Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/50

Click to flip

50 Cards in this Set

 • Front
 • Back
het jeugdkoor
la chorale de jeunes
het koor
la chorale
mijn favoriete muzikant (maar Muziek)
my favorite musician
stijf
amidone (chemise)
knap
handsome
de beweging
the movement
ondertussen
cependant
overzichtelijk
clair, bien ordonne
op een rijtje
in a row
het gebrek
le manque
de tieners
the teenagers
oprichten
etablir
de maat slaan
donner la mesure
begeleiden
accompagner
verdelen
to share
gauw
rapide, prompt
tot gauw
tot binnenkort
tot weldra
tot binnenkort
de toverformule
la formule magique
schitterende
fantastic
behalen
(zij behaalt)
obtenir
optreden
(het optreden = performance)
to perform
zo'n
zo een
halen
atteindre, achieve
streng
strict
overdrijven
to exagerate
het onderdeel
the part
vast
fix
heus
real, veritable
de fuif
the party (incl. dance)
de groepsgeest
the group spirit
koninklijk
van de koning
uitzenden
emettre
ten eerste
tout d'abord
de ervaring
the experience
blijkbaar
apparently
de eer
the honor
tot nu toe
until now
met zijn allen (of driee(..)n, of...)
with all of them (with the 3 of them)
eeuwige
eternal
de glimlach
sourire
zover
/zo VERRE/
so far
heviger
nog meer
tussendoor
entre-temps
opnemen
to record (CD)
op de markt brengen
to release
verschijnen
apparaitre
de grens (-grenzen-)
border
veilig
safe
raadplegen
to consult, to check