Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/63

Click to flip

63 Cards in this Set

 • Front
 • Back
ölümlü
mortal
mühim
önemli
etki altında bırakmak
etkilemek, inandırmak
zafer
victory
ilim
bilim, fen,
irfan
bilgi
karışık
basit değil, komplike
erdem
virtue
sayesinde
thanks to
ırfan
learning
tekrarlatmak
to make repeat
kolaylaştırılmak
to be made easy
yarışmak, rekabet etmek
to compete
yaratmak
to create
muhakeme, yargılama, hüküm
judgment
tanrıça
goddess
arasında
between
anlaşmazlık, kavga
strife
vücut ermek
to create
sebep olmak
to cause
fethetmek
to conquer
kır
countryside
kırsal
rural
taşra
province
engel
block, obstacle
sızılmak
to ache
geri itmek
to push back, to resist
şiirsel
poetic
sönmek
to be extinguished
söndürmek
to extinguish
kafiye
rhyme
çağ
dönem
veda etmek (e)
allahaısmarladık demek

to say goodbye
bağır
göğüş
şen şakrak
mutlu
engin
deep, boundless
bir bakıma
in a way
olağan
normal
dal
branches
tarif etmek
to describe
romantikleitirmek
to romanticize
mutlulukla
happily
idilik
idyllic
safa geldin
hoş geldiniz
sopa
stick, club
yanlışlıkla
by accident
güle güle oturunuz, içinden hiç eksik olmayınız!
may you live happily and may you never be absent from inside it!
ulan
dostum
öyle demezler
they don't say this way
ışığı kapatmak
söndürmek
ağrımak
sızlamak
kürek
paddle
sap
handle
uğraşmak
to struggle, strive

(+la/a)
vali
mother
terbiye
polite
eczup
sapık

pervert, unnatural

or crazy
zirzop
crazy, nutty
karıştırmak
dönüştürmek

to mix up, confuse

bir şeyi + bir şeyle
terbiye etmek
to train, bring up

birisini
bir hayvanı
hapishane
hapse atmak (birisini)
prison
to throw into prison
eksik
yok
acele etmek
to rush/hurry up