Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/20

Click to flip

20 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
abbreuio
Dansk/Danish: Afslutter, gør kort.

English/Engelsk: Shorten, cut short.

Bonus svar/answer: præsens aktiv participium / present active participle
Bonus (analyze): brevi.ans
abdico
Dansk/Danish: går af, forkaster.

English/Engelsk: resign, renounce.

Bonus svar/answer: præsens aktiv indikativ 1. pluralis / present indikative active 1. plural
Bonus (analyze): abdic.amus
abdueo/abduco
Dansk/Danish: fører bort, lokker, forringer

English/Engelsk: lead away, pass, flow.

Bonus svar/answer: præsens aktiv konjunktiv 3. pluralis/ present active subjunctive 3.plural
Bonus (analyze): abduc.ant
aberro
Dansk/Danish: går vild, (overf.) afviger fra det rette.

English/Engelsk: stray, wander, deviate.

Bonus svar/answer: præsens aktiv participium / present active participle
Bonus (analyze): aberr.antes
abicio (-iicio)
Dansk/Danish: kaster (væk), behandler med ligyldighed, forringer, opgiver.

English/Engelsk: put aside, cast away.

Bonus svar/answer: præsens aktiv konjunktiv 1. pluralis / present active subjunctive 1. plural.
Bonus (analyze): abici.amus
abluo
Dansk/Danish: vasker ren, fjerner, forsvare sig (mod en anklage)

English/Engelsk: wash, wash away, disprove (accusation).

Bonus:
1. perfektum passiv participium / perfectum passive paticiple

2. gerundiv / gerundive (future passive participle)
Bonus (analyze both):

1. ablut.i

2. ablu.enda
abnego
Dansk/Danish: afslår (at være).

English/Engelsk: deny, decline, refuse.

Bonus: præsens konjunktiv aktiv 3. singularis / present subjunctive active 3. singular
Bonus (analyze):

abneg.et
aboleo
Dansk/Danish: udsletter, afskaffer, ophæver.

English/Engelsk: abolish, do away.

Bonus: perfektum passiv participium / perfectum passive paticiple
Bonus (analyze):

abolit.a
abominor (dep.)
Dansk/Danish: afskyr.

English/Engelsk: abhor.

Bonus:
1. Som kun har passiv form, men aktiv betydning / occurring with passive or middle voice forms but with active voice meaning.

2. præsens passive indikativ 2. singularis / present passive indikative 2. singular.
1. Explain the abbrivation 'dep.' (deponent).

Bonus (analyze):

2. abomin.aris
abscido (-scindo), di
Dansk/Danish: skærer, afbryder, berøver.

English/Engelsk: cut off,

Bonus: præsens aktiv imperativ 2. singularis / present active imperative 2. singular.
Bonus (analyze):

abscid.e
abscondo, di, ditus
Dansk/Danish: Skjuler, gemmer, dækker over.

English/Engelsk: hide, conceal, shelter.

Bonus: perfektum passiv partcipium / perfect passive paticiple
Bonus (analyze):

abscondit.um
absoluo
Dansk/Danish: frikender, fuldfører.

English/Engelsk: decide, settle.

Bonus:

1) Perfektum aktiv indikativ / perfectum active indicative

2) præsens passiv infinitiv / present passive infinitive
Bonus (analyze):

absolv.i
absorbeo, bui, ortus (orptus)
Dansk/Danish: opsluger, optager helt, lægger beslag på.

English/Engelsk: swallow up, devour, engulf.

Bonus: perfektum indikativ aktiv 3. singularis / perfectum indikative active 3. singular
Bonus (analyze):

absorbu.it
abstergo
Dansk/Danish: aftørrer, fjerner, ophæver.

English/Engelsk: wipe away, clean away, banish.

Bonus: futurum indikativ aktiv 3. singularis / future indicative active 3. singular
Bonus (analyze):

absterg.et
abstineo
Dansk/Danish: holder borte fra, afholder mig fra.

English/Engelsk: keep from, abstain, withhold.

Bonus: præsens aktiv infinitiv / present active infinitive

Også/also: præ pass imper 2sg, præ pass ind 2sg / pre. pass. imper 2sg, pre pass ind 2sg.
Bonus (analyze):

abstin.ere
abstraho, actus
Dansk/Danish: slæber væk, skiller fra, frigør fra.

English/Engelsk: draw away, remove forcibly, carry off to exucution.

Bonus: perfektum passiv participium / perfectum passive participle
Bonus (analyze):

abstract.us
abundo
Dansk/Danish: går over sine bredder, har i overflod af, har rigeligt af.

English/Engelsk: abound, have in abundance, overflow.

Bonus: futurum indikativ aktiv 3. singularis / future indicative active 3. singular.
Bonus (analyze):

abund.abit
abutor (dep.)
Dansk/Danish: udnytter, misbruger.

English/Engelsk: use up, use to the full.

Bonus: præsens passiv konjunktiv 1. singularis / present passive subjunctive 1.singular

Også/also: futurum passiv indikativ 1.singularis / future passive indicative 1.singular
Bonus (analyze):

abut.ar (dep.)
accedo, cessi
Dansk/Danish: går hen mod, nærmer mig, kommer til.

English/Engelsk: come to, approach, draw nigh.

Bonus: perfektum indikativ aktiv 3. singularis / perfectum indicative active 3.singular
Bonus (analyze):

access.it
accendo, census
Dansk/Danish: sætter ild på, tænder, fremkalder, opildner.

English/Engelsk: kindle, set on fire, light.

Bonus: præsens aktiv indikativ 3.pluralis / present active indicative 3.plural.
Bonus (analyze):

accend.unt