Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/36

Click to flip

36 Cards in this Set

 • Front
 • Back
He is tall.
Kare wa sei ga takai desu.
John is short.
Jon san wa sei ga hikui desu.
That's a very high(tall) building.
Sore wa totemo takai biru desu.
Its' a short distance from here.
Sore wa koko kara sugu desu.
Turn on the light, please.
Denki o tsukete kudasai.
Turn off the light, please.
Denki o keshite kudasai.
Anyone can buy a car.
Daredemo kuruma o kaemasu.
One can't go.
Ikemasen.
One can't go.
Ikemasen.
One can't go there.
Soko ni ikemasen.
Do you go there often.
Soko ni yoku ikimasu ka.
No, never.
Iie, shita koto ga arimasen.
He is going there right away.
Kare wa sugu soko ni ikimasu.
They are going together.
Karera wa issho ni ikimasu.
to think about
kangaeru
I need to think (awhile).
Kangaeru jikan ga hitsuyou desu.
I need to think about it.
Sore ni tsuite kangaeru jikan ga hitsuyou desu.
Is this correct?
Kore wa tadashii desu ka.
This is not correct.
Kore wa tadashiku nai desu.
You are right.
Anata wa tadashii desu.
He is wrong.
Kare wa machigattemasu.
It's the right address.
Sore wa tadashii juusho desu.
This is not the right road.
Kono michi wa tadashiku arimasen.
This is the wrong road.
Kono michi wa machigattemasu.
Whose glass is this.
Kore wa dare no gurasu desu ka.
to look like/resemble
niru
It looks like this but is bigger.
Kore wa nitemasu ga motto ookii desu.
Look at him.
Kare o mite kudasai.
That over there is an old building.
Are wa furui tatemono desu.
She is an old woman.
Kanojo wa roujo desu.
He is an old man.
Kare wa roujin desu.
She is a young lady.
Kanojo wa wakai josei desu.
That's my new car.
Sore wa watashi no shinsha desu.
Have you seen my new truck.
Watashi no atarashii torakku o mimashita ka.
They bought some new clothes.
Karera wa ikutsuka atarashii youfuku o kaimashita.
They bought some new clothes.
Karera wa ikutsuka atarashii youfuku o kaimashita.