Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/627

Click to flip

627 Cards in this Set

 • Front
 • Back
ἀγαθός
good
ἀγαθόω
do good to one
ἀγανακτέω
to feel irritation
ἁγέομαι
to go before, lead the way
ἀγός
a leader, chief
ἄγω
to lead or carry, to convey, bring
ἀγών
a number of people brought together, a gathering, assembly
ἀγωνίζομαι
to contend for a prize
ἀδελφή
a sister
ἀδελφιδέος
a brother's or sister's son, a nephew
ἄδηλος
not seen or known, unknown, obscure
ἀδικέω
to do wrong
ἄδικος
wrong-doing, unrighteous, unjust
̓Αθήναια
the temple of Athena
̓Αθήναιον
the temple of Athena
̓Αθηναι̂ος
Athenian, of or from Athens
αἱρέω
to take with the hand, grasp
αἰσθάνομαι
to perceive, apprehend by the senses, to see, hear, feel
αἰσχρός
causing shame, abusive
αἰσχύνω
to make ugly, disfigure, mar
αἰτέω
to ask, beg
αἴτιος
to blame, blameworthy, culpable
ἀκέω
heal?
ἄκοσμος
without order, disorderly
ἀκούω
to hear
ἀληθής
unconcealed, true
ἀλλά
otherwise, but
ἀλλήλων
of one another, to one another, one another
ἄλλος
alius, another, one besides
ἄλλως
in another way or manner
ἅμα
at once, at the same time
ἀμαθία
ignorance
ἁμαρτάνω
to miss, miss the mark
ἁμαρτέω
to attend, accompany/to sin?
ἁμάρτημα
a failure, fault, sin
ἀμύνω
to keep off, ward off
ἀμφότερος
each or both of two
ἄν
if haply
ἀνά
up, upon
ἀναγκάζω
to force, compel
ἀνάγκη
force, constraint, necessity
ἀνέχω
to hold up
ἄνθρωπος
man
ἀνόητος
not thought on, unheard of
ἄνομος
without law, lawless
ἀντίδοσις
a giving in return, exchange
ἀξιάω
to think or deem worthy of
ἀξιόω
to think or deem worthy of
̔ἅπαντα
quite all, the whole
ἀπαντάω
to move from
ἀπαράσκευος
without preparation, unprepared
ἅπας
quite all, the whole
ἀπειλέω
to force back/hold out/keep away
ἄπειμι
to be away or far from
ἀπέρχομαι
to go away, depart from
ἄπιστος
not to be trusted
ἀπό
from, away from. c. gen.
ἀποβαίνω
to step off from
ἀποδείκνυμι
to point away from
ἀποδημέω
to be away from home, be abroad or on one's travels
ἀποδίδωμι
to give up or back, restore, return
ἀποκρύπτω
to hide from, keep hidden from
ἀποκτείνω
to kill, slay
ἀπολαμβάνω
to take or receive from
ἀπολογία
a speech in defence, defence
ἀπομάχομαι
to fight from
ἀπορέω
to be without means or resource
ἀποστερέω
to rob, despoil, bereave or defraud
ἀποτρέπω
to turn
ἅπτω
to fasten, bind fast
ἄρα
introduces question? (use/profit - pl)???
ἀργύριον
a piece of silver, a silver coin
ἀριστάω
to take breakfast or luncheon
̓Αριστόκριτος
aristocrat
ἄρον
to take up, raise, lift up (aor)/plow (imp)
ἄρος
use, profit, help/to plow
ἄσμενος
well-pleased, glad
ἄτοπος
out of place
Αὐτοκλέης
uncalled?
αὐτός
self
αὐτου̂
at the very place, just here, just there
ἀφίημι
to send forth, discharge
ἀφικνέομαι
to come to
ἀφίστημι
to put away, remove
βαδίζω
to go slowly, to walk
βάλλω
to throw
βασανίζω
to rub
βέλτιστος
best
βελτίων
better
βία
bodily strength, force, power, might
βίαιος
forcible, violent
βιάω
to constrain
βιόω
to live, pass one's life
βοάω
to cry aloud, to shout
βοόω
to cry aloud, to shout
βουλεύω
to take counsel, deliberate, concert measures
βουλή
will, determination
βούλομαι
to will, wish, be willing
γάρ
for
γε
at least, at any rate
γίγνομαι
to come into being
γιγνώσκω
to learn to know, to perceive, mark, learn
γναφεύς
a fuler/an unknown???
