Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/87

Click to flip

87 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Definitie acute gastritis
kortdurige nadelige invloed op maagmucosa
Oorzaken acute gastritis
uiteenlopende factoren:
- ASA
- ijzer
- CS
- acute HP infectie
- alcohol
Belangrijk gevolg van acute gastritis
Hoge GI bloeding
Acute gastritis veroorzaakt hoeveel % van hoge GI bloedingen?
30 %
Definitie chronische gastritis
Een histologische diagnose met 3 grote categorieën:
A(uto-immuun)
B(acterieel)
C(hemisch)
Auto-immune gastritis veroorzaakt door
antistoffen tegen IF of pariëtaalcellen
Prototype van Auto-immune gastritis bij
pernicieuze anemie
Pernicieuze anemie
macrocytaire anemie door defecte aanmaak IF waardoor geen vitB12-opname mogelijk
Oorzaken pernicieuze anemie
Crohn
chronische gastritis
pigmentstoornis
Auto-immuun gastritis tast welk deel aan?
Corpus
Chemische gastritis tast welk deel aan?
vnl antrum
Oorzaken chemische gastritis
Galreflux
NSAID
gekruid of sterk gezouten voeding
hoge alcoholinname
Letsels bij chemische gastritis
hyperemie
erytheem
oedeem
erosie
foveolaire hyperplasie
reactieve epitheelcelveranderingen
D/ chemische reactieve gastritis moet steeds gecorreleerd met
kliniek (zie O/)
Speciale vormen chronische gastritis
post-gastrectomie
lymfocytair
granulomateus
eosinofiel
focaal actief
denk bij lymfocytaire gastritis aan
coeliakie
denk bij granulomateuze gastritis aan
Crohn
denk bij focaal actieve gastritis aan
Crohn bij kinderen
lymfocytaire gastritis gedefinieerd door
meer dan 25% lymfocyten per 100 epitheelcellen
peptisch ulcus tgv H. Pylori bij hoeveel besmettingen?
1/6 HP-besmette personen
Chronische ontsteking tgv HP zeer waarschijnlijk rechtstreeks oorzaak van
B-cel MALT lymfoom
B-cel MALT lymfoom gedraagt zich biologisch als
lage graad maligne
Chronische gastritis type B geeft ook nog aanleiding tot
intestinale metaplasie met ontwikkeling van adenocarcinoom van de maag
Omschrijf de HP-bacterie
Spiraalvormig
Gram-negatief
Ureaseactiviteit
4-6 flagellen
micro-aërofiel
Transmissie van HP
waarschijnlijk oro-oraal of faeco-oraal
Welke varianten zijn meer infectieus/aggressief?
VacA (vacuolating toxin)
CagA (cytotoxin associated protein)
Beschrijf een acute infectie met HP
Enkele dagen acuut ziektegevoel, nausea, braken, bovenbuikpijn.
Enkele weken hypochlorhydrie.
Beschrijf de microscopische beelden bij chronische gastritis type B
gedaalde slijminhoud cellen
discrete uniforme kernvergroting
toegenomen mitotische activiteit
gemengd ontstekingsinfiltraat lamina propria (neutro, plasmacellen, lymfocyten)
Prevalentie van HP bij duodenaal ulcus
100%
Prevalentie HP bij maagulcus (en overige % door?)
80%
(20% door NSAID-gebruik)
Geef de 3 argumenten voor de relatie tussen HP en ulcus?
- hoge prevalentie
- eradicatie lijdt tot verdwijnen ulcus
- eradicatie doet neiging tot recidief verdwijnen
Ontwikkelt elke patiënt met HP een ulcus?
Nee, er zijn invloeden:
- stam (CagA, VacA)
- bijkomende RF (NSAID)
- genen
D/ HP-infectie
- CLO test
- IHC (zilver)
- ureaseademtest
- serologie
- cultuur (antibiogram)
Voordeel van IHC in HP D/
risico voor carcinoom en uitgebreidheid/ernst bepalen
CLO-test:
gebruikt ureaseactiviteit om via pH-gebonden kleurreactie HP aan te tonen
R/ HP infectie
- PPI
- 2 AB: augmentine of tetracycline met metronidazole of azythromycine
Duur van R/ HP
1 week tot 10d
succes van R/ HP
85%
R/ resistente HP
Trikalium dicitratobismuthaat + PPI + 2 AB
NE van trikalium dicitratobismuthaat
Zwarte stoelgang: waarschuw pt
Definitie ulcus
scherp begrensde onderbreking van de mucosa die doorheen de muscularis mucosae heen dringt
definitie peptisch ulcus
ulcus waar mucosa in contact komt met zuur/pepsine
vb van plaatsen voor peptisch ulcus
- maag
- duodenum
- peptische oesofagitis
- jejunum (ZE of gastrojejunostomie)
- ileum (Meckel)
lokalisatie van peptisch ulcus in maag
meestal thv de kleine curvatuur
soms overgang antrum-corpusmucosa
lokalisatie duodenaal ulcus meestal
binnen de 2 cm postpylorisch
Peptisch ulcus per geslacht
meer mannen
Peptisch ulcus per lokalisatie
2,5 keer meer bulbair
Pathogenetische factoren in peptisch ulcus
- HP
- maagzuur
- NSAID
Pathogenese van duodenaal ulcus in HP
