Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/30

Click to flip

30 Cards in this Set

 • Front
 • Back
waar?
vero?
niet waar?
vero? giusto?
van
di
in Italië
in italia
de week
la settimana
sinds
da
logeren
alloggiare
de gast
l'ospite
het huis
la casa
wonen
abitare
klein
piccolo
het appartement
l'appartamento
de vriendin
l'amica
werken
lavorare
studeren
studiare
nog
ancora
bezoeken
frequentare
de faculteit
la facoltà
diergeneeskunde
veterinaria
de universiteit
l'università
houden van
amare
het dier
l'animale
de student
lo studente
het jaar
l'anno
echter
perO
werken aan
preparare
ook
anche
voor een tijdschrift
per una revista
Bart en Lucia zijn vrienden
Bart e Lucia sono amici
Lucia woont nog bij haar familie
Lucia abita ancora con la sua famiglia.