Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/311

Click to flip

311 Cards in this Set

 • Front
 • Back
zuǒ guǎi
turn left
yòu guǎi
turn right
yì zhí zǒu
go straight
sí jí yǎ yuàn
Seasons Villas
tíng zhè li
stop here
duō shao qián ?
How much
tài guì lè
too expensive
xiān sheng
Mr
xìǎo jiè
Ms
tài tai
Mrs
qǐng
please
děng
wait
fēn zhōng
minute
péngyou
friend
zhangfù
husband
qīzi
wife
erzí
son
nǔér
daughter
which
mǎma hūhū
so so
chéngzi
orange
píng
bottle
dà píng
big bottle
xiǎo píng
small bottle
shuǐ
water
chá
tea
hóng chá
black tea
lí chá
green tea
shū cài
vegetable
you
hǎo
good
xièxie
thank you
bú keqì
you are welcome
no, not
keqí
polite
duìbuqǐ
sorry
méi guānxi
it does not matter
zaíjián
see you again
I, me
jiào
to be called
shì
to be, is, are, am
rén
person
duì
correct
lǎobǎn
boss
zhè shì shénme ?
this is what ?
diànnǎo
computer
gōngchéngshī
engineer
to, also
rènshi
to know
hěn
very
gāoxǐng
glad
nín
you
nǐ de
your
mìshū
secretary
shìde
yes
wǒ de
my, mine
wǒ men
we, us
wǒmen de
our, ours
nǐmen
you ( plural )
nǐmen de
yours ( plural )
he, him, she, her
tā de
his, her
tāmen
they
tāmen de
theirs
xuésheng
student
wǒ yào
I want
bù yào
don’t want
shénme
what
méiyǒu
not have
yǒu
have
yào
want
kāfēi
coffee
píjiǔ
beer
chéngzhī
orange juice
zhī
juice
xīguāzhī
watermelon juice
xīguā
watermelon
hǎode
OK
shuǐ
water
bēi
cup, glass
and
yígòng
total, all together
duō
much, many
shaǒ
few, little
qián
money
mǎi
buy
zhè
this
qīngcài
Chinese cabbage
that
jīn
½ kilo
xīhóngshì
tomatoe
zhè shì shénme
this is what ?
zhè jiào shénme
this called what ?
hāi
hi
jīntiān
today
máng
busy
wǎnshang
evening, night
shíjiān
time
yìqǐ
together
chīfàn
to eat meal
chī
eat
fàn
meal
jǐdiǎn
what time
drink
huí jiā
back home
diǎn
time
jiànmiàn
to meet
jiàn
to see
bàn
half
zài
to be at, in, on
jiābān
overtime
fàndiàn
restaurant, hotel
xiàbān
get off work
wéi
hello
gōngsī
company
¼ hour
to go to
xuéxiào
school
ménkǒu
gate, door
fēn
minute
zǎoshang
morning
shàngwǔ
late morning
zhōngwǔ
noon
xiàwǔ
afternoon
wǎnshang
evening
qiántiān
day before yesterday
zuótiān
yesterday
jīntiān
today
míngtiān
tomorrow
hoùtiān
day after tomorrow
bàn
half
zhǎo
to look for
Nín guì xìng ?
What is your surname ?
guì
noble, respectful
xìng
surname
yíxiàr
a short while
qǐng
please
děng
to wait
kòngr
free time
kàn
to look
diànyǐngyuàn
cinema
diànyǐng
movie
xīng qī tiān
Sunday
xīng qī
week
wán
to play, enjoy
gōngyuán
public park
zhúyì
idea
kěshì
but
zǒngshì
always
xià
next
hào
date number
yuè
month
āiyā
remark
chūchāi
to go
then
nǎli
where
lùkǒu
intersection
road
qiánmian
front, ahead
zuǒ
left
guǎi
turn
yòu
right
dào
to arrive
le
meaning “completed”
dào le
arrived
chē
car, automobile
tíng
stop
fāpiào
receipt
xiànzài
now
xiǎng
to want
yìzhí zǒu
go straight
zǒu
to walk, go straight
kěyǐ
can
zhèli
here
xià ge yuè
next month
xià ge xīgqī
next week
zhe ge xīngqī
this week
jǐ yùe
what month ?
Jǐ hào
what date ?
jì ge xīngqī
what week ?
shàng ge xīngqī
last week
měi xīngqī
every week
měi ge yuè
every month
shàng ge yuè
next month
zhè ge yùe
this month
nàr
there
xǐhuan
to like
tài ……. Le
its too….
hǎochī
delicious
an order of
mǎidān
pay the bill
lùchá
green tea
green
hǎohē
nice to drink
to drink
wǎn
bowl
xīansheng
mister
qǐng shāo děng
please wait a while
shāo
a while
xiǎlóngbāo
Shanghai steamed buns
jiǎozi
dumpling
miàn
noodle
dìng zuò
make a seat reservation
dìng
make a reservation
zuò
seat
qǐngwèn
excuse me, may I ask
wèn
to ask
bāofáng
private room at restaurant
háishi
or
dàtáng
hall or lobby
ānjíng
quiet
zhōngcān
Chinese food
xīcān
western food
jiào wàimài
ask for home delivery
wàimài
home delivery
fèn
set of
hànbǎo
hamburger
kělé
cola
tàocān
set meal
dìzhǐ
address
shì
room
zuǒyòu
around, about
jiābān
work overtime
lèi
tired
to die, death
…. Sǐ le
deadly, extremely
zǎofàn
breakfast
è
hungry
xíguàn
used to, habit
qǐngkè
to invite somebody to dinner
méi wèntí
no problem
shàngbān
to go to work
xìa bān
get off work
gǎnmào
catch a cold
yàojǐn
serious
yīshēng
doctor
kàn yīshēng
see doctor
huí
return
jiā
home, family
xíng
okay, all right
gōngzuò
job, work at
bāng
to help
xiūxi
to rest
méi shìr
it doesn’t matter, nothing serioua
bìng
sick, illness
wash
yīfu
clothes
wèishēngjīan
bathroom, toilet
zhīdao
to know
gānjìng
clean
ǒutù
vomit
bù hǎo yìsi
embarrassed, shy
yǐjing
already
yòng
to use, to need
xīnkǔ
to work hard
wǔfàn
lunch
wanfàn
dinner
chāoshì
supermarket
yìdiǎnr
a little, a bit
miànbāo
bread
jīdàn
egg ( chicken)
niúnǎi
milk
suānnǎi
yogurt
biéde
other
shìqing
thing, matter
shénme shì ?
What this, why ?
bi1ng
ice
inside
Yìxiē
some
zhoū mò
weekend
zǒng shì
always
bāng
help
machine
zěn me
how
xiǎoshí
hour
ránhòu
and then
dǔchē
traffic jam
huì
will
tīng shuō
hand
chéng shì
heard
Na ge ren
that person
kāi huì
have meeting
lái
come
cóng… dào
from…to
chāo shì
market
suǒ yǐ
therefor
jué dìng
decided
híng lù dēng
traffic light
néng
cant
geu ni
give you
měitiān... duō
every, allways
huílai
Come back
wàimian
outside
hot
... jí le
extremely
lěng
colc
wēnchā
difference in temperature
big, large
xià yù
to rain
xīwàng
to hope
yào
will, be
wàng
forget
degree
several
zhèjǐtān
these few days
tiānqì
weather
kōngtiáo
AC
Kāi
to turn on, open
mǎshàng
soon, immediately
yùbào
forecast
shuō
to say