觉
shui4jiao4
to go to bed
shuo1
to say
说明
shuo1ming2
explanation
思想
si1xiang3
thought
si3
to die
si4
four
song4
to deliver
宿舍
su4she4
dormitory
suan1
sour
suan4
regard as
虽然
sui1ran2
although
sui4
year
所以
suo3yi3
therefore
所有
suo3you3
to have
</