γνώμη
a means of knowing, a mark, token
γυναικωνι̂τις
the women's apartments
γυνή
a woman
δέ
but
δει̂
it is binding on
δείδω
to fear
δεινός
fearful, terrible, dread, dire
δεινόω
to make terrible: to exaggerate
δειπνέω
to make a meal
δέομαι
to be in want or need, require
δέω
to bind, tie, fetter/to lack, miss, stand in need of
δή
exactness
δη̂λος
visible, conspicuous
διά
through c. gen. through, by means of c. acc.
διαγίγνομαι
to go through, pass
διαγιγνώσκω
to distinguish, discern
διαιτάω
to feed in a certain way, to diet
διάκειμαι
to be in a certain state, to be disposed or affected
διακόσιοι
two hundred
διαλέγω
to pick out one from another, to pick out
διανοέομαι
to be minded, intend, purpose
διανοέω
to be minded, intend, purpose/have in mind
διάνοια
a thought, intention, purpose
διαπράσσω
to pass over
διατίθημι
to place separately, arrange
διατρίβω
to rub between, rub hard, rub away, consume, waste
διαφορά
difference, distinction
διδάσκω
to teach
δίδωμι
to give
διηγέομαι
to set out in detail, describe in full
δίκαιος
observant of custom and social rule, well-ordered, civilised
δικαιόω
to set right
δίκη
custom, usage
διόμνυμι
to swear solemnly, to declare on oath that . .
διότι
for the reason that, since
διώκω
to pursue
δοκάζω
to wait for
δοκεύς
A beam???
δοκέω
videor mihi, to think, suppose, imagine, expect
δοκή
a vision, fancy
δόξα
a notion
δοξόω
to think, imagine, suppose, fancy, conjecture/have the character or credit of being???
δραχμή
a handful
δραχμός
a grasping
δύναμαι
to be able, capable, strong enough
ἕ
sui.
ἐάν
if haply
ἑαυτου̂
itself, absolutely
ἐάω
to let, suffer, allow, permit
ἐγκαλέω
to call in
ἔγκλημα
an accusation, charge, complaint
ἐγώ
ego
ἔδω
to eat
ἐθέλω
to will, wish, purpose
ἐθίζω
to accustom, use
ἔθω
to be accustomed
εἰ
whether.
εἰδοί
Idus
εἰ̂δον
to see, perceive, behold
εἰκός
like truth
εἰμί
to be, to exist
εἴπερ
strengthd. for
εἰ̂πον
to speak, say
εἰς
into, to c. acc.
εἱ̂ς
into/one
εἴσειμι
to go into
εἰσέρχομαι
to go in or into, enter
ἐκ
from out of
ἐκβάλλω
to throw or cast out of
ἐκει̂νος
the person there, that person or thing
ἐκκαλέω
to call out or forth, summon forth
ἐκκηρύσσω
to proclaim by voice of herald
ἐκκόπτω
to cut out, knock out
ἐκπηδάω
to leap out
ἐκπίπτω
to fall out of
ἐκπλέω
to sail out, sail away, weigh anchor
ἐκφεύγω
to flee out or away, escape
ἐλεάω
to have pity on, shew mercy upon
ἐλεέω
to have pity on, shew mercy upon
ἐλεύθερος
free
ἕλκος
a wound
ἕλκω
to draw, drag
ἐλπίζω
to hope for, look for, expect
ἐμαυτου̂
of me, of myself
ἐμέω
to vomit, throw up
ἐμός
mine
ἐμποδών
at the feet, in the way, in one's path
ἐν
in, among. c. dat.
ἐναντίος
opposite
ἐνδίδωμι
to give in
ἔνδοθεν
from within
ἔνδον
in, within, in the house, at home
ἐν-εἰμί
to be in
ἕνεκα
on account of, for the sake of, because of, for
ἐνθάδε
thither, hither
ἐνθυμέομαι
to lay to heart, consider well, reflect on, ponder
ἐνίοτε
sometimes
ἔνοχος
held in
ἐνταυ̂θα
here, there
ἐντυγχάνω
to light upon, fall in with, meet with
ἐξαμαρτάνω
to err from the mark, fail
ἐξαρκέω
to be quite enough for, suffice for
ἐξαρκής
enough, sufficient
ἔξαρνος
denying;
ἐξελαύνω
to drive out from
ἐξέρχομαι
to go or come out of
ἔξεστι
it is allowed, it is in one's power, is possible
ἐξευρίσκω
to find out, discover
ἐξίημι
to send out, let
ἐξιόω
to cure thoroughly
ἐξίστημι
to put out of its place, to change or alter utterly
ἔξω
out
ἔοικα
to be like
ἐπαμύνω
to come to aid, defend, assist
ἐπεί
after that, after (postquam), since, when (quum)
ἐπειδάν
whenever.
