Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/214

Click to flip

214 Cards in this Set

 • Front
 • Back
ἑτοιμάζω
prepare, make ready; get everything ready (Lk 9.52)
κλαίω (aor. ἔκλαυσα)
intrans. weep, cry; trans. weep for (Mt 2.18)
μνημεῖον , ου
n grave, tomb; monument (Lk 11.47)
ἐπιτίθημι (3 pl. ἐπιτιθέασιν , impv. ἐπιτίθει ; impf. 3 pl. ἐπετίθεσαν ; fut. ἐπιθήσω ; aor. ἐπέθηκα , ιμπ. ἐπίθες , subj. ἐπιθῶ , inf. ἐπιθεῖναι , ptc. ἐπιθείς ; fut. midd. ἐπιθήσομαι ; aor. midd. ἐπεθέμην)
lay or put on; place, put; add (Re 22.18a); ἐ. ὄνομα surname (Mk 3.16, 17); ἐ. πληγάς beat (Lk 10.30; Ac 16.23); midd. give, put on board (Ac 28.10); attack (Ac 18.10)
ἱκανός , ή , όν
worthy, fit; sufficient, able ( ἱκανόν ἐστιν it is enough! Lk 22.38; τὸ ἱ. ποιῶ satisfy Mk 15.15; τὸ ἱ. security, peace bond Ac 17.9); large, great, much, pl. many or some ( ἐν λόγοις ἱ. at some length Lk 23.9; ἀπὸ ἱ. ἐτῶν for many years Ro 15.23); long, considerable ( ἐφ ἱ. for a long while Ac 20.11)
πράσσω (pf. πέπραχα ; pf. pass. πέπραγμαι)
trans. do, practice; collect (of taxes or interest); π. τὰ ἴδια mind one's own business (1 Th 4.11); intrans. act, do; get along (Eph 6.21)
ἄρχων , οντος m
ruler; official, authority; judge (Lk 12.58); ἄ. τῶν Ἰουδαίων member of the Sanhedrin (Jn 3.1)
ἀγρός , οῦ m
field; farm; country side
μάρτυς , μάρτυρος dat. pl. μάρτυσιν m
witness; martyr
ὑποστρέφω
return, turn back; go home; ὑ. ἐκ turn from, abandon (2 Pe 2.21)
ἅπας , ασα , αν (alternative form of πᾶς)
all; whole; pl. everyone, everything
βλασφημέω
speak against God, blaspheme; speak against, slander, insult
δείκνυμι (fut. δείξω ; aor. ἔδειξα , impv. δεῖξον ; aor. pass. ptc. δειχθείς)
show, point out; reveal, explain; prove
ποῖος , α , ον
interrog. pro. what, which; what kind of
δυνατός , ή , όν
possible; strong; powerful; able, capable of; influential, leading (Ac 25.5; 1 Cor 1.26); person of strong faith or conscience (Ro 15.1); well versed (Ac 18.21); ὁ δ. the Mighty God (Lk 1.49)
ἥλιος , ου m
the sun
ἐλπίζω (fut. ἐλπιῶ ; aor. ἤλπισα ; pf. ἤλπικα)
hope, hope for; hope in; expect
πλῆθος , ους n
crowd; quantity, number; people, population; congregation; assembly
πλήν (1)
conj. but, yet, nevertheless, however ( πλὴν ὅτι except that, only that Ac 20.23; Php 1.18); (2) prep. with gen. except, but, besides
σκότος , ους n
darkness; sin, evil
φαίνω (aor. subj. 3 sg. φάνῃ ; fut. midd. 3 sg. φανεῖται ; aor. pass. ἐφάνην , subj. φανῶ ; fut. pass. φανήσομαι)
shine, give light (midd. Php 2.15); midd. and pass. appear, be seen, be or become visible, be revealed (be revealed as Ro 7.13; ἁμαρτωλὸς ποῦ φανεῖται what will become of the sinner? 1 Pe 4.18); appear to be something, put on an appearance; seem, appear ( τί ὑμῖν φαίνεται what is your decision? Mk 14.64)
