Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/67

Click to flip

67 Cards in this Set

 • Front
 • Back
clóscríobhaí
typist
clóscríobhaithe
typists
cúrsa
course
cúrsaí
courses, matters
dochar
harm
fíon
wine
foighid
patience
páí
pay
pionta
pint
piontaí
pints
rúnaí
secretary
rúnaithe
secretaries
buail
hit, beat, come briskly
bualadh
hitting, beating
ceannaigh
buy
ceannacht
buying
cóirigh
arrange, make (bed)
cóiriú
arranging, etc.
deirim
I say
díol
sell (selling)
fág
leave
fágáil
leaving
faigh
get, find
fáil
getting, finding
iarr
want, attempt, request
iarraidh
wanting, etc.
plé
dealing, discussion
pléigh
deal/have to do with
saothraigh
earn, achieve
saothrú
earning, achieving
tóig
take up, rear, build
tóigeáil
taking up, etc.
tosaigh
begin, start
tosú/tosaí
beginning, starting
áirithe
certain, special
annamh
rare, seldom
bog
soft, easy
crua
hard
cúramach
careful
díreach
straight, honest
lách
pleasant, courteous
réidh
finished, ready, easy
chúns (a bheas/dir. rel.)
while (will be)
sin nó...
either that or...
Tá sé do mo bhualadh
He is hitting me. (He is to my hitting)
Tá an teach dhá thóigeáil.
THe house is being built.
Tá an balla dhá phéinteáil.
The wall is being painted.
Tá an fhuinneoig dhá briseadh.
The window is being broken.
Bíonn Cáit ag obair go cúramach.
Cáit works carefully.
duine amháin
1 person
beirt
2 persons
triúr
3 persons
ceathrar
4 persons
cúigear
5 persons
seisear
6 persons
seachtar
7 persons
ochtar
8 persons
naonúr
9 persons
deichniúr
10 persons
dháréag
12 persons
beirt mhná
2 women
do do bhualadh
hitting you
dhá bhualadh
hitting him/it
dhá bualadh
hitting her/it
dhár mbualadh
hitting us
dho 'ur mbualadh
hitting you(pl.)
dhá mbualadh
hitting them