ἐπειλέω
wind up
ἔπειτα
thereupon
ἐπί
on, upon with gen., dat., and acc.
ἐπιβουλεύω
to plan or contrive against
ἐπιδείκνυμι
to exhibit as a specimen
ἐπιδιώκω
to pursue after
ἐπικουρέω
???
ἐπιθυμέω
to set one's heart upon
ἐπιθυμία
desire, yearning, longing
ἐπιθυμιάω
to offer incense
ἐπιλαμβάνω
to lay hold of, seize, attack
ἐπιλήθω
to cause to forget
ἐπισκήπτω
to make to lean upon, make to fall upon
ἐπιστάζω
let fall in drops upon or into, instil
ἐπίσταμαι
to know
ἐπιτήδειος
made for an end or purpose, fit or adapted for it, suitable, convenient
ἐπιχειρέω
to put one's hand on
ἐπορέομαι
to oversee, observe, survey
ἔρα
to pour out/vomit/earth?
ἐράω
to love, to be in love with/pour out
ἔργνυμι
to confine
ἔργον
work
ἐρέω
to ask, enquire
ἔρχομαι
to come or go
ἐρω̂
I will say or speak
ἐρωτάω
to ask
ἐσθίω
to eat
ἔσσομαι
to be, to exist (fut)
ἐτάζω
to examine, test
ἔται
clansmen
ἑταίρα
a companion
ἑταιρέω
to keep company
ἕτερος
one of the
ἔτης
clansmen
ἔτι
yet, as yet, still
ἔτος
a year
εὐ̂
well
εὐήθης
good-hearted, open-hearted, simpleminded, guileless
εὐθέως
straight/righteous (adv)
εὐθής
Righteous
εὐθύς
straight
ἔχθρη
hatred, enmity
ἐχθρός
hated, hateful
ἔχω
to have or to hold
ζητέω
to seek, seek for
ἤ
or/exclamation to draw attention
ἡγέομαι
to go before, lead the way
ἤδη
by this time, before this, already
ἠ̂δος
delight, enjoyment, pleasure
ἥκω
to have come, be present, be here
ἡλικία
time of life, age
ἡμέρα
day
ἥμερος
tame, tamed, reclaimed
ἡμέτερος
our
ἠμί
I say
ἡμός
our
ἥσσων
less, weaker, less brave
ἡσυχία
stillness, rest, quiet
θάνατος
death
θανατόω
to put to death
θαυμάζω
to wonder, marvel, be astonied
θαυμαστός
wondrous, wonderful, marvellous
Θεόδοτος
given by the gods/Name?
Θεόφιλος
loved by the gods/name??
θόρυβος
a noise, uproar, clamour
θρασύτης
over-boldness, audacity
θύρα
a door
ἴδιος
one's own, pertaining to oneself
ἵημι
to set a going, put in motion
ἱκανός
becoming, befitting, sufficing
ἱκανόω
to make sufficient, qualify
ἱμάτιον
an outer garment, a cloak or mantle
ἵνα
in that place, there
καθιστάω
to set down, place
καθίστημι
to set down, place
καί
and
καιρός
due measure, proportion, fitness
καίτοι
and indeed, and further
κακάζω
cackle?
κάκη
wickedness, vice
κακός
bad
κακόω
to treat ill, maltreat, afflict, distress
κατά
down, downwards, with gen. or acc.
