Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/29

Click to flip

29 Cards in this Set

 • Front
 • Back
to drive/do vehicle operation
unten suru
My older sister drives a car.
Watashi no ane wa kuruma o unten shimasu.
Mr. Yamada is driving my car.
Yamada san wa watashi no kurumu o untenshiteimasu.
She can drive.
Kanojo wa unten suru koto ga dekimasu.
a way/a method/a means
shikata
Do you know how to drive?
Anata wa unten no shikata o shitteimasu ka.
Yes; I drove my parents' car last week.
Hai; senshuu ryoushin no kuruma o unten shimashita.
Yesterday I drove to the school.
Kinou gakko made unten shimashita.
But now the motor doesn't work.
Dakedo ima moutaa ga ugokimasen.
You need some gasoline.
Gasorin ga hitsuyou desu.
I need some oil too.
Oiru mo histuyou desu.
Check the oil; please.
Oiru o shirabete kudasai.
Is there a service station nearby?
Chikaku ni gasorin sutando ga arimasu ka.
It's somewhere near here.
Kono atari ni arimasu.
I want to change this tire.
Watashi wa kono taiya o kaetai desu.
20 liters of gasoline; please.
Gasorin o nijuu litoru kudasai.
The tank is full to the top.
Mantan desu.
Fill up the tank; please.
Mantan ni shite kudasai.
unleaded
muen gasorin
diesel
diizeru
premium gasoline
suupaa; haioku
regular gasoline
regyuraa
puncture/blowout/flat tire
panku
I have a flat tire
Panku shimashita.
I want to check the tire pressure.
Taiya no kuukiatsu o shirabetai desu.
I can't start the motor.
Watashi wa moutaa o sutaato dekimasen.
to charge (a battery)
juuden shimasu
Charge the battery, please.
Bateri o juuden shite kudasai.
no good/bad
dame