Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/28

Click to flip

28 Cards in this Set

 • Front
 • Back
I need to rent a car.
Kuruma o kariru hitsuyou ga arimasu.
My brother in law needs to go to Tokyo.
Giri no kyoudai wa Toukyou ni iku hitsuyou ga arimasu.
Her sister in law needs to eat more.
Kanojo no giri no shimai wa motto ouku taberu hitsuyou ga arimasu.
His brother in law needs to buy something.
Kare no giri no kyoudai wa nanika o kau hitsuyou ga arimasu.
I need to sell some things next month.
Raigetsu ikuraka no mono o uru hitsuyou ga arimasu.
We need to leave in a few minutes.
Watashitachi wa suu fun de shuppatsu suru hitsuyou ga arimasu.
within
no uchi ni
Mr. Suzuki needs to arrive within an hour.
Suzuki san wa ichi ji kan no uchi ni tsuku hitsuyou ga arimasu.
I need to finish by ten pm.
Juu ji made ni owaru hitsuyou ga arimasu.
Mrs. Yamasaki needs to do the housework.
Yamasaki san wa kaji o suru hitsuyou ga arimasu.
I need to fix the trailer.
Toreeraa o naosu hitsuyou ga arimasu.
My older sister needs to return this package.
Ane wa kono kozutsumi o kaesu hitsuyou ga arimasu.
My grandfather needs to get a credit card.
Sofu wa kurejitto kaado eru hitsuyou ga arimasu.
My aunt needs to bring more money.
Oba wa motto okane o motte kuru hitsuyou ga arimasu.
The policeman needs to take more photographs.
Keisatsu kan wa motto shashin o toru hitsuyou ga arimasu.
I need to buy a car.
Kuruma o kau hitsuyou ga arimasu.
I don't need to buy anything.
Nani mo kau hitsuyou ga arimasen.
He needs to buy a new desk.
Kare wa atarashii tsukue o kau hitsuyou ga arimashita.
He didn't need to buy a new computer.
Atarashii konpyuutaa o kau hitsuyou ga arimasen deshita.
Don't you need to buy a wallet?
Saifu o kau hitsuyou ga arimasen ka.
I need to talk to the manager.
Watashi wa maneejaa to hanasu hitsuyou ga arimasu.
I needed to talk about my problem.
Watashi no mondai no koto o hanasu hitsuyou ga arimashita.
I don't need to talk to the teacher.
Sensei to hanasu hitsuyou ga arimasen.
I didn't need to talk to anyone.
Watashi wa dare to mo hanasu hitsuyou ga arimasen deshita.
You need to write a letter to your parents soon.
Anata wa sugu ryoushin ni tegami o kaku hitsuyou ga arimasu.
I didn't need to lend my niece any money.
Watashi no mei ni okane o kasu hitsuyou ga arimasen deshita.
He didn't need to buy that television.
Kare wa sono terebi o kau hitsuyou ga arimasen deshita.
He didn't need to buy that television.
Kare wa sono terebi o kau hitsuyou ga arimasen deshita.