καταγελάω
to laugh at, jeer or mock at
κατάγνυμι
to break in pieces, shatter, shiver, crack
κατάγω
to lead down
καταλαμβάνω
to seize upon, lay hold of
κατάσσω
weaken, enervate
καταφεύγω
to flee for refuge
καταφρονέω
to think down upon
κατεάσσω
weaken, enervate
κατέχω
to hold fast
κατηγορέω
to speak against, to accuse
κεινόω
to empty out, drain
κενόω
to empty out, drain
κεφαλή
the head
κινδυνεύω
to be daring, to make a venture, take the risk, do a daring thing
κίνδυνος
a danger, risk, hazard, venture, enterprise
κναφει̂ον
a fuller's shop
κναφεύς
a fuller
κομίζω
to take care of, provide for
κόρη
a maiden, maid, damsel
Κόρινθος
Corinth
Κορώνεια
Coronēa, a city in Boeotia
κόσμιος
well-ordered, regular, moderate
κράζω
to croak
κράτιστος
strongest, mightiest
κτάομαι
to procure for oneself, to get, gain, acquire
κτέομαι
to procure for oneself, to get, gain, acquire
κωμάζω
to go about with a party of revellers, to revel, make merry
λαμβάνω
to take
Λάμπων
to give light, shine, beam, be bright, brilliant, radiant
λάπτω
to lap with the tongue
Λάχης
an allotted portion/name?
λέγειν̓
to say
λέγος
Lewd?
λέγω
lewd/say
λειτουργέω
to serve public offices at one's own cost
λειτουργία
a liturgy
λίθος
a stone
λόγος
the word or that by which the inward thought is expressed
λοιδορία
railing, abuse
Λυσίμαχος
ending strife
μάλιστα
very, exceedingly, especially
μα̂λλον
more, rather, better
μανία
madness, frenzy
μανιάω
to be mad, rave
μαρτυρέω
to be a witness, to bear witness, give evidence, bear testimony
μαρτύρομαι
to call to witness, attest, invoke
μάρτυρος
a witness (gen)
μάρτυς
a witness
μαχάω
wish to fight
μάχη
battle, fight, combat
μάχομαι
to fight
μέγας
big, great
μέθη
strong drink
μεθό
after that.
μεθύω
to be drunken with wine
μειράκιον
a boy, lad, stripling
μέλλω
to think of doing, intend to do, to be about to do
μέλος
a limb
μέλω
to be an object of care or thought
μέν
on the one hand, on the other hand
μετά
in the midst of, among with gen., dat., and acc.
μεταί
in the midst of, among with gen., dat., and acc./in the midst of, among, between/ in common with
μεταμέλει
it repents
μέτωπον
the space between the eyes, the brow, forehead
μή
not
μηδείς
and not one
μηνύω
to disclose what is secret, reveal, betray
μήτε
and not
μηχανάομαι
to prepare, make ready
μιμνήσκω
to remind, put
μισέω
to hate
μισθόω
to let out for hire, farm out, let
μνεία
remembrance, memory
Μόλων
Name
μόνος
alone, left alone, forsaken solitary
νεανίσκος
a youth
νομίζω
to hold or own as a custom or usage, to use customarily, practise
νόμιμος
conformable to custom, usage
νόμος
anything assigned, a usage, custom, law, ordinance
νύκτωρ
by night
νυ̂ν
now at this very time
ὁ
the, that
ὁδάω
to export and sell;
ὁδός
a way, path, track, road, highway/threshold
ὁδόω
to lead by the right way
οἰ̂δα
to know
ὀίζω
cry, lament
οἰκει̂ος
in or of the house, domestic
οἰκειόω
to make one's own
οἰκείω
to inhabit, occupy/domestic
οἰκέτης
a house-slave, menial
οἰκέω
to inhabit, occupy
οἰκία
a building, house, dwelling
οἰμάω
to swoop or pounce upon
οἴομαι
to suppose, think, deem, imagine
οἱ̂ος
such as, what sort or manner of nature, kind
οἴχομαι
to be gone, to have gone
ὀλίγος
few, little, scanty, small
ὄμνυμι
to swear
ὁπότε
when
ὅπου
in some places
ὅπως
as, in such manner as
ὁράω
To see
ὀργίζω
to make angry, provoke to anger, irritate
ὅρκος
the object by which one swears, the witness of an oath
ὁρκόω
to bind by oath
ὀρφανός
an orphan
ὅς
this, that;
ὅσος
quantus
ὅσπερ
the very man who, the very thing which
ὅστις
any one who, anything which
ὄστρακον
an earthen vessel
ὅταν
whenever
ὅτι
any one who, anything which/for what, wherefore/that
οὐ
not
οὑ̂
where
οὐδέ
but not
οὐδείς
and not one
οὐδέποτε
and not ever or nor ever, not even ever, never
οὐδός
a threshold/a way
οὐ̂ν
really, at all events
οὐσία
that which is one's own, one's substance, property
οὔτε
and not
οὑ̂τος
this
οὕτως
in this way or manner, so, thus
οὑτωσί
"strong οὕτως
παιδία
"
παιδιή
childish play, sport, game, pastime
παιδίον
a little or young child
παι̂ς
a child
πάλιν
back, backwards
πάνουργος
ready to do anything, wicked, knavish
πανου̂ργος
ready to do anything wicked, knavish, villanous
πανστρατιά
a levy of the whole army
παρά
from the side of, c. gen., beside, alongside of, c. dat., to the side of, motion alongside of, c. acc.