συνέρχομαι (aor. συνῆλθον , inf. συνελθεῖν ; pf. συνελήλυθα)
come together, gather; assemble, meet; come or go with, accompany, be with; be married, have marital relationships (Mt 1.18)
ἐπιτιμάω
command, order, give a command; rebuke; scold; ἐ. αὐτῷ perhaps show him his fault (Lk 17.3)
Καῖσαρ , ος m
Caesar, emperor (of Rome)
φίλος , ου m and φίλη , ης f
friend; friendly (Ac 19.31)
θυγάτηρ , τρός f
daughter; any female descendant; female inhabitant, woman; θ. Σιών Zion, Jerusalem
ἐνδύω
dress, clothe; midd. put on, wear
κρίμα , τος n
judgment; decision, verdict; condemnation, punishment; lawsuit ( 1 Cor 6.7); power or authority to judge (Re 20.4)
κώμη , ης f
village, small town
σταυρός , οῦ m
cross
γέ
enclitic particle adding emphasis to the word with which it is associated
ἐγώ
1 pers. pro. ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με) I, me; pl. ἡμεις , ἡμῶν , ἡμῖν , ἡμᾶς we, us
οὔπω
adv. not yet ( οὐδεὶς οὔπω no one ever before)
στρατιώτης , ου m
soldier
συνίημι and συνίω (3 pl. συνιᾶσιν and συνίουσιν , inf. συνιέναι , ptc. συνιείς and συνίων , subj. 3 pl. συνιῶσιν ; fut. συνήσω ; aor. συνῆκα , subj. 2 pl. συνῆτε , 3 pl. συνῶσιν , impv. 2 pl. σύνετε)
understand, comprehend, perceive, have insight into
ἀναιρέω (fut. ἀνελῶ , 3 sg. ἀνελεῖ ; aor. ἀνεῖλα , subj. ἀνέλω , inf. ἀνελεῖν , opt. 3 sg. ἀνέλοι ; aor. pass. ἀνῃρέθην)
do away with, kill, destroy; condemn to death (Ac 26.10) ; annul, abolish (He 10.9); midd. adopt (Ac 7.21)
κεῖμαι
lie, be laid; be, exist; stand, be standing; be destined or appointed; store up (Lk 12.19)
νοῦς , νοός , νοΐ , νοῦν m
mind, thought, reason; attitude, intention, purpose; understanding, discernment
κατηγορέω
accuse, bring charges against (someone)
κωλύω
hinder, prevent, stop; forbid; withhold, keep back
μιμνῄσκομαι (aor. ἐμνήσθην , impv. μνήσθητι ; fut. μνησθήσομαι ; pf. μέμνημαι)
remember, keep in mind, call to mind; be concerned about; be remembered (Ac 10.31; Re 16.19)
περιβάλλω (fut. περιβαλῶ ; aor. περιέβαλον ; aor. midd. impv. περιβαλοῦ ; pf. pass. περιβέβλημαι)
put on, clothe, dress
ἐκλεκτός , ή , όν
chosen, elect; perhaps choice, select (1 Pe 2.6)
θεάομαι
see, look at; notice, observe; visit (Ro 15.24)
κοιλία , ας f
stomach, belly ( ἐκ τῆς κ. αὐτοῦ from within him Jn 7.38); womb ( εκ κ. from birth); appetite, bodily desires (Ro 16.18; Php 3.19)
μετάνοια , ας f
repentance, change of heart, turning from one's sins, change of way
ἐφίστημι (aor. ἐφέστην , subj. ἐπιστῶ , impv. ἐπίστηθι , ptc. ἐπιστάς ; pf. ἐφέστηκα , ptc. ἐφεστώς)
used in pres. and aor. come up, to or before, approach; stand by or near; appear; attach (Ac 17.5); perhaps be insistent or be busy at one's job (2 Tm 4.2); used in pf. stand by, be present; be imminent (of death); set in (of rain)
