Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/332

Click to flip

332 Cards in this Set

 • Front
 • Back
only have
只有 zhǐyǒu
this book
这本书 zhè běn shū
very beginning
一开始 yī kāishǐ
star sign
属 shǔ
opppisite
相反 xiāngfǎn
originally
本来 běnlái
business
生意 shēngyi
very useful
很有用 hěnyǒu yòng
end of april
四月底 sìyuè dǐ
investigate/check
检查 jiǎnchá
confusion
混淆 hùnxiáo
punctinality
准时 zhǔnshí
mood
心情 xīnqíng
to be doing VERB
正在 VERB zhèngzài VERB
ATTEND
参加 cānjiā
period of time
锻 duàn
havent prepared
没有准备 méiyǒu zhǔnbèi
god
上帝 shàngdì
acquisition
收获 shōuhuò
bbq
烤肉 kǎoròu
sweden
瑞典 ruìdiǎn
brazil
巴西 bāxī
the day before
前一天 qiányītiān
single
单身 dānshēn
cereal
麦片 màipiàn
outdoors
户外 hùwài
etc etc
等等=什么的 děngděng = shénme de
garlic
蒜 suàn
monosodium glutamate
味精 wèijīng
good to watch?
好看吗? hǎokàn ma?
sound
响 xiǎng
hometown
家乡 jiāxiāng
ban to smoke
禁止吸烟 jìnzhǐ xīyān
mw tape
盒 hé
mw cd
张 zhāng
experience
经历 jīnglì
economics
经济 jīngjì
example
例子 lìzi
street
街 jiē
stroll around (cant use in front of noun)
转转 zhuǎn zhuǎn
baseball
打棒球 dǎ bàngqiú
golf
大高尔夫球 dà gāoěrfūqiú
common
普遍 pǔbiàn
bill
买单 mǎidān
menu
菜单 càidān
waiter
服务员 fúwùyuán
please give us knife/fork
请给我们刀叉 qǐng gěi wǒmen dāochā
knife
刀子 dāozi
fork
叉子 chāzi
please recommend something
请你推荐一下 qǐng nǐ tuījiànyīxià
for trips
趟 tāng
need
需要 xūyào
singer
歌手 gēshǒu
homesick
想家 xiǎngjiā
understand
了解 liǎojiě
take care of/attend to
照顾 zhàogu
olympiccs
奥运会 àoyùnhuì
winter vacation
放寒假 fàng hánjià
summer vacation
放暑假 fàng shǔjià
can understand
听得懂 tīng de dǒng
cant understand
听不懂 tīngbùdǒng
BRAG
吹牛 chuīniú
clear change to cloudy
晴转多云 qíng zhuǎn duōyún
noisy
吵 chāo
spent all money
花完 huāwán
depends on situation
看情况 kàn qíngkuàng
pay money'
付钱 fùqián
highest temp
最高温度 zuìgāo wēndù
lowest temp
最低温度 zuìdī wēndù
make/wrap
包 bāo
MW bag/sack
袋 dài
fast/quickly
速 sù
to freeze
冻 dòng
myself
自己 zìjǐ
but/however
可 kě
wet
湿 shī
to believe
信 xìn
interjection
哎呀 āiyā
cup
杯子 bēizi
introduce a passive voice
叫 jiào
broken
打碎 dǎsuì
plenty of
有的是 yǒudeshì
bell/phone bell
铃 líng
to ring
响 xiǎng
to answer
接 jiē
to teach
教 jiāo
wrapper
皮 pí
stuffing
馅儿 xianr4
middle
中间 zhōngjiān
don’t
不要 bùyào
side/edge
边 biān
close
合 hé
make with thumb and finger
捏 niē
tight/close
紧 jǐn
to boil
著 zhǔ
broken/damage
颇 pō
to boil
水开了 shuǐ kāile
put in
进去 jìnqù
to float
漂 piāo
to come up
上来 shànglái
cooked
熟 shóu
french
法语 fǎyǔ
tea leaves
茶叶 cháyè
to believe
相信 xiāngxìn
same
一样 yíyàng
is going to
快。。。了 kuài。 。 。 le
hard working study
用功 yònggōng
base/foundation
基础 jīchǔ
have to
只好 zhǐhǎo
deligent
努力 nǔlì
is going to
快要。。。了 kuài yào。 。 。 le
have a holiday
放假 fàngjià
holiday
假期 jiàqī
travel
旅行 lǚxíng
decide
决定 juédìng
possibly/may
可能 kěnéng
start off
出发 chūfā
think over
考虑 kǎolǜ
letter
信 xìn
christmas
圣诞节 shèngdànjié
new year
新年 xīnnián
send
寄 jì
greeting card
贺卡 hèkǎ
solutions/method
办法 bànfǎ
relative
亲戚 qīnqi
wholly
整整 zhěngzhěng
then (one action takes place at the completion of another
再 zài
just now
刚才 gāngcái
stamp
邮票 yóupiào
envelop
信封 xìnfēng
stand in line
排队 páiduì
allow
让 ràng
stay
呆 dāi
place
地方 dìfang
scenery
风景 fēngjǐng
beautiful
美 měi
extremely
极了 jíle
review
复习 fùxí
assignment/HW
功课 gōngkè
graduate
毕业 bìyè
take advantage of
抓紧 zhuājǐn
aspect
方面 fāngmiàn
ancient
古代 gǔdài
history
历史 lìshǐ
be interested in
感兴趣 gǎnxìngqù
professor
教授 jiàoshòu
by all means
一定 yīdìng
take exam
考 kǎo
pass exam