παραγίγνομαι
near, attend upon
παρακαλέω
to call to
παρανομέω
to transgress the law, act unlawfully
παρανομία
transgression of law, decency or order
παράνομος
acting contrary to law, lawless
παρασκευή
preparation
παραχρη̂μα
on the spot, forthwith, straightway
πάρειμι
to be by or present
παρέρχομαι
to go by, beside or past, to pass by, pass
παρέχω
to hold beside, hold in readiness, to furnish, provide, supply
πάροδος
a by-way, passage
παροινέω
to behave ill at wine, play drunken tricks
πα̂ς
all, the whole
πα̂σις
acquisition, possession
πάσχω
to receive an impression from without, to suffer
πατρίς
of one's fathers
πειράζω
to make proof or trial of
Πειραιεύς
Peiraeeus
πειράω
to attempt, endeavour, try
πεντήκοντα
fifty
περί
around, round about with gen., dat., and acc.
περιβόητος
noised abroad, much talked of, famous
περί-εἰ̂δον
???
περί-ἰδέω
to know well how (perf subjunc)
περιφανής
seen all round
πηρός
disabled in a limb, maimed
πίμπλημι
to fill full of
πίνω
to drink
πιστόν
to be trusted, believed/medicine
πιστός
to be trusted, believed/medicine
Πλαταϊκός
Name???
πλει̂στος
most, largest
πλείων
more, larger
πλέω
to sail, go by sea
πλησίος
near, close to
πόα
grass, herb
ποιέω
to make
ποιός
of a certain nature, kind or quality
ποιόω
to make/Pass., to be endowed with quality,
πολέμιος
of or belonging to war
πολέω
to go about, range over
πόλις
a city
πολίτης
a member of a city or state
πολλάκις
many times, often, oft
πολύς
many
πονηρία
a bad state or condition, badness
πονηρός
toilsome, painful, grievous
ποτέ
at some time or other, at some time
πότερος
whether of the two?
ποτή
flight
ποτόν
"drunk, fit for drinking/
ποτός
drunk, fit for drinking
πρα̂γμα
that which has been done, a deed, act
πράσσω
to pass over
πρέπω
to be clearly seen, to be conspicuous
πρέπων
to be clearly seen, to be conspicuous
πρίν
comparative
πρόγονος
a forefather, ancestor
προθυμέομαι
to be ready, willing, eager, zealous to do
προνοέω
to perceive before, foresee
πρόνοια
foresight, foreknowledge
πρός
motion from
προσήκω
to have arrived at
προσποιέω
to make over to
πρότερος
prae.
Πρώταρχος
first-beginning, primal/name???
πύθω
to make rot, to rot
πυνθάνομαι
to learn by hearsay or by inquiry
πώποτε
ever yet
πω̂ς
how? in what way or manner?
πως
in any way, at all, by any means
ῥᾴδιος
easy, ready, easy to make or do
ῥαίδιον
easy, ready, easy to make or do
ῥίπτω
to throw, cast, hurl
σεμνόν
revered, august, holy, awful
σεμνός
revered, august, holy, awful
Σι̂μος
flat-nose
σιμόω
to turn up the nose
Σίμων
Name/flat nose/to turn up the nose
σκέπτομαι
to look about, look carefully
σκοπάω
to look about one, spy from a high place or watchtower???