στρέφω (aor. pass. ἐστράφην , ptc. στραφείς)
intrans. (mostly in pass.) turn, turn around ( ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω she turned around Jn 20.14); change inwardly (Mt 18.3); turn away (Ac 7.42); trans. turn, offer (Mt 5.39); turn, change (Re 11.6); return, give back (Mt 27.3)
ὡσεί
like, as; about, approximately
ἑκατοντάρχης , ου and ἑκγτόνταρχος , ου m
centurion, officer (of the Roman army)
ἰχθύς , ύος m
fish
ξύλον , ου n
wood, tree; club; cross; stocks (Ac 16.24)
τρέχω (aor. ἔδραμον , ptc. δραμών)
run; exert oneself, make an effort; speed on, make progress ( τ. καλῶς make good progress, do well Ga 5.7); rush (into battle)
interjection O! (used both in address and emotion)
ἀπέχω
trans. receive in full; have back (Phm 15); intrans. be distant; midd. abstain from, avoid, keep free (from something); impers. perhaps = it is enough or the account is settled (Mk 14.41)
ἐπαίρω (aor. ἐπῆρα , inf. ἐπᾶραι , ptc. ἐπάρας ; aor. pass. ἐπήρθην)
raise, lift up; hoist (sails); midd. rise up in opposition (2 Cor 10.5); put on airs, act haughtily (2 Cor 11.20)
ἐπιλαμβάνομαι (aor. ἐπελαβόμην)
take, take hold of; seize, catch; arrest (Ac 21.33); help, be concerned about or assume the nature of (He 2.16)
παρατίθημι (fut. παραθήσω ; aor. παρέθηκα , inf. παραθεῖναι ; aor. midd. παρεθέμην , impv. παράθου)
place or put before; give, distribute; midd. commit, entrust; point out, prove (Ac 17.3)
ἄφεσις , εως f
forgiveness, cancellation (of sins); release (of prisoners)
ἐξίστημι and ἐξιστάνω (aor. ἐξέστην and ἐξέστησα ; pf. inf. ἐξεστακέναι ; impf. midd. ἐξιστάμην)
intrans. be amazed or surprised; be out of one's mind; trans. amaze, surprise
ταράσσω (pf. pass. τετάραγμαι , 3 sg. τετάρακται ; aor. pass. ἐταράχθην , subj. ταραχθῶ)
trouble, disturb, upset; terrify, frighten; stir up (of water)
ἀνακρίνω (aor. pass. ἀνεκρίθην)
question, examine (study of Scripture Ac 17.11); judge, evaluate; sit in judgment on, call to account
ἀπάγω (aor. ἀπήγαγον ; aor. pass. inf. ἀπαχθῆναι)
trans. lead away by force; lead; bring before; lead astray (1 Cor 12.2); put to death (Ac 12.19); intrans. lead (of a road)
γνωστός , ή , όν
known; acquaintance, friend; what can be known (Ro 1.19); notable, extraordinary (Ac 4.16)
διαλογισμός , οῦ m
thought, opinion, motive ( κριταὶ δ. πονηρῶν perhaps persons who make judgments based on evil motives Jas 2.4); reasoning; doubt, question; argument, dispute
ἕκτος , η , ον
sixth
κλάω
break (only of bread in the NT; often of a ceremonial or religious act at the beginning of a meal)
μακρόθεν
adv. far off, at a distance; ἀπὸ μακρόθεν at a distance, from a distance, in the distance
μύρον , ου n
ointment, perfume, oil
προσδέχομαι
wait for, expect; receive, welcome; accept, hold (Ac 24.15)