- antrumgastritis tgv HP
- corpus produceert meer zuur tgv gebrekkige inhibitie van gastrine
- leidt tot metaplasie bulbus tot maagmucosa
- HP infecteert en geeft duodenaal ulcus
pathogenese van maagulcus in HP
- pangastritis leidt tot atrofie
- meestal antraal ulcus
Argumenten voor rol van maagzuur in peptisch ulcus
- ZE geeft vrijwel steeds ulcers
- PPI's genezen ulcers
- minimumhoeveelheid zuur noodzakelijk
Mechanismen van NSAID-gerelateerd ulcus
- Irritatie maagmucosa
- Verminderde barrière tgv PG-inhibitie
S/ peptisch ulcus
- knagende bovenbuikpijn 2 tot 3u na maaltijd (niet gebufferd)
- 1u na maaltijd wanneer pylorisch
- minder uitgesproken bij ouderen
- atypisch: anorexie, speekselvloed, nausea
D/ peptisch ulcus
Anamnestisch vermoeden
KO: epigastrische drukpijn
Endoscopie met biopsie
Rx SMD contrast
HP-status
Terreinen van R/ peptisch ulcus
- ulcus zelf (symptoom)
- ulcusziekte
R/ peptisch ulcus
Hygiënodiëtisch (koffie, thee, cola, NSAID, roken, ASA)
PPI's, H2blokkers
R/ ulcusziekte
HP-eradicatie
continue PPI's
HK
HK voor ulcusziekte
Supraselectieve vagotomie met sparen hepatische tak en tak van Latarjet (dd-bezenuwing)
Verwikkelingen van peptisch ulcus
- bloeding
- perforatie
- stenose
2 vormen van perforatie bij maagulcus
- gedekt
- vrij
Definitie van perforatie bij ulcus
Maag-duodenumwand wordt door alle lagen heen doorbroken met peritonitis als gevolg
Vrije perforatie tgv ulcus meestal thv
voorvlakte D1 of pyloor
Evolutie van vrije perforatie
- epigastrische pijn, diafragmaprikkeling
- chemische peritonitis (diffuse pijn)
- septische peritonitis (6u)
- septische shock (2d)
- MOSF
Evolutie gedekte perforatie
- continue epigastrische pijn
- gelokaliseerde peritonitis (1-4u)
- mits R/ verdwijnen S/ (5-6d)
S/ perforatie
- continue epigastrische pijn met uitstraling naar rug
- plankharde buik
D/ perforatie bij ulcus
GEEN endoscopie
KOZ
Rx abdomen, diafragma
CT (DD!)
Rx colon gastrografine (DD)
Rx SMD gastrografine (niet standaard)
R/ gedekte perforatie bij ulcus
Conservatief: NPO, maagsonde in suctie, IV vocht, AB en PPI
R/ vrije perforatie bij ulcus
Laparotomie: sluit perforatie, peritoneale lavage en drainage.
PPI, AB
na 6w controle endoscopie
Prognose voor gedekte perforatie, vrije perforatie
Goed voor gedekt.
Afhankelijk van ASA-klasse en tijdstip HK voor vrij:
- 12-24h: 2-3% mortaliteit
- meer dan 24h: 20% mortaliteit
Bloeding bij ulcus verantwoordelijk voor hoeveel % van hoge GI bloedingen?
50
S/ bloeding bij ulcus
30% melena
20% hematemesis
50% beide
5% hematochezia (RBPA)
Meer kans op bloeding bij ulcus door
NSAID
R/ acute hoge GI bloeding bij ulcus
endoscopische lasercoagulatie, adrenaline injectie of overhechting.
IV PPI
R/ bloeding bij ulcus indien geen hemostase verkregen wordt
Billroth II of excisie bloedend maagulcus.
FU na acute hoge GI bloeding tgv maagulcus
6 w later endoscopie met biopsie
Pathogenese van stenose tgv ulcus
Recidiverende ulcussen leiden tot sclerose van de wand, met aantasting van spier en vernauwing van het lumen. Dit alles wordt verder verergerd door oedeem.
Oorzaken van stenose van de maag + positie
Tumor: vnl cardia, corpus
Ulcus: vnl pylorus, antrum en bulbus
Stenose van de maag vaker tumor of ulcus?
tumor
graden van stenose in de maag
- volledig
- onvolledig (doorgankelijk voor vloeistoffen)
gevolg van onvolledige stenose
vaste stoffen stagneren en vormen bezoar.
Proximaal ontstaan functiestoornissen en oedeem.
phytobezoar samengesteld uit
cellulose van de vezelstoffen in fruit en groenten
S/ stenose van de maag
- Dehydratatie/hypovolemie
- dysfagie (cardiastenose)
- krampende pijn en braken (corpus)
- braken en opgezet epigastrium, plasgeruis (antrum, pyloor, bulbus)
D/ stenose van de maag
Rx AE
Endoscopie en biopsie na suctie
Rx SMD als geen endoscopie mogelijk
R/ stenose maag in eerste instantie (conservatief)
IV vocht en elektrolyten
maagtube in suctie (7d)
NPO en TPN
PPI of H2B (ulcusbehandeling)
Positieve evolutie van conservatieve R/ maagstenose
spontane regressie naar substenose en aanvang etiologische R/
R/ HK in maagstenose bij
tumor
blijvende stenose
Opties in HK R/ maagstenose
- selectieve vagotomie met pyloroplastie of gastrojejunostomie
- Billroth 1 (antrectomie) + vagotomie
- Billroth 2 met Roux-in-Y