σκοπέω
to look at or after
στάδιον
a stade, =
στάδιος
standing firm
στρατεία
an expedition, campaign
στρατηγέω
to be general
στρατηγός
the leader or commander of an army, a general
συγγνώμη
acknowledgment, confession
σύγκειμαι
to lie together
συγκόπτω
to break up, cut up
συκοφαντέω
to accuse falsely, slander, calumniate
συλλέγω
to collect, gather
συμβόλαιον
a mark or sign to conclude from, a token
συμβόλαιος
of or concerning contracts
συμμαχέω
to be an ally, to be in alliance
συμφορά
an event, circumstance, chance, hap
συμφοράζω
bewail
συναρπάζω
to seize and carry clean away
σύνειμι
to be with, be joined or linked with/to go or come together, to assemble
συνεισπίπτω
to fall or be thrown into with
συνεξαμαρτάνω
to have part in a fault
συνθήκη
a composition
σύνοιδα
to share in knowledge, be cognisant of
συντρέχω
to run together so as to meet, to encounter
συντρίβω
to rub together
σφόδρα
very, very much, exceedingly, violently
σω̂μα
the body
σώφρων
of sound mind
ταξίαρχος
the commander of a squadron
τάχιστος
Quickest
ταχύς
quick, swift, fleet
τε
and
τέγος
a roof
τεκμήριον
a sure signs. or token
τέσσαρες
four
τεύχω
to make ready, make, build, work
τῃ̂
here, there
τηνικαυ̂τα
at that time, then
τηρέω
to watch over, protect, guard
τίθημι
to set, put, place
τιμάω
to pay honour to, hold in honour, to honour, revere, reverence
τιμέω
to pay honour to, hold in honour, to honour, revere, reverence
τιμωρέω
to help, aid, succour
τιμωρία
help, aid, assistance, succour
τις
any one, any thing, some one, some thing;
τίς
who? which?
τιτρώσκω
to wound
τοίνυν
therefore, accordingly
τοιου̂τος
such as this
τόλμα
courage, to undertake or venture
τολμάω
to undertake, take heart
τολμηρός
hardihood
τοσου̂τος
so large, so tall
τότε
at that time, then
τραυ̂μα
a wound, hurt
τρέπω
to turn or direct
τριακόσιοι
three hundred
τυγχάνω
to hit
τύπτω
to beat, strike, smite
τύχη
the good which man obtains
τῳ̂
therefore, in this wise, thereupon
ὑβρίζω
to wax wanton, run riot
ὕβρις
wantonness, wanton violence or insolence
ὑμός
your
ὑπέρ
over, above, w. gen, over, beyond, w. acc.
ὑπό
from under, by, c. gen. under, c. dat., towards c. acc.
ὕστερον
latter, last
ὕστερος
latter, last
ὑφή
a web
φαίνω
to bring to light, make to appear
φανερός
open to sight, visible, manifest, evident
φάσκω
to say, affirm, assert
φέρω
to bear
φεύγω
to flee, take flight, run away
φημί
to declare, make known
φθονέω
to bear ill-will or malice, bear a grudge, be envious or jealous
φιλονεικέω
to be fond of strife, engage in eager rivalry, be contentious
φιλονεικία
love of strife, eager rivalry, contentiousness, party-spirit
φιλονικέω
to be fond of strife, engage in eager rivalry, be contentious
φιλονικία
love of strife, eager rivalry, contentiousness, party-spirit
φίλος
loved, beloved, dear
φι̂λος
friendly/affection
φιλόω
make a friend of/become friends???
φοβέω
to put to flight
φοιτάζω
to go to and fro, up and down, to stalk???
φοιτάω
to go to and fro, up and down, to stalk
φοίτης
to go to and fro, up and down, to stalk
φρονέω
to think, to have understanding, to be sage, wise, prudent
φροντίζω
to think, consider, reflect, take thought, have a care, give heed
φυγή
flight
φύλαξ
a watcher, guard, sentinel
φυλάσσω
to keep watch and ward, keep guard
χάω
to throw or heap up/destroy
χειρόω
to bring into hand, to manage, master, subdue
χείρων
worse, meaner, inferior
χόω
to throw or heap up
χράω
to scrape, graze, wound slightly/attack/to furnish what is needful
χρή
it is fated, necessary
χρηστός
useful, good of its kind, serviceable
χρόνος
time
χρονόω
make temporal
ψευ̂δος
a falsehood, untruth, lie
ψεύδω
to cheat by lies, beguile
ψηφίζομαι
to count or reckon/decide by vote
ψηφίζω
to count or reckon
ὠ̂
O! oh!
ὠίζω
to sit on eggs, brood???
ὡς
thus, as, so that, since
ὥσπερ
just as if, even as
ὥστε
as, as being