Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/61

Click to flip

61 Cards in this Set

 • Front
 • Back
ortak
partner, shared
yatırım
investment
danışman
advisor
ikna etmek
(birisini, bir şeye)
to persuade
ifade
expression
takip etmek
(i) to follow, chase, pursue, track, watch, hound
takipçi
follower
kollar(ın)ı sıvamak
(bir şey için, bir şeye)
to undertake, to get ready to begin
hedeflemek
(i)
to target
ilham vermek
(bir şeye)
to serve as an inspiration
esinlenmek
(den)
to be inspired by something
katkı sağlamak
katkıda bulunmak
(bir şeye)
to contribute
bizzat
personally
sahsen
personally
damardan
from the vein, most directly and passionately
yaymak
(i)
to spread something
yayılmak
to spread
yaygın
widespread
yayınlamak
(i)
to publish, to broadcast
görsel
visual
aynı anlamak gelmek

ne anlama geliyor? ne demek?
(bir şeyle)
to mean the same thing

turkey ve hindi değişik dillerde aynı anlama geliyor
küfür
curse
linç
lynching
hakaret
insult
aşağılamak
to belittle, to insult
bataklık
marsh, quagmire
tanımlamak
to define (i)
ten
skin
dahil (olmak)
(birşeye) to be included, to be party of a group
ayrıntı
detay
(birşeyin) üzerinde durmak
bir şeyi problem yapmak
to dwell on something (birşeyin)
yurtdışı
outside the country, abroad
uygar
civilized
döviz
foreign money
dizmek, dizilmek
to line up, to be lined up
küfür
swearing, cursing
tedirginlik
discomfort, anxiety
artmak
to increase (intr)
gerilim
tension
(birşeyi) sağlamak
to bring something about, to help the achievement of something
kuyruk
tail, line
gümrük
customs
azarlamak
(i) to scold
gerine gerine
gururla
proudly
incelemek
(i) to examine
terk etmek
(i) to leave
işkence
torture
tavır (takınmak)
manner, attitude, to take on a behavior, attitude
tutulmak
(e) aşık olmak
cankurtaran
life guard
ırkçılık
racism
sefer
journey, voyage
ayırımcı
discriminatory
tiksinmek
(den) to be revolted by, to feel revulsion to
direnmek
(e) to resist
gelenek
tradition
yitirmek
kaybetmek (i)
deney
experiment
ayaküstü
on the run
anımsamak
hatırlamak (i)
tutuklamak
to arrest (i)