Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/157

Click to flip

157 Cards in this Set

 • Front
 • Back
altus, alta, altum
high, deep
angustus, angusta, angustum
narrow
ante (+accusative)
before, in front of
catena, catenae - feminine
chain
cliens, clientis - masculine
client
dux, ducis - masculine
leader
favor, favoris - masculine
favor
fraus, fraudis - feminine
trick
haudquaquam
not at all
idem, eadem, idem
the same
mos, moris - masculine
custom
neglego, neglegere, neglexi, neglectus
neglect
oro, orare, oravi
beg
patronus, patroni - masculine
patron
praeco, praeconis - masculine
herald
praetereo, praeterire, praeterii
pass by, go past
progressus, progressa, progressum
having advanced
publicus, publica, publicum
public
rationes, rationem - feminine plural
accounts
reficio, reficere, refeci, refectus
repair
seco, secare, secui, sectus
cut
serenus, serena, serenum
calm, clear
spero, sperare, speravi
hope, expect
superbus, superba, superbum
arrogant, proud
tempus, temporis - neuter
time
ubique
everywhere
veho, vehere, vexi, vectus
carry
vincio, vincire, vinxi, vinctus
bind, tie up
volvo, volvere, volvi, volutus
turn
in animo volvere
wonder, turn over in the mind
vultus, vultus - masculine
expression, face
addo, addere, addidi, additus
add
adversus, adversa, adversum
hostile, unfavorable
res adversae - feminine plural
misfortune
aequus, aequa, aequum
fair, calm
aequo animo
calmly, in a calm spirit
appello, appellare, appellavi, appellatus
call, call out to
avis, avis - feminine
bird
casus, casus - masculine
misfortune
compono, componere, composui, compositus
put together, arrange, settle
conatus, conata, conatum
having tried
conduco, conducere, conduxi, conductus
hire
converto, convertere, converti, conversus
turn
effundo, effundere, effudi, effusus
pour out
identidem
repeatedly
ignosco, ignoscere, ignovi (+dative)
forgive
labor, laboris - masculine
work
libertas, libertatis - feminine
freedom
ne...quidem
not even
nihilominus
nevertheless
opprimo, opprimere, oppressi, oppressus
crush, overwhelm
otiosus, otiosa, otiosum
at leasure, idle, on holiday, on vacation
pauper, pauper, pauper, genitive-pauperis
poor
permotus, permota, permotum
alarmed, disturbed
profectus, profecta, profectum
having set out
quia
because
quidam, quaedam, quoddam
one, a certain
scindo, scindere, scidi, scissus
tear, tear up, cut up
secutus, secuta, secutum
having followed
strenue
hard, energetically
subvenio, subvenire, subveni
help, come to help
sumptuosus, sumptuosa, sumptuosum
expensive, lavish, costly
verus, vera, verum
true, real
re vera
in fact, truly, really
acriter
keenly, fiercely
at
but
brevis, brevis, breve
short, brief
certo, certare, certavi
compete
conicio, conicere, conieci, coniectus
hurl, throw
acriter
keenly, fiercely
at
but
brevis, brevis, breve
short, brief
certo, certare, certavi
compete
conicio, conicere, conieci, coniectus
hurl, throw
contra (+accusative)
against, on the other hand
cras
tomorrow
eicio, eicere, eieci, eiectus
throw out
et...et
both...and
excipio, excipere, excepi, exceptus
receive
fuga, fugae - feminine
escape
hic
here
leniter
gently
moveo, movere, movi, motus
move
nisi
except, unless
obstupefacio, obstupefacere, obstupefeci, obstupefactus
amaze, stun
odio sum, odio esse
be hateful
potestas, potestatis - feminine
power
regina, reginae - feminine
queen
severus, severa, severum
severe, strict
tectum, tecti - neuter
ceiling, roof
utrum
whether
auctor, auctoris - masculine
creator, originator
me auctore
at my suggestion
damno, damnare, damnavi, damnatus
condemn
dum
while, until
exstinguo, exstinguere, exstinxi, exstinctus
extinguish, put out, destroy
gaudium, gaudii - neuter
joy
haud
not
immineo, imminere, imminui (+dative)
hang over
indicium, indicii - neuter
sign, evidence
modo
just
obviam eo, obviam ire, obviam ii (+dative)
meet, go to meet
pendeo, pendere, pependi
hang
priusquam
before, until
indicium, indicii - neuter
sign, evidence
modo
just
obviam eo, obviam ire, obviam ii (+dative)
meet, go to meet
pendeo, pendere, pependi
hang
priusquam
before, until
procul
far
quasi
as if
tenebrae, tenebrarum - feminine plural
darkness
ultio, ultionis - feminine
revenge
vel
or
vestimenta, vestimentorum - neuter plural
clothes
adipiscor, adipisci, adeptus sum - deponent
obtain
amplector, amplecti, amplexus sum - deponent
embrace
comitor, comitari, comitatus sum - deponent
accompany
conor, conari, conatus sum - deponent
try
conspicor, conspicari, conspicatus sum - deponent
catch sight of
egredior, egredi, egressus sum - deponent
go out
hortor, hortari, hortatus sum - deponent
encourage, urge
ingredior, ingredi, ingressus sum - deponent
enter
loquor, loqui, locutus sum - deponent
speak
morior, mori, mortuus sum - deponent
die
nascor, nasci, natus sum - deponent
be born
patior, pati, passus sum - deponent
suffer
precor, precari, precatus sum - deponent
pray (to)
proficiscor, proficisci, profectus sum - deponent
set out
regredior, regredi, regressus sum - deponent
go back, return
revertor, reverti, reversus sum - deponent
turn back, return
sequor, sequi, secutus sum - deponent
follow
ager, agri - masculine
field
an
or
utrum...an
whether...or
caveo, cavere, cavi, cautum
beware
curae esse
be a matter of concern
ideo
for this reason
ideo...quod
for the reason that, because
inde
then
insum, inesse, infui
be in, be inside
mentior, mentiri, mentitus sum
lie, tell a lie
meritus, merita, meritum
deserved, well-deserved
moror, morari, moratus sum
delay
officium, officii - neuter
duty
puto, putare, putavi, putatum
think
quando?
when?
quidem
indeed
quotiens
whenever
recte
rightly, properly
relego, relegare, relegavi, relegatum
exile
rus, ruris - neuter
country, countryside
ruri
in the country
simul
at the same time
supplicum, supplicii - neuter
punishment, penalty
vicinus, vicini - masculine
neighbor
virgo, virginis - feminine
virgin, unmarried woman