考上 kǎoshàng
spring festival
春节 chūnjié
problem
问题 wèntí
shou;ld
应该 yīnggāi
miss
想念 xiǎngniàn
MW for travel times
趟 tāng
height
个子 gèzi
week
星期 xīngqī
MW
门 mén
finished
完 wán
some
有些 yǒuxiē
report
报告 bàogào
relax
放松 fàngsōng
stressful
紧张 jǐnzhāng
effect
效果 xiàoguǒ
MW
道 dào
question
题 tí
why
为什么 wèishénme
enough
够 gòu
reading
阅读 yuèdú
chinese character
汉字 hànzì
difficult
难 nán
slow
慢 màn
indeed
确实 quèshí
remember
记 jì
way
方法 fāngfǎ
edit/compile
编 biān
story
故事 gùshì
borrow/lend
借 jiè
maybe
也许 yěxǔ
help
帮助 bāngzhù
worry
担心 dānxīn
solve
解决 jiějué
ticket
票 piào
all
全部 quánbù
after all
终于 zhōngyú
speak off
提 tí
too bad
糟糕 zāogāo
tone
声调 shēngdiào
wrong
错 cuò
modest
谦虚 qiānxū
interjection word
咳 hāi
train
火车 huǒchē
MW
张 zhāng
sleeping berth
卧铺 wòpū
fair
公平 gōngpíng
another/additionaly
另外 lìngwài
hard seat
硬座 yìngzuò
get in
上 shàng
buy (ticket) after normal time
补 bǔ
get-together
联欢 liánhuān
evening party
晚会 wǎnhuì
perform
表演 biǎoyǎn
program
节目 jiémù
well (indicate hesitation)
这个 zhège
tool
工具 gōngjù
soft sleeping berth
软卧 ruǎnwò
hard sleeping berth
硬卧 yìngwò
writer
作家 zuòjiā
get/receive
得到 dédào
discuss
商量 shāngliàng
agree
同意 tóngyì
get together
联欢会 liánhuānhuì
luggage
行李 xíngli
do up
收拾 shōushi
half day
半天 bàntiān
whole day
整天 zhěngtiān
song
歌 gē
need
需要 xūyào
MW
首 shǒu
popular
流行 liúxíng
song
歌曲 gēqǔ
folk song
民歌 míngē
pleasant to hear
好听 hǎotīng
pronunciation
发音 fāyīn
understand
懂 dǒng
familiar
熟悉 shúxī
lyric
歌词 gēcí
standard
标准 biāozhǔn
face
面子 miànzi
be afraid of
怕 pà
be hit by
中 zhōng
singer
歌手 gēshǒu
give as a present
送 sòng
open
打开 dǎkāi
spend
花 huā
walk
走路 zǒu lù
save
省 shěng
feel
感到 gǎndào
happy
愉快 yúkuài
quiet
安静 ānjìng
world
世界 shìjiè
old
旧 jiù
other
别的 biéde
used after verb to illistrate action in progress
着 zhe
table
桌子 zhuōzi
appearance
样子 yàngzi
change
换 huàn
front
前边 qiánbiān
stamp
邮票 yóupiào
whenever/every time
每当 měidāng
sometimes
有时 yǒushí
become
成 chéng
every/each
各 gè
remember
记得 jìde
it/they
它 tā
live
住 zhù
country
国 guó
seems
好像 hǎoxiàng
inside
里边 lǐbiān
straight
一直 yīzhí
indeed/really/true
确实 quèshí
need
需要 xūyào
opinion
意见 yìjiàn
affect/influence
影响 yǐngxiǎng
clear
晴 qíng
cloudy
阴 yīn
colour
颜色 yánsè
happy
快乐 kuàilè
mention
提起 tíqǐ
wish
祝 zhù
feeling
感情 gǎnqíng
deep
深 shēn
feel embarrassed
不好意思 bùhǎoyìsi
change/alter
改变 gǎibiàn
wind
风 fēng
dog
狗 gǒu
amusing/interesting
好玩儿 hǎowáner
flower
花 huā
blue
蓝 lán
soft/light
轻 qīng
sea
海 hǎi
blow
吹 chuī
at present
目前 mùqián
receive
接 jiē
finally
最后 zuìhòu
arrangement
安排 ānpái
be staisfied
满意 mǎnyì
lead/leader
领导 lǐngdǎo
worker
工人 gōngrén
difficulty
困难 kùnnan
future
将来 jiānglái
recently
最近 zuìjìn
change
变化 biànhuà
visit
参观 cānguān
factory
工厂 gōngchǎng
answer
回答 huídá
all/everybody
大家 dàjiā
taste
味道 wèidao
MW time
锻 duàn
customer/client
顾客 gùkè
produce
生产 shēngchǎn
accept
受 shòu
economy
经济 jīngjì
past
过去 guòqù
different
不同 bùtóng
north
北边 běibiān
younger brother
弟弟 dìdi
within/inside
内 nèi
have a bath/shower
洗澡 xǐzǎo
stomach
肚子 dùzi
ache
疼 téng
medical doctor
大夫 dàifu
prescribe
开 kāi
medicine
药 yào
hasten/lose no time
赶紧 gǎnjǐn
check/examine
检查 jiǎnchá
brin/carry
带 dài
believe/trust
相信 xiāngxìn
science
科学 kēxué
wrong/mistake
错 cuò
wear
穿 chuān
aspect
方面 fāngmiàn
pay attention
注意 zhùyì
discover
发现 fāxiàn
discuss
商量 shāngliàng
painting
画 huà
express
表达 biǎodá
same
同样 tóngyàng
word
词 cí
strange
奇怪 qíguài
short
短 duǎn
improve
提高 tígāo
dialouge
对话 duìhuà