• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/19

Click to flip

19 Cards in this Set

 • Front
 • Back
an deach thu...?
did you go...?
cò ris a bha thu bruidhinn?
who did you talk to?
chaidh e do Las Vegas
he went to Las Vegas
o chionn 20 bliadhna
20 years ago
an do bhuain thu mòran?
did you win much?
bhuain / cha do bhuain
yes / no
ann an dà mhìle 's a h-aon
in 2001
eu-coireach
criminal
dè dh'ionnsaich thu mu dheidhinn?
what did you learn about him / it?
gu bheil cù aige
that he has a dog
madadh uisge Eireannach
Irish water spaniel
poll
mud
mu deidhinn
about her
dh'ionnsaich mi nach deach i do dh'Ameireaga
I learned that she did not go to America
cha do dh'ionnsaich
no (in context)
co-dhiù
anyway
a bheil cuimhn' agad air?
do you remember it?
dripeil
busy, occupied
ciamar a chanas mi...?
how do I say...?