Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/50

Click to flip

50 Cards in this Set

 • Front
 • Back
aifeal
regret
aimhreas
doubt
aisteoir
actor
amharc
sight
amharclann
theater
áthas
joy
bás
death
béilí
meal
billeoig
leaf
brón
sorrow
cliú
fame
cloigeann
head
cosúlacht
appearance
cuairt
visit
cuma
appearance, shape
drogall
reluctance
éadan
face, impertinence
eolas
information
fearg
anger
féasóig
beard
fonn
desire
gáire
laughter
gruaig
hair
gual
coal
hata
hat
iontas
wonder
maide
stick
moill
delay
móin
peat, turf
náire
shame
stáitse
stage
strainc
grimace
suíochán
seat
fan
wait, stay
gáirí
laughing
scrúdaigh
examine
scrúdú
examining
tóraigh
search for/look
tóraíocht
searching for/looking
Punt atá ar an leabhar seo.
That book costs a pound.
Tá orm bainne a ól.
I have to drink milk.
Bhí spóirt ag Cáit orm.
Cáit had fun at my expense.
Tá airgead ag Cáit orm.
I owe Cáit money.
Foighid ort!
Have patience!
Tá ocras ar Cháit.
Cáit is hungry.
Tá sé ag cur ocras ar Cháit.
It is causing Cáit to be hungry.
Tá drogall orm...
I am reluctant to...
Tá aifeal orm...
I regret...
Tá iontas orm...
I am amazed...
Tá deifir orm.
I am in a hurry.