ἐμπαίζω (aor. ἐνέπαιξα ; aor. pass. ἐνεπαίχθην)
ridicule, make fun of; trick, deceive
παιδεύω
instruct, train, teach; discipline, correct; whip, scourge, beat
τύπτω
beat, hit, strike; wound, injure (of conscience)
Βηθανία , ας f
Bethany (2 C-6)
βουλή , ῆς f
purpose, intention; plan, decision ( τίθημι β. advise, be in favor of Ac 27.12)
ἐξάγω (aor. ἐξήγαγον)
lead or bring out
λίαν
adv. exceedingly, greatly, very much; very, quite; λ. ἐκ περισσοῦ utterly, completely (Mk 6.51)
Μαγδαληνή , ῆς f
woman of Magdala
Βαραββᾶς , ᾶ m
Barabbas
Γαλιλαῖος , α , ον
Galilean
διαμερίζω
divide; distribute, divide among; δ. γλῶσσαι ὡσεὶ πυρός like tongues of fire spreading out (Ac 2.3)
ἐξουθενέω
despise, treat with contempt; look down on, count as nothing; reject
ἐξουδενέω
treat with contempt, despise; reject
καίω (pf. pass. κέκαυμαι ; fut. pass. καυθήσομαι and καυθήσωμαι)
light, keep burning (pass. be lit, burn); burn, burn up
κλῆρος , ου m
lot (of something thrown or drawn to reach a decision); share, part, place; someone given to another's care (1 Pe 5.3)
σχίζω
split, tear, separate; divide, disunite (Ac 14.4; 23.7)
ἀναφέρω (aor. ἀνήνεγκον , inf. ἀνενέγκαι and ἀνενεγκεῖν)
offer (of sacrifice); lead or take up; bear the burden of; take away
ἀπολαμβάνω (fut. ἀπολήμψομαι ; aor. ἀπέλαβον)
receive; get back, recover; midd. take aside (Mk 7.33)
ἔνατος , η , ον
ninth
ὄντως
adv. really, certainly, indeed; real (used as attributive adj.)
συζητέω
argue; discuss; question
ἀποστρέφω (aor. pass. ἀπεστράφην)
turn away; remove, banish; put back; mislead (perhaps incite to revolt Lk 23.14); midd. (and aor. pass.) turn away from, refuse, reject, desert
ἑξήκοντα
sixty
ἐπιδίδωμι (impf. 3 sg. ἐπεδίδου ; fut. ἐπιδώσω ; aor. ἐπέδωκα , ptc. ἐπιδούς , subj. 3 sg. ἐπιδῷ; αορ. πασς. ἐφεδόθην)
give, hand; deliver (letters); give way (to wind) or give up (Ac 27.15)
καθαιρέω (fut. καθελῶ ; aor. καθεῖλον , ptc. καθελών)
take down; pull down, destroy, overthrow; pass. be brought down from, suffer the loss of (Ac 19.27)
λαμπρός , ά , όν
bright, shining; fine, splendid; clear, transparent
λαμπρῶς
adv. splendidly
στάσις , εως f
dispute, argument, discord; riot; revolt, rebellion; standing, existence (He 9.8)
τρέφω (aor. ἔθρεψα ; pf. pass. τέθραμμαι)
feed, provide with food; nourish, sustain, support; nurse (at the breast); bring up (children)
φόνος , ου m
murder, killing
ἀπιστέω
fail or refuse to believe; prove or be unfaithful
διανοίγω (aor. pass. διηνοίχθην)
open (cf. μήτρα Lk 2.23); explain (Ac 17.3)
ἐνθάδε
adv. here, to this place; here, in this place
ἐσθής , ῆτος f
clothing, apparel
καλύπτω
cover, hide
κόπτω
cut; midd. mourn, wail, lament
μνῆμα , τος n
grave, tomb
ξηρός , ά , όν
dry ( ἡ ξηρά land Mt 23.15); withered, paralyzed
στράτευμα , τος n
