Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/37

Click to flip

37 Cards in this Set

 • Front
 • Back
słaby
faible
blady
pâle
ciemny (dwa)
obscur, sombre
matowy, przyćmiony, ponury
terne
jasny
clair
jaśniejący
lumineux
mętny
trouble
przezroczysty
limpide
nieprzezroczysty
opaque
połyskujący
chatoyant
ciemny
foncé
błyskotliwy
brillant
matowa
mate
oślepiać
éblouir
oślepiający
éblouissant
oślepiony
aveuglé
odbijać
reflèter
odbicie
un reflet
migać
clignoter
migający
clignotant
poświata
une lueur
promień słońca
un rayon de soleil
wiązki światła
un faisceau lumineaux
zielonawy
verdâtre
czerwonawy
rougeâtre
widzieć w czarnych barwach
noicir
nieprzespana noc
une nuit blanche
być bardzo bladym
être blanc comme un linge
"blady" strach
une peur bleue
ubranie robocze
un bleu de travail
być sentymentalnym
être fleur bleu
zazielenić
verdir
robić coś przy roślinach
se mettre au vert
mieć talent do uprawy roślin
avoir la main verte
być zielonym z zazdrości
être vert de jalousie
zgadzać się, dawać zielone światło
donner le feu vert
czerwienić się
rougir