Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/32

Click to flip

32 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Wherer is the dog?
Inu wa doko desu ka.
He is outside.
Kare wa soto desu.
I put him outside an hour ago.
Ichi jikan mae ni kare o soto ni dashimashita.
interior/inside
naka
There is something inside.
Naka ni nanika ga arimasu.
They want to stay here until tomorrow.
Karera wa ashita made koko ni itai desu.
I'm on vacation.
Watashi wa kyuukachuu desu.
I work every day.
Mainichi shigoto o shimasu.
this week
konshuu
the end of this week
konshuu no owari
He has to work until the end of the week.
Kare wa konshuu no owari made ni shigoto o shinakereba naranai desu.
We want to spend this week at home.
Watashitachi wa ie de konshuu o sugoshitai desu. (sugosu = pass
Then we're going to spend the weekend at my parents' home.
Soshite ryoushin no ie de shuumatsu o sugoshimasu.
The countryside is about 20 kilometers from town.
Inaka wa machi kara nijuu kiro gurai desu.
What is this called?
Kore wa nan to iimasu ka. (iu)
What is your address.
Anato no juusho wa nan desu ka.
Does this bus go towards the beach?
Kono basu wa biichi no hou ni ikimasu ka.
No it goes across town (to the town's other side).
Iie; machi no mukou ni ikimasu.
He is late again.
Kare wa mata osoi desu.
That's impossible.
Sore wa muri desu.
Is that your real name?
Sore wa anato no hontou no name desu ka.
Is this genuine?
Kore wa hommono desu ka.
Do you know that place?
Sono basho o shitteimasu ka.
Excuse me; I think that's my seat.
Sumimasen, sore wa watashi no seki da to omoimasu.
There's my seat.
Asoko wa watashi no seki desu.
Is this seat taken (useable)?
Kono seki o tsukaemasu ka.
There was a fire at the hospital.
Byouin de kaji ga arimashita.
I am a businessman.
Watashi wa bijinesu man desu.
What business are you in?
Donna shokugyou o shiteimasu ka?
I would like to do business with you.
Watashi wa anato to issho ni bijinesu o shitai desu.
I would like to speak to the owner.
Watashi wa oonaa to issho ni hanashi ga shitai desu.
what/how
dou