troops, soldiers; army
συγκαλέω
call together, summon; midd. call to oneself, summon
συμβαίνω (aor. συνέβην ptc. συμβάς ; pf. συμβέβηκἀ)
happen, come about
διαστρέφω (pf. pass. διέστραμμαι)
pervert, distort (pf. pass. ptc. depraved, crooked, wrong); divert, turn away; mislead, lead astray
ἐπίκειμαι
lie on or upon; crowd, press hard; be urgent, insist; be in force, be imposed (of regulations)
κλίνω (pf. κέκλικα)
trans. lay; bow; rout, put to flight (He 11.34); intrans. wear away, draw to a close
κρεμάννυμι (midd. κρέμαμαι ; aor. ptc. κρεμάσας ; aor. pass. ptc. κρεμασθείς)
trans. hang; intrans. (midd.) hang; depend (Mt 22.40)
ὄπισθεν
(1) adv. behind, from behind; on the back, outside (Re 5.1); (2) prep. with gen. behind; after (Mt 15.23)
προσφωνέω
call to, address; call (someone) to oneself
ψαλμός , οῦ m
psalm (of the OT); hymn of praise, hymn
ἀνόητος , ον
foolish; ignorant
ἀπορέω
be at a loss, be uncertain, be disturbed
διερμηνεύω
interpret, explain; translate (Ac 9.36)
ἕνδεκα
eleven
ἐξηγέομαι
tell, relate, explain, report; make known, reveal (Jn 1.18)
ἔχθρα , ας f
hostility, ill will, hatred
καταπέτασμα , τος n
curtain
Κυρηναῖος , ου m
a Cyrenian
Ναζαρηνός , οῦ m
inhabitant of Nazareth, Nazarene
ὄξος , ους n
sour wine
παρασκευή , ῆς f
day of preparation (before a sacred day)
πρᾶξις , εως f
what one does, deed, action, practice; function (of body parts); magical practice (Ac 19.18)
σινδών , όνος f
linen cloth (used for clothing or burial)
στάδιος
see στάδιοι
στάδιον
see στάδιοι
ὕψος , ους n
height; heaven; high position (Jas 1.9)
αἴτιος , ου m
cause, source
αἴτιον , ου n
guilt; cause, reason ( αἴ. θανάτου deserving the death penalty Lk 23.22)
ἀνακράζω
cry out, shout
ἀναπέμπω
send; send back; send up
δικαίως
adv. justly, uprightly ( γίνομαι δ. live uprightly 1 Th 2.10); ἐκνήφω δ. come to one's senses (1 Cor 15.34)
δίκαιος , α , ον
conforming to the standard, will, or character of God; upright, righteous, good; just, right; proper; in a right relationship with God; fair, honest; innocent
ἔμφοβος , ον
full of fear, terrified, afraid
ἐναντίον
prep. with gen. in the judgment of; before; ἐ. τοῦ λαοῦ in public (Lk 20.26)
τοὐναντίον (τὸ ἐναντίον)
on the contrary, rather
ἐναντίος , α , ον
against, contrary, opposed; hostile (1 Th 2.15); ἐξ ἐ. opposite (Mk 15.39); ὁ ἐξ ἐ. enemy (Tt 2.8)
ἐπιγραφή , ῆς f
inscription (on a coin); superscription (on the cross)
ἡσυχάζω
be silent or quiet; cease, rest; live a quiet life (1 Th 4.11)
κατακλίνω (aor. pass. κατεκλίθην)
cause to sit down; pass. sit down, sit (lit. recline) at table, dine
ὀθόνιον , ου n
linen cloth, wrapping
παρακύπτω
look into; stoop, bend over
στεῖρα , ας f
a woman incapable of having children
στῆθος , ους n
chest, breast
φόρος , ου m
tax, tribute
ἀποκυλίω
roll away
ἀριστερός , α , v όν
left (opposite right); left hand (Mt 6.3); ὅπλον ἀ. weapon. to defend oneself (2 Cor 6.7)
ἄρωμα , τος n
aromatic spice or oil
ἄτοπος , ον
improper, wrong, evil; harmful, unusual (Ac 28.6)
βαθύς , εῖα , ύ
deep ( τὰ β. the deep secrets Re 2.24); ὄρθρου βαθέως at early dawn (Lk 24.1)
ἐκλείπω (aor. subj. ἐκλίπω)
fail, give out; cease, end; leave, leave behind (Ac 18.19)
ἐπιφωνέω
shout, cry out
θρηνέω
intrans. mourn, weep; trans. mourn or weep for
κακοῦργος , ου m
criminal
κρανίον , ου n
skull
ὁμιλέω
talk, converse
ὀπτασία , ας f
vision
ὀστέον , ου and ὀστοῦν , οῦ n
bone
πόρρω
adv. far away, far
συμπορεύομαι
go or walk along with; ς. πρός flock to or gather around (Mk 10.1)
ψηλαφάω (aor. opt. 3 sg. ψηλαφήσειεν , 3 pl. -σειαν , -σαιεν , -σαισαν)
touch, feel (pass. ptc. able to be touched He 12.18); feel around for (Ac 17.27)
αἴτημα , τος n
request; demand
βραδύς , εῖα , ύ
slow
διΐστημι (aor. διέστην , ptc. διαστάς and διαστήσας)
part; pass (of time); sail farther on (Ac 27.28)
ἐκπνέω (aor. ἐξέμευσα)
die
ἐντυλίσσω
wrap in; fold or roll up
ἑσπέρα , ας f
evening
κατισχύω
have strength; overcome, overpower (Mt 16.18); win, prevail (Lk 23.23)
λυτρόομαι
redeem, set free, liberate
λυτρόω
see λυτρόομαι
μαστός , οῦ m
breast; chest
ὄρθρος , ου m
early morning (cf. βαθύς Lk 24.1; ὑπὸ τὸν ὄρθρον at daybreak Ac 5.21)
παράδεισος , ου m
paradise
συνακολουθέω
follow, accompany; follow as a disciple
ἀνασείω
incite, stir up
ἀστράπτω
flash; dazzle
βουλευτής , οῦ m
council member (of the Sanhedrin)
βουνός , οῦ m
hill
ἐκμυκτηρίζω
make fun of, ridicule
ἐπιφώσκω
dawn, draw near, begin ( τῇ ἐ. εἰς μίαν σαββάτων as the first day of the week was dawning Mt 28.1)
εὐτόνως
adv. vehemently, vigorously
κατακολουθέω
follow, accompany
κλάσις , εως f
breaking (of bread)
παραβιάζομαι
urge; persuade
παροικέω
live in; make a temporary home, live as a stranger
προϋπάρχω
be or exist previously
πτοέομαι
be terrified or startled
πτοέω
see πτοέομαι
σκυθρωπός , ή , όν
sad, gloomy
ἀθροίζω
gather together
ἀντιβάλλω
exchange; ἀ. λόγους discuss, converse
ἄφαντος , ον
invisible ( ἄ. ἐγένετο he disappeared Lk 24.31)
βρώσιμος , ον
eatable ( ἔχετέ τι β. do you have anything to eat? Lk 23.41)
ἐπικρίνω
decide, pass sentence
ἐπισχύω
insist, be urgent
θεωρία , ας f
sight (of something seen), spectacle
Κλεοπᾶς , ᾶ m
Cleopas (Lk 24.18)
λαξευτός , ή , όν
cut out in the rock
λῆρος , ου m
nonsense, empty talk
ὀπτός , ή , όν
broiled, baked
ὀρθρινός , ή , όν
early in the morning
παμπληθεί
adv. together, one and all
προσποιέομαι
act as if, give the impression that
προσποιέω
see προσποιέομαι
συγκατατίθεμαι (pf. ptc. συγκατατεθειμένος)
agree with, consent to
συμπαραγίνομαι (aor. ptc. συμπαραγενόμενος)
assemble, come together
ὑγρός , ά , όν